Planinarski savez Srbije

Belava

Belava (Kardašica 946 m) je planina u jugoistočnoj Srbiji i pripada Nišavskoj oblasti. Pruža se pravcem severozapad—jugoistok, u dužini oko 15 km, od Bele Palanke do Pirota. Na severu je ograničena Nišavom, na jugozapadu dolinom Sedlara odvojena je od grebena Crnog vrha (889 m), a prema jugu i jugoistoku doseže do druma Niš — Pirot. Radi jednostavne orijentacije moguće je reći da se Belava prostire između starog i novog puta Bela Palanka – Pirot. Kao i Suva planina, na koju se nadovezuje, i Belava se, zbog odsečenosti prema dolini Nišave i pretežno krečnjačkog sastava, odlikuje specifičnim geografskim osobinama.

Belava je niska planina i pripada Karpatsko-Balkanskoj orogenoj zoni. Na grebenu, paralelnom toku Nišave, uzdiže se nekoliko vrhova: Debeli del (916 m), Kardašica (946 m) i drugi. Oni su više primaknuti jugozapadnoj strani i čine odseke prema dolini Sedlara.

Osnovnu geološku građu Belave čine paleozojske i mezozojske tvorevine. Od paleozojskih uglavnom učestvuju škriljci silursko-devonske i karbonske starosti, kao i permski crveni peščari. Oni čine jezgro antiklinale ove planine. Mezozoik je predstavljen uglavnom krečnjacima jurske i kredne starosti. Poseban tip dolina na ovoj planini predstavljaju valoge koje su naročito izražene na krečnjačkoj površi Valožja (Suva planina). Ove doline liče na manje uvale sa nešto izraženijim bočnim stranama, ali sa nižim otvorenim delom.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Kardašica Belava 946 43⁰11.615‘ 22°28.647′ 583 4 Bela palanka Južna S.
2 Debeli del Belava 916 43⁰12.083‘ 22°27.283′ 583 4 Bela palanka Južna S.
3 Crni vrh Belava 890 43⁰11.258‘ 22°26.555′ 583 4 Bela palanka Južna S.
4 Kajsin vrtop Belava 873 43⁰11.419‘ 22°30.528′ 584 3 Pirot Južna S.
5 Markova štrapka Belava 804 43⁰10.726‘ 22°32.078′ 584 3 Pirot Južna S.

Fotografija 1. – Belava i Šljivovočka planina mapa