Planinarski savez Srbije

Učlanjenje u Savez

Osnovna organizacija (planinarsko, planinarsko-sportsko urduženje, društvo ili klub), koja je osnovana u skladu sa zakonom i koja je registrovana, kao sportska organizacija kod Agencije za privredne registre (ne kao udruženje građana), može se učlaniti u Planinarski savez Srbije, tako što će podneti:

  • zahtev za učlanjenje, potpisan od strane zakonskog zastupnika organizacije i overen pečatom iste, naslovljen na Upravni odbor PSS,
  • staut organizacije (koji je dostavljen APR)
  • odluka nadležnog organa organizacije o učlanjenju (skupštine ili organa uprave, u zavisnosti šta je predviđeno statutom osnovne organizacije)
  • izvod iz zapisnika sa osnivačke skupštine,
  • rešenje o registraciji Agencije za privredne registre,
  • dokaz o otvorenom tekućem računu kod banke,
  • podatke o osnovnoj organizaciji, koji se odnose na: sedište organizacije-adresa, broj telefona (ukoliko postoji), zakonskog zastupnika (ime, prezime, broj telefona, mail) i predsednika organizacije (ime, prezime, broj telefona, mail), ukoliko su različite osobe i iste podatke za druga lica za kontakt, sajt organizacije.

Sva dokumenta se dostavljaju u kopiji, osim zahteva. Odluku o učlanje u u PSS donosi Upravni odbor na prvoj narednoj sednici, ukoliko je podneta dokumentacija potpuna i ukoliko je statut organizacije u skladu sa statutom PSS.

Ukoliko je podneta nepotpuna dokumentacija, donošenje odluke će se odložiti do kompletiranja dokumentacije.
Nakon donošenja odluke Upravnog odbora PSS o učlanjenju osnovne organizacije u Savez, osnovna organizacija stiče svojstvo pridruženog člana, nakon čega može pristupiti kupovini članskih markica.

Da bi osnovna organizacija, koja ima svojstvo pridruženog člana, postala punopravni član Saveza, mora ispuniti uslove iz člana 9 Statuta PSS, odnosno mora imati najmanje 30 članova sa markicom za tekuću godinu i među njima najmanje jednog člana sa važećom licencom (dozvolom za rad) planinarskog vodiča ili sportskog stručnjaka.

Punopravni član Saveza se postaje, tako što osnovna organizacija, Upravnom odboru PSS, podnesi:

  • zahtev za prelazak u punopravnog člana, potpisan od strane zakonskog zastupnika organizacije i overen pečatom iste,
  • dokaz o najmanje 30 članova sa markicom za tekuću godinu, navođenjem brojeva planinarskih knjižica i
  • fotokopija važeće dozvole za rad (licence) vodiča ili sportskog stručnjaka.

Odluku o sticanju svojstva punopravnog člana PSS, donosi Upravni odbor na narednoj sednici.