Planinarski savez Srbije

POZIV ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE PLANINSKIH VODIČA KAO SPORTSKIH STRUČNJAKA

Poštovani,
Kao što znate, Zakon o sportu RS ne prepoznaje „planinske sportske vodiče“ kao „sportske stručnjake“. Postojanje sportskih stručnjaka u članstvu ili ugovorno vezanih za klubove, jeste uslov da klubovi od države budu priznati kao sportska udruženja. Njihovo sufinansiranje kao i sufinasiranje našeg Saveza, budžetskim, ali i drugim sredstvima, kao i naše rangiranje među sportovima, u velikoj meri zavisi od broja sportskih stručnjaka koje imamo, pa je naš zajednički interes da ih bude što više.
Imajući ovo u vidu, kao i niz ponuda među kojima je najpovoljnija ponuda za stručno osposobljavanje dobijena od Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada, predsednik PSS, predednik komisije za obuku i usavšravanje, kao i načelnik i sekretar Službe vodiča PSS, su sa koordinatorom ovog programa sa pomenutog fakulteta, profesorom Slobodanom Krnetom, postigli dogovor da se našim vodičima III. i viših kategorija omogući stručno osposobljavanje drugog nivoa za zvanje „planinarski sportski vodič“. Kako se ovo osposobljavanje sastoji iz dva dela – specijalističkih (planinarskih) i opštih, ovi prvi će vodičima biti priznati, a nastavu iz 4 opšta predmeta polaznici će pohađati i ispite polagati u toku jednog radnog dana (subota), a Fakultet će predhodno, po uplati svima poslati pisani materijal za pripremu ispita. Nadoknada troškova za održavanje nastave, ispita i izradu sertifikata-uverenja o stečenom zvanju je dinarska protiv vrednost od 70€ po srednjem kursu na dan plaćanja.
Nastava će, ukoliko bude dovoljno prijavljenih kandidata (najmanje 30) biti organizovana u Novom Sadu 16. maja 2018. godine.
Za prijavljivanje je potrebno, elektronskim putem na mejl (slobodan.krneta@tims.edu.rs), dostaviti popunjen prijavni list, nalazi se u prilogu ovog dopisa i na sajtu PSS, kopiju diplome o završenoj redovnoj školi (najmanje trogodišnje srednje), kopiju lične karte i dokaz o uplati školarine na račun Fakulteta:
265-2010310003938-78, svrha uplate je školarina a poziv na broj: 2 – 1/n.
Prijavu, dokumente i dokaz o uplati, treba dostaviti najkasnije do 04. juna, a fakultet će prijavljenim polaznicima poslati nastavni materijal u elektronskoj formi.
Nastava će se održavati na Fakultetu za sport i turizam – tims u Novom Sadu, Radnička 30 a, sa početkom u 9,00 časova.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021 530 231, 021 530 633 i 063 25 66 24.

Poziv u el. formi možete pogledati ovde.
U Beogradu
23/05/2018.
Načelnik Službe vodiča PSS
Zoran Kontić MB131