Planinarski savez Srbije

Poziv za kategorizaciju sportista za 2022. godinu

Sportisti, koji su u 2022 godini, ostvarili vrhunske rezultate treba da od 30.11.-07.12.2022. godine, dostave u kancelariju PSS, sledeću dokumentaciju:

 •  Godišnji plan aktivnosti OPO (organizatora aktivnosti), koji je član PSS i iz kojeg se vidi da je navedena aktivnost planirana,
 •  Pojedinačni program aktivnosti za aktivnost u kojoj je postignut vrhunski rezultat,
 •  Izveštaj sa održanog takmičenja, penjačkog ili visokogorskog uspona/ekspedicije, na kojem je ostvaren vrhunski rezultat. Izveštaj mora biti potpisan i overen pečatom od strane organizatora,
 • Sertifikat (ukoliko je obezbeđen),
 • Fotokopiju planinarske kartice (sa obe strane),
 • Takmičarsku knjižicu,
 • Popunjen, potpisan i overen pečatom, prijavni list ( obrazac ) za kategorizaciju.

Na osnovu čl. 7.-10. Pravilnika o dodatnim kriterijumima za nacionalnu kategorizaciju sportista Planinarskog saveza Srbije od 08.02.2022. godine,
sportisti su dužni da gostave u DVA PRIMERKA potrebnu dokumentaciju za ostvarene rezultate u kancelariju PSS, najkasnije do 07.12.2022. godine. za sportske discipline:

 • alpinizam,
 • visokogorsko planinarenje,
 • planinarska orijentacija,
 • planinsko trčanje,
 • planinarski treking,
 • speleologija,
 • sportsko penjanje na prirodnoj steni i
 • penjanje u ledu i draj tuligu

Stručna služba PSS primljenu dokumentaciju od sportista zavodi u delovodnik i odmah dostavlja Komisijama planinarskih disciplina.

Komisije planinarskih disciplina, dužne su da u roku od 7 dana od isteka roka za podnošenje prijava za kategorizaciju pregledaju dokumentaciju i izboduju rezultate.

Potrebnu dokumentaciju i Zapisnik sa sastanka sa predlogom kandidata za sportski status vrhunskog sportiste, sportiste seniorskog ili juniorskog ranga, Komisije dostavljaju do 15. decembra u kancelariju PSS sa naznakom da je za Kkat.

Samo u slučaju da nadležne komisije planinarskih disciplina u predviđenom roku nisu izbodovale prispele sportske rezultate i verifikovale dokumentaciju, sportista iz svog delokruga rada, Kkat i Sportski direktor na osnovu prispele dokumentacije verifikuju dokumentaciju, a komisije planinarskih disciplina umesto kojih je izvršeno bodovanje i verifikacija, nemaju prava žalbe.

Komisija za priznanja, nagrade i kategorizaciju primljenu dokumentaciju za kategorizaciju, dužna je da:

 • pregleda i sastavi jedinstvene liste za kategorizaciju;
 •  traži dopunu dokumentacije u roku od pet (5) dana od njenog prijema, ukoliko ni tada dokumentacija ne bude kompletna, zahtev se automatski odbacuje uz obrazloženje u pisanoj formi;
 •  ukoliko je zahtev odbijen, obaveštava podnosioca zahteva narednog dana od dana zasedanja Kkat, elektronskim putem sa zvanične mejl adrese PSS, obrazlažući razlog odbijanja zahteva za kategorizaciju i daje pouku o pravnom leku (prigovor i žalba) sa napomenom o organu kojem se dostavljaju i rokovima dostavljanja.

Kkat je dužna da do 20. decembra dostavi jedinstvenu listu UO PSS na usvajanje.

Kkat narednog dana od usvajanja liste na UO PSS, objavljuje jedinstvenu listu elektronskim putem na internet stranici PSS.

UO PSS je dužan da dostavi do 31. decembra predlog za kategorizaciju vrhunskih sportista Sportskom savezu Srbije i istom dostavi i kategorizaciju sportista seniorskog i juniorskog ranga. PSS je obavezan da u roku 3 od dana od dobijanja zvaničnog spiska kategorisanih vrhunskih sportista, isti objavi na zvaničnoj internet stranici PSS.

Prijavni list za učešće u nacionalnoj kategorizaciji je:

Obrazac sa svim potrebnim podacima popunjava sam sportista (ne predsednik stručne Komisij ili OPO), svojeručno potpisuje i tako popunjen dostavlja matičnoj OPO koja svojim potpisom (zakonskog zastupnika) overava pečatom.

Adresa stanovanja, mora biti kompletna: naziv ulice, kućni broj ili broj stana i mesto stanovanja.

Molimo predsednike stručnih komisija, predsednike osnovnih planinarskih organizacija i sportiste koji su postigli vrhunski rezultat, da se upoznaju sa svim kriterijumima iz Pravilnika o dodatnim kriterijumima za nacionalnu kategorizaciju sportista od 08.02.2022. godine.

Predsednik Komisije
Lazar Popara s.r.