Planinarski savez Srbije

OSNOVNIM PLANINARSKIM ORGANIZACIJAMA PSS

U dodatku ovog dopisa dostavljamo vam tabelarni pregled svih članica PSS sa brojem delegata za Skupštinu PSS koja će se održati u Kragujevcu dana 03.03.2018. godine.

  •  Na osnovu tri kriterijuma u zbiru:
   1. Broja kupljenih markica za 2017. godinu (minimum 30)
   2. Kupljenih markica za 2018. godinu
   3. Broja vodiča (sa licencom) ili broja operativnih trenera
   izračunat je osnovni broj delegata sa pravom glasa za Skupštinu PSS
  • Osnovne organizacije koje su u 2017. godini ostvarile sportske rezultate u vidu:
   a. Državnih prvaka u nekoj od takmičarskih disciplina
   b. Kategorisanih sportista seniorskog rangadobijaju jednog odnosno dva dodatna delegata.
  • Na osnovu zbira osnovnog broja delegata i dodatnih delegata izračunat je ukupan broj delegata sa pravom glasa za svaku osnovnu organizaciju.
  • Osnovna planinarska organizacije koje ne ispunjava bilo koji kriterijum iz tačke I. nema delegate sa pravom glasa i računa se kao pridruženi član PSS.Takva osnovna planinarska organizacija može da pošalje jednog predstavnika/delegata koji punopravno učestvuju u radu Skupštine PSS, ali bez prava glasa.
  • Ukoliko osnovna planinarska organizacija ima primedbu na dostavljenu tabelu, primedbe može se dostaviti elektronski do utorka 27.02.2018. godine do 10 časova.
  • Osnovna planinarska organizacija koja ima delegate sa pravom glasa, umnožava priloženo PUNOMOĆJE u broju primeraka koliko ima delegata sa pravom glasa.Priložena PUNOMOĆJE se popunjava za SVAKOG DELEGAT PONAOSOB i overava potpisom ovlašćenog lica i pečatom osnovne planinarske organizacije.Punomoćje na kome je popunjeno više od jednog delegata neće se smatrati pravnovaljanim.
   Delegati na Skupštini PSS

   Punomoćje

Predsednik PSS
Boris M. Mićić