Planinarski savez Srbije

KONKURS za organizovanje i izvodjenje RA, TA i DPS 2023.

Planinarski savez Srbije ne osnovu člana 12. Pravilnika o organizovanju i izvođenju Republičkih i Tradicionalnih planinarskih akcija, Republičkih akcija za mlade i Dana planinara Srbije raspisuje

K O N K U R S

Za organizovanje i izvođenje Republičkih i Tradicionalnih planinarskih akcija i Dana planinara Srbije u 2023.godini.

Prijava na konkurs se isključivo podnosi na obrascu br. 15 koji potpisuje i overava pečatom zakonski zastupnik PSO/Kluba, na mejl adresu Planinarskog saveza Srbije (office@pss.rs ) sa naznakom za KPP ili poštom na adresu Planinarski savez Srbije, Andrićev venac 2/1, 11103 Beograd 4, do 17.aprila 2022.godine.

Za tačnost navedenih podataka u prijavi i verodostojnostpri loženih dokumenata odgovara podnosilac prijave.

Unošenje netačnih podataka povlači disciplinsku odgovornost podnosioca prijave i njegovog zakonskog zastupnika (Čl.19. pomenutog Pravilnika).Kriterijumi za ocenu RPA, TA i DPS su sadržani u Pravilniku.

Prijave koje se dostave posle predviđenog roka (17.04.2022.godine) neće se uzimati u razmatranje.

Planinarski savez Srbije
Komisija za planinarenje i pešačenje