Planinarski savez Srbije

Planinarstvo 21. veka – između sporta i pokreta, stručni skup

STRUČNI SKUP
PLANINARSTVO 21. VEKA – IZMEĐU SPORTA I POKRETA

Prvo saopštenje

Planinarski savez Srbije povodom 120 godina organizovanog planinarstva u Srbiji organizuje stručni skup pod nazivom Planinarstvo 21. veka – između sporta i pokreta. Stručni skup će se održati 19. februara 2021. godine (petak) u Beogradu.
Ciljevi stručnog skupa su:

 • Sagledavanje trenutnog stanja planinarstva u Srbiji
 •  Perspektive razvoja planinarstva u Srbiji
 •  Postavljanje teorijske osnove za izradu doktrine planinarstva u Srbiji
 •  Postavljanje teorijske osnove za izradu strategije razvoja planinarstva u Srbiji
 • Objavljivanje Zbornika radova predstavljenih na Stručnom skupu.

Oblasti Stručnog skupa su:

 • Planinarske discipline i njihova perspektiva
 • Planinarstvo i informacione tehnologije
 • Planinarstvo i mladi
 •  Uloga planinarstva u zaštiti prirode planina
 • Socijalni aspekt planinarstva / Planinarstvo u funkciji borbe protiv socijalne izolacije
 • Uloga sportskih stručnjaka u sistemu planinarskih aktivnosti
 •  Informalno i neformalno obrazovanje u planinarstvu
 • Planinarstvo i turizam.

Ovim putem Organizacioni odbor stručnog skupa poziva zainteresovane da apstrakte radova iz oblasti stručnog skupa dostave do 01.08.2020. godine.

Apstrakt, u elektronskoj formi (Microsoft office Word Document), treba poslati na: office@pss.rs sa napomenom – Za redakcioni odbor PSS.
Apstrakt treba da se sastoji od sledećih elemenata:

 • Naslov rada
 • Puno ime i puno prezime (svih) autora
 • Pun naziv institucije, planinarske organizacije i mesta gde se ona nalazi. Ukoliko su autori iz različitih institucija, planinarskih organizacija, navesti sve institucije, a brojem iza imena autora i istim brojem ispred naziva odgovarajuće institucije jasno naznačiti pripadnost svakog autora određenoj instituciji
 • Tekst. Obim teksta (ne računajući naslov, ime autora i naziv institucije) je najviše 300 reči. Ilustracije i tabele nisu dozvoljene
 • Ključne reči.

Rad treba predati do 30.11.2020. godine u elektronskoj formi (Microsoft office Word Document) na: office@pss.rs sa napomenom – Za redakcioni odbor PSS.
Redakcioni odbor skupa izvršiće izbor radova i zadržava pravo da obavi definitivnu klasifikaciju radova.
Ostala obaveštenja biće dostavljena u drugom saopštenju.
Rad mora imati sledeću strukturu-delove:

 • Naziv rada/teme sa prevodom na engleskom jeziku
 • Apstrakt
 • Uvodni deo
 • Metodološki deo
 • Centralni deo
 • Zaključni deo
 • Zaključni deo na engleskom jeziku
 •  Literatura prema APA stilu.

Način pisanja:

 • Treba pisati po važećem pravopisu i što je moguće više jezikom stručne
  oblasti
 • Pisati ćirilicom, font New Times Roman, veličina 12, prored 1,15
 • Grafikone i slike adekvatno imenovati i označiti.

Obim rada

 • Do 12 stranica

U Beogradu, 06.04.2020. god.

Organizacioni odbor simpozijuma:
1. Iso Planić
2. Boris Mićić
3. Svetlana Veljković
4. Dragoslav Gogić
5. Aleksandar Marković
6. Andrej Ivošev
7. Katarina Manovski
8. Nenad Sudarov
9. Jovan Jarić