Planinarski savez Srbije

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ОСИГУРАЊА

 • Попуњен образац осигуравајуће куће само прва страна обрасца, полеђину попуњава кадровска служба уговарача осигурања,
 •  Попуњен образац 010 ПСС-а о несрећном случају,
 • Ако повређени има уплаћено и додатно осигурање треба напоменути,
 • Фотокопија полисе осигурања, (доставља ПСС)
 • Комплетна медицинска документација од датума повреде до краја лечења, КОПИЈЕ
 • Фотокопија личне карте осигураника (уколико се ради о малолетном детету доставља се фотокопија Извода из матичне књиге рођених),
 • Фотокопија картице динарског текућег рачуна осигураника (обе стране),
 • Фотокопија планинарске књижице са уплаћеном чланарином за текућу годину (обе стране)
 • Доказ да је акција на којој се десила повреда уписана у заванични Програм акција вашег друштва/клуба за 2024. годину (копија из
  програма оверена у друштву/клубу), или одобрење управног одбора за извођење акције (важи за први степен чланарине)
 • Фотографија са лица места са ГПС кординатама повређене особе или потврда о послатом мејлу на osiguranje @pss.rs (важи само за други степен чланарине)
 •  Извештај водича са предметне планинарске акције, ( важи само за први степен чланарине)
 •  Званична изјава водича са описом догађаја и услова настанка повреде (ова изјава мора бити потписана и од стране још два сведока учесника на акцији), (важи само за први степен чланарине)
 • Изјава још једне особе која је била са повређеним на планинарској активности, особа мора да је члан неке планинарске организације у
  склопу UIAA (важи само за други степен чланарине)
 •  Оверена копија записника спасилачке екипе (ГСС, хитна помоћ…) или стручног лица које је пружило помоћ. (ако је интервенисала)

Сва документа у оригиналу осим медицинске документације и скенираних личних докумената ( лична карта, банковна карта, планинарска књижица)

O детаљима се можете информисати на сајту Комисија за превентиву и безбедност ПСС

Документацију слати поштом на Планинарски савез Србије као и мејлом на Комисију за безбедност и превенцију bezbednost@pss.rs
Напомињемо да осигуравајућа кућа задржава право да потражује додатну документацију везану за догађај.

Прикупљену документацију доставити канцеларији Савеза и комисији за безбедност и превенцију

Леп поздрав,
Комисија за безбедност и превенцију