Planinarski savez Srbije

Nadzorni odbor PSS

Nadzorni odbor nadgleda i kontroliše finansijsko-materijalno poslovanje Saveza, izvršenje programa i rad organa u smislu zakonitosti, primene opštih akata, odluka i zaključaka Skupštine, Upravnog odbora i drugih organa Saveza. Nadzorni odbor ima predsednika, potpredsednika, člana i zamenika člana koje bira Skupština. Kandidovanje i izbor članova Nadzornog odbora vrši se u skladu sa Pravilnikom o načinu kandidovanja za članove organa Saveza. Članovi Nadzornog odbora ne mogu istovremeno biti i članovi drugih organa Saveza.

Име и презиме Клуб/Друштво Контакт телефон Мејл адреса
ПРЕДСЕДНИК

Драган Павловић

ПСК „Авала“ Београд  063 321 286 dragan.pavlovic.pop@gmail.com
ЧЛАН

Неда Милошевић

ПК “Борковац“ Рума 063 806 59 00 neda.milosevic.ru@gmail.com
ЧЛАНА

Фахир Демчовић

ПК “Санџак“ Нови Пазар 065 905 47 84 demcovic@yahoo.com

Poslovnik o radu Nadzornog odbora PSS

Poslovnik o radu Nadzornog odbora PSS