Planinarski savez Srbije

Skupština

Skupština je najviši organi Planinarskog saveza Srbije. Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne. Redovne sednice se održavaju jednom godišnje najkasnije u roku od godinu od dana od kada je održana poslednja redovna Skupština, s tim što je svaka četvrta izborna, a vanredne po potrebi.

Skupština:

donosi Statut, odnosno njegove izmene i dopune,
– daje tumačenje Statuta,
– usvaja izveštaje o radu organa Saveza,
– usvaja izveštaj o realizaciji programa koji se finansira iz javnih sredstava,
– donosi programsku orijentaciju Saveza za naredni period,
– donosi Poslovnik o radu Skupštine,
– donosi Pravilnik o radu Veća časti Saveza,
– donosi Pravilnik o radu Nadzornog odbora,
– donosi i usvaja finansijski izveštaj i prihvata revizorski izveštaj,
– bira i opoziva predsednika i potpredsednika Upravnog odbora, Nadzornog
odbora, Veća časti i načelnika Saveza, kao i sastave Upravnog i Nadzornog
odbora i Veća časti, u skladu sa čl. 34 ovog Statuta,
– imenuje i razrešava lice ovlašćeno za zastupanje Saveza,
– odlučuje o razrešenju izabranih organa Saveza ili njihovih članova, po isteku
njihovih mandata i u slučaju kad su podneli ostavke,
– odlučuje o opozivu izabranih organa Saveza ili njihovih članova u skladu sa čl.
35 ovog Statuta,
– razmatra aktuelna pitanja rada Saveza, donosi odluke i zaključke, zauzima stavove
i daje mišljenja i preporuke,
– osniva, odnosno ukida fondove i reguliše njihov rad i korišćenje,
– odlučuje o otuđivanju imovine Saveza,
– odlučuje, kao drugostepeni organ, o žalbama na odluke Veća časti Saveza, a njena
odluka je konačna,
– donosi odluke o osnivanju i ukidanju službi i usvaja njihova osnivačka akta ako
se one formiraju kao pravna lica,
– donosi odluke o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti, kao drugostepeni
organ,
– odlučuje o udruživanju u Saveze,
– odlučuje o prestanku postojanja Saveza i drugim statusnim promenama,
– obavlja i druge poslove od interesa za planinarsku organizaciju.

Izborna Skupština XXII saziva Planinarskog saveza Srbije, 03. mart 2018.

Skupština PSS, 27.februar 2016,Vranje
Zapisnik sa izborne Skupštine PSS – 29. mart 2014
Zapisnik sa vanredne skupštine PSS – 19. јаnuar 2013
Zapisnik sa vanredne skupštine PSS – 14 mart 2009
Zapisnik sa prve vanredne skupštine planinarskog saveza srbije održаne 18.02.2012. godine u Beogrаdu