Planinarski savez Srbije

Kamp za mlade i perspektivne sporiste Kablar 2021.- draj tuling i takmičarsko penjanje u ledu

K O N K U R S

Za učešće na kampu za mlade „Kablar 2021.“

ORGANIZATOR: Komisija za draj tuling i takmičarsko penjanje u ledu PSS-a.

VOĐE KAMPA: Danijela Babović Milan Makojević Bojan Trailović

CILj KAMPA:
– Upoznavanje mladih sa draj tulingom, opremom koja se koristi u draj tulingu, načinima i stilovima penjanja u draj tulingu.
– Predavanje na temu:
– Trening u draj tuling penjanju,
– Tehnike i načini postavljanja siguronosne opreme prilikom uspona,
– Penjanje sportsko opremljenih draj tuling smerova.

OPŠTE: Na kampu će se predviđene teme obrađivati teorijski u vidu teorijskih predavanja i blok nastavom praktične nastave na terenu. Na ovaj način biće omogućen optimalan transfer znanja i veština. Pojedine teme će biti realizovane u formi demonstracije, a pojedine teme će polaznici praktično probati i uvežbavati. Teorijska nastava biće realizovana sa svim polaznicima zajedno i biće primenjena metoda usmenog izlaganja, audio-vizelna metoda i interaktivna nastava. Praktična nastava biće organizovana kroz frontalni, grupni, i individualni rad. O realizaciji i broju časova teorijske i praktične nastave koji će biti održani u toku jednog dana, odluku donose izvođači nastave, a na osnovu sopstvene procene postojanja uslova za njenu bezbednu realizaciju.

VREME IZVOĐENjA: Vreme izvođenja kampa je od 20. do 21. novembra 2021.godine.

NAČIN PREVOZA: Prevoz će biti organizovan putničkim vozilima ili javnim prevozom.

SMEŠTAJ: Smeštaj je u motelu Dom-Dom u Ovčar Banji.
CENA: Učešće će biti sufinansirano iz sredstava PSS-a opredeljenih za kamp za mlade. Sufinansiranje se odnosi na: Organizaciju kampa, realizaciju nastave, prevoz učesnika, smeštaj i ishranu.

BROJ I OBAVEZE UČESNIKA: Broj učesnika je ograničen na 10 (8 + 2 instruktora ili demonstratora). Kriterijum i rang lista učesnika: Učesnici moraju biti mlađi od 24 godine života i biti članovi PSS-a. Rang lista se pravi na osnovu godina učesnika, broja članova iz istog , PK, AO ili AS, ili PSO, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti. Komisija zadržava pravo da na osnovu uvida u eventualnu penjačku aktivnost prijavljenog kandidata ili učešća u akcijama koje je organizovala KDTPL PSS u 2019. i 2020. god. donese konačnu odluku o prihvatanju učešća na kampu. U slučaju više prijavljenih učesnika iz jednog PK, AO ili AS, a u skladu sa planinarskom etikom, očekujemo da će predsednici i načelnici istih odrediti učesnike čije će učešće u kampu mladih biti svrsishodno u izgradnji učesnika kao draj tulera, a tim i draj tulinga na nivou kluba, sekcije ili odseka. U slučaju da je učesnik mlađi od 18 godina, učesnik je dužan da predsedniku kluba . načelniku sekcije ili odseka i vođi kampa, da na uvid potpisanu pismenu saglasnost roditelja o učešću na kampu za mlade. Svi učesnici su u obavezi da poštuju Pravilnik o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti PSS, pravila i uputstva domaćina kao i vođe akcije. Obavezno poneti planinarsku knjižicu sa plaćenom i overenom markicom za tekuću godinu. Takođe očekujemo da se svi angažuju u okviru svojih mogućnosti što se tiče prevoza i da se prijave vrše uz napomenu da li ste spremni da angažujete sopstveni automobil. Sufinansiranje je moguće samo ako se u automobilu nalaze najmanje 3 učesnika.

PRIJAVE: Prijave se vrše uz popunjeni registracioni list, na adresu Planinarski Savez Srbije Komisija za draj tuling i takmičarsko penjanje u ledu, Andrićev Venac 2, 11000 Beograd i na e-mail drytooling@pss.rs najkasnije do 13.11.2021. godine.

Kompletan elaborat kampa i registracioni formular možete pogledati OVDE.

SVI UČESNICI UČESTVUJU NA VLASTITU ODGOVORNOST