Planinarski savez Srbije

ПРАВИЛНИК О РАДУ ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ

Верзија за преузимање и штампу

На основу члана 40 Статута Планинарског савеза Србије, Управни одбор Планинарског савеза Србије на седници одржаној 30.3.2022. године, донео је:

ПРАВИЛНИК О РАДУ ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ

ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овим Правилником утврђују се правила за рад Такмичарске комисије Планинарског савеза Србије (у даљем тексту: ТК), начин остваривања права и дужности чланова ТК, начин рада ТК, као и друга питања од значаја за рад ТК.

Члан 2

ТК обавља своје послове и задатке у складу са Законом о спорту, одредбама Статута Планинарског савеза Србије (у даљем тексту: ПСС), одлукама Управног одбора ПСС (у даљем тексту: УО ПСС) и овог Правилника.

Члан 3

Такмичарску комисију чине спортски директор и председници комисија такмичарских и техничких дисциплина у склади са Статутом ПСС и овим Правилником.

После именовања састава комисија од стране УО ПСС, Спортски директор предлаже кандидате за чланове ужег састава Такмичарске комисије УО ПСС у саставу од пет чланова (укључујући и Спортског директора) (у даљем тексту: ТК), водећи рачуна о заступљености комисија, ефикасности и економичности.

О предлогу Спортског директора за избор чланова ТК, УО ПСС гласа у целости. Ако предлог буде одбијен, у поновљеном поступку може се предложити најмање половина истих кандидата. Уколико и други предлог Спортског директора УО ПСС не усвоји, сматра се да је Спортски директор разрешен функције. Тада УО ПСС именује вршиоца дужности Спортског директора из састава УО ПСС до првог заседања Скупштине ПСС или Председник ПСС сазваће Ванредну Скупштину ПСС ради избора новог Спортског директора.

II – НАЧИН РАДА

Члан 4

ТК обавља послове из свог делокруга на седницама.

Седнице ТК одржавају се у складу са годишњим Планом рада ПСС, као и у складу са потребом за разматрање питања из делокруга рада ТК која нису по садржини или динамици предвиђена Планом рада.

Седнице ТК одржавају се по потреби, најмање једном у шест месеци.

Седницама ТК присуствују чланови ТК и позвана лица (Председник ПСС, Генерални секретар ПСС председници комисија из члана 9 овог правилника, дисциплински судија, председник Комисије за превентиву и безбедност, комесар за делегате, комесар за судије…), а по потреби и друга лица (подносиоци иницијатива и предлога и друга лица која пружањем информација могу да допринесу ефикасном раду ТК и доношењу одлука).

Члан 5

Право гласа на седници ТК имају само чланови ТК.

Позиви за седницу ТК упућују се најмање 7 (седам) дана пре одржавања седнице.

У хитним случајевима Спортски директор може да сазове седницу ТК и у року краћем од рока из предходног става овог члана, али не краћем од 24 часа од њеног одржавања, а дневни ред може предложити и на самој седници.

Члан 6

ТК може да ради и одлучује ако седници присуствује више од половине чланова од укупног броја чланова ТК.

ТК одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Одлуке и друга акта која доноси ТК потписује Спортски директор.

У случају да заказана седница нема кворум за пуноважно одлучивање, почетак седнице помера се за један сат, а ако и тада нема кворума седница се одлаже и заказује се друга са истим дневним редом, а што се усмено саопштава присутним члановима, а одсутним члановима се доставља писмено обавештење о поново заказаној седници.

Члан 7

Уколико Спортски директор констатује да на три узастопне седнице није био обезбеђен кворум, извештава УО ПСС ради разрешења ТК и предложи ће нове чланове ТК.

III – ЈАВНОСТ РАДА

Члан 8

Седнице ТК су јавне.

ТК може, ако је потребно, да одлучи да целу седницу или расправу и одлучивање по појединим тачкама дневног реда одржи без присуства јавности или да одлучи да појединим лицима, која нису позвана на седницу, ускрати присуствовање на седици, ако оцени да би могли ометати њен рад.

Седници ТК могу присуствовати и овлашћени представници средстава јавног информисања и обавештавати јавност о њеном раду, без права на видео и тонско снимање тока седнице без посебне дозволе коју даје Спортски директор.

Саопштења са седница, средствима за јавно информисање може дати Спортски директор или лице које одреди Спортски директор.

IV – НАДЛЕЖНОСТ ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ

Члан 9

У складу са Статутом ПСС, ТК је надлежна за следеће комисије:

 1. Комисија за високогорство и експедиције
 2. Комисија за алпинизам, пењање у леду и турно скијање
 3. Комисија за такмичарско пењање у леду и драј тулинг
 4. Комисија за спортско пењање
 5. Комисија за планинско трчање
 6. Комисија за планинарску оријентацију
 7. Комисија за планинарски трекинг
 8. Комисија за регистар.

ТК координара делом активности (у делу значајним за такмичења) следећих стручних комисија:

 1. Комисија за награде, признања и категоризацију;
 2. Комисија за издавање, обнављање и одузимање дозволе за рад спортском стручњаку;
 3. Стручни савет спортских стручњака.

Члан 10

ТК обавља следеће послове:

-утврђује предлог система такмичења и доставља га УО ПСС на усвајање;

 • стара се о извршавању годишњег програма такмичења;
 • утврђује предлоге аката комисија, из своје надлежности и доставља га УО ПСС на усвајање;
 • на предлог комисија утврђује предлог постављања и разрешавања селектора и других стручних лица потребних репрезентацијама и доставља га УО ПСС на усвајање;
 • координира и усмерава активност комисија из своје надлежности;
 • припрема предлог извештаја о остваривању годишњег програма такмичења и доставља га УО ПСС на усвајање;
 • разматра и друга питања значајна за остваривање планова и програма развоја такмичарских дисциплина;
 • даје предлог за именовање Дисциплинског судије и доставља га УО ПСС на усвајање;
 • именује Комесара за делегате;
 • стара се о извршавању годишњег плана и програма стручног оспособљавање и усавршавање делегата;
 • на предлог Комесара за делегате припрема предлог извештаја о остваривању годишњег плана и програма стручног оспособљавање и усавршавање делегата и доставља га УО ПСС на усвајање;
 • да стручњаку у спорту коме је одузета дозвола за рад од стране Комесара за делегате, а који није року од осам дана од дана пријема коначне одлуке о одузимању дозволе за рад вратио дозволу за рад, брише из регистра стручњака у спорту на одређени временски период не дужи од три године;
 • одреди висину трошкова:
 • учешћа на семинару за стручно усавршавање делегата;
 • учешћа на семинару за делегате на предлог Комесара за делегате;
 • полагања испита на предлог Испитне комисије за делегате;
 • именује и разрешава Испитну комисију за делегате на предлог Комесара за делегате;
 • одређује дужину мандата чланова Испитне комисије за делегате;
 • да решава жалбе о одбијању захтева за полагање испита за делегата;
 • усваја плана и програма за полагање испита за делегата на предлог Комесара за делегате;
 • организује обавезне семинаре као услов делегата за полагање делегатског испита;
 • доноси одлуку о полагању делегатског испита без одржавања семинара на предлог Комесара за делегате;
 • именује предаваче на семинарима за делегате;
 • на предлог Комесара за делегате има право да дозволи делегатима у изузетним околностима да врше функцију делегата на такмичењима где не могу на основу „ограничења“, уколико сматра да је то у интересу ПСС;
 • врши нострификацију Уверења за стручно оспособљавање које су издате у другим државама у сарадњи са комисијама планинарско спортских дисциплина у зависности за које је звање Уверење издато;
 • на крају календарске године усвоја извештај о раду Комесара за делегате;
 • ако сматра оправданим на предлог Комесара за делегате може да не организује стручно усавршавање делегата сваке године;
 • по завршетку стручног усавршавања издаје потврда о учешу на стручном усавршавању;
 • предлаже УО ПСС једног члана Комисије за вођење регистра;
 • предлаже УО ПСС још један термин прелазног рока у текућој години (ванредни прелазни рок), ако за то постоје оправдани разлози, водећи рачуна да не доведе у неравноправан положај чланице ПСС;
 • сачињава предлог и доставља УО ПСС на усвајање:
 • Регистрациони правилник;
 • Правилника репрезентације Србије у планинарско спортским дисциплинама;
 • Спортска правила;
 • Такмичарски правилник;
 • може да покрене иницијативу за измене и допуне:
 • Правилника о стручњацима у спорту и службеним лицима у ПСС;
 • Правилника о начину и поступку издавања, обнављања и одузимања дозволе за рад спортских стручњака;
 • Правилника о додатним критеријумима за националну категоризацију спортиста ПСС;
 • Правилника о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање и доделу новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама;
 • Правилника о организовању и извођењу високогорских успона;
 • Правилника о регистру високогорских успона ПСС;
 • предлаже УО ПСС Правилник ТК и доставља га УО ПСС на усвајање;
 • утврђује предлог спортиста за категоризацију и доставља га УО ПСС на усвајање;
 • утврђује предлог спортиста за стипедније и доставља га УО ПСС на усвајање;
 • утврђује предлог о додељивању годишњих награда за спортисте, основне спортске планинарске организације (у даљем тексту: ОО) и др и доставља га УО ПСС на усвајање;
 • контролише регуларност такмичења;
 • врши бодовање такмичара и ОО по усвојеном Правилнику о бодовању за годишње рангирање и доставља га УО ПСС на усвајање;
 • у случају нерегуларности и кршења спортских правила ПСС обавештава дисциплинског судију и доноси одлуке у складу са својим овлашћењима;
 • само у случају да Комисије које су у надлежности ТК у предвиђеном року текуће године, не распише конкурс за наредну годину у складу са њиховим правилницима, ТК на основу правилника комисије која није расписала конкурс расписује конкурс и води поступак до краја, а комисије немају права жалбе;
 • надзире стручно оспособљавање и усавршавање, из своје надлежности;
 • сарађује на националном нивоу са институцијама, државним органима и организацијама у циљу побољшања нивоа такмичења;
 • сарађује са другим иностраним националним гранским савезима ради организације или учешћа наших такмичара на међународним нивоу;
 • координира и контролише реализује програм рада репрезентације у свим такмичарским дисциплинама;
 • само у случају да надлежне комисије планинарских дисциплина у предвиђеном року по Правилнику о додатним критеријумима за националну категоризацију спортиста ПСС нису избодовале приспеле спортске резултате и верификовале документацију, спортиста из свог делокруга рада, Комисија за награде, признања и категоризацију и Спортски директор на основу приспеле документације верификују документацију;
 • обавља и друге послове које му у надлежност пренесе УО ПСС.

Члан 11

Уочене повреде одредаба закона, Статута или других општих аката ПСС, ТК је дужна да пријави Секретаријату УО ПСС или УО ПСС.

V – ПРАВА И ДУЖНОСТИ СПОРТСКОГ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ

Члан 12

Спортски директор представља и руководи радом ТК.

Спортски директор је одговоран за правилност и законитост рада ТК.

Члан 13

Спортском директору и члановима ТК мандат траје четири године и поклапа се са мандатом УО ПСС.

Дужности и обавезе Спортски директора и чланова ТК које нису регулисани Статутом ПСС, другим нормативним актима ПСС ни овим Правилником, регулишу се посебном одлуком ТК са тачно наведеним делокругом овлашћења и роком важења одлуке.

Члан 14

Спортски директор сазива седнице, предлаже дневни ред и председава седницом, а у његовом одсуству или због његове спречености мења га члан ТК кога одреди Спортски директор.

Седнице ТК заказује Спортски директор: по потреби, на сопствену иницијативу, на основу одлуке УО ПСС или на захтев већине чланова ТК.

У одсуству Спортског директора или на његово оглушивање на горе наведене захтеве, седницу могу заказати: УО ПСС, већински број чланова ТК и тада седницу води најстарији члан ТК по годинама, који у вођењу седнице има иста права и овлашћења, као и Спортски директор.

Неоправдано непридржавање условима предходног става овог члана повлачи питање поверења Спортски директора и у складу са Статутом ПСС предузимају мере због неиспуњавања статутарних обавеза.

Члан 15

Члан ТК има право и дужност да присуствује седници и да активно учествује у њеном раду.

У случају спречености да присуствује седници, члан ТК је дужан да о томе унапред обавести Спортског директора најмање 48 сати пре почетка седнице.

Члан 16

Члан ТК има право да буде редовно и на време обавештен о свим питањима чије је познавање неопходно ради остваривања његове функције у ТК.

Члан 17

Члан ТК има право да на седници говори о питањима која су на дневном реду и да гласа о предлогу одлуке, закључка или другог акта.

Члан 18

Члан ТК је дужан да се придржава задужења и прихваћених обавеза и да исте реализује у складу са роковима и плановима. Непридржавање овим условима повлачи питање поверења његовог чланства у ТК.

Члан ТК може, приликом доношења одлуке, да издвоји своје мишљење, што се записнички констатује, али је дужан да се придржава усвојене одлуке.

Члан ТК је дужан да поштује све статутарне и законске одредбе. Свако нарушавање истих повлачи искључење из ТК, а у зависности од тежине учињеног прекршаја може се покренути дисциплински или кривични поступак.

 

VI – ПРАВА И ДУЖНОСТИ КОМИСИЈА

Члан 19

Комисије су обавезне да:

 • достављају записнике са својих седница ТК најкасније 5 дана од дана завршетка седнице;
 • председници комисија по позиву присуствују седницама ТК;
 • достављају годишње планове и извештаје у роковима које одреди ТК;
 • достављају записнике, извештаје са такмичења из календара ПСС и исте објаве у року од 24 часа од завршетка такмичења на интернет страници ПСС;
 • обезбеде транспарентност и јавност свог рада путем интернет странице ПСС.

У случају да комисија не достави у року од седам радних дана од пријема писменог захтева Спортског директора тражену документацију, Спортски директор се писмено обраћа Секретаријату ПСС и извештава о немогућности добијања потребне документације.

Секретаријат у року од десет дана расправља о допису Спортског директора и писмено га извештава о одлуци Секретаријатa.

Члан 20

Комисије наведене у члану 9. овог правилника које нису чланови ТК, имају право да на писмени захтев Спортском директору добијају позиве и материјал за састанке ТК и могу на састанцима учествовати без права гласа.

У одсуству или због спречености председника комисија из члана 9 овог правилника, седницама може да присуствују чланови комисија које је именовао председник надлежне комисије.

Члан 21

Комисије могу, чињењем или нечињењем, односно пропуштањем радње које су биле дужне да предузму, извршити дисциплински преступ.

Дисциплински преступи настају:

 • несавесним или немарним надзором над имовином ПСС, која им је поверена;
 • неблаговременом и нетачном пријавом података од стране комисија;
 • одбијањем испуњења планова и програма комисија;
 • неизвршавањем одлука органа ПСС;
 • неодазивањем на састанке ТК.

Члан 22

За учињене дисциплинске преступе из претходног члана, ТК може изрећи комисијама следеће мере:

 • интерну опомену и
 • јавну опомену.

Уколико комисија и након изречене мере, у задатом року не испуни захтев ТК, ТК о томе извештава УО ПСС.

VII – ПРИПРЕМАЊЕ И САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ

Члан 23

О припремању седница ТК стара се Спортски директор, а у техничком погледу седницу организује канцеларија ПСС што обухвата:

 • техничку припрему одговарајућег писаног материјала према дневном реду који предлаже Спортски директор;
 • благовремено слање позива и пратећих материјала који ће бити разматрани на седници;
 • обезбеђење техничких, административних и других услова потребних за несметан рад седнице ТК;
 • друге мере неопходне за рад ТК.

Члан 24

Приликом састављања предлога дневног реда седнице ТК Спортски директор може да се консултује са члановима ТК.

Спортски директор је обавезан да у предлог дневног реда седнице унесе писмене предлоге УО ПСС.

Спортски директор може одбити да у предлог дневног реда унесе оне предлог које је у писменом облику са образложењем добио од члана ТК, комисија, чланица ПСС и чланова ПСС за које сматра да нису довољно припремљени да би се о њима могло на седници расправљати. У том случају Спортски директор ће предлагача обавестити о разлозима због којих је одбио предлог.

Члан 25

Материјал за седницу доставља се уз позив за седницу на мејл члана ТК коју означи члан ТК на првој конститутивној седници ТК.

О промени мејл адресе члан ТК је дужан да обавести Спортског директора.

Члан 26

Седница ТК сазива се писмено електронским путем са знаничне мејл адресе ПСС или у хитним случајевима телефонски.

Позив на седницу садржи:

 • редни број седнице;
 • датум, дан, час и место одржавања;
 • предлог дневног реда;
 • материјале везане за теме дневног реда;
 • друга потребна обавештења.

VIII – ТОК РАДА СЕДНИЦE ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ

Члан 27

После констатације Спортски директора или лица које председава седницом да постоји кворум за пуноважно одлучивање и рад, приступа се усвајању предложеног дневног редa седнице.

Дневни ред утврђује се на основу предлога дневног реда који је достављен уз позив на седницу.

Предложени дневни ред може бити измењен или допуњен на самој седници.

Предлог за измену или допуну дневног реда могу поднети Спортски директор и сви чланови ТК.

Након утврђеног дневног реда ТК прелази на рад по утврђеним тачкама. Редослед разматрања утврђеног дневног реда, на предлог Спортски директора или лица које га замењује, може бити измењен из разлога ефикасности и целисходности, о чему одлуку доноси ТК.

Члан 28

По усвајање дневног реда Спортски директор позива чланове ТК да се изјасне о записнику са претходне седнице ТК.

Сваки члан ТК има право да стави примедбу на записник, а о основаности примедби одлучује се одмах.

Записник на који нису стављене примедбе, односно записник у којем су извршене корекције сагласно примедбама, ставља се на гласање и усвајање.

Стављене и усвојене примедбе, односно констатација да је записник усвојен без примедби, уносе се у записник са текуће седнице.

По усвајању записника са претходне седнице ТК прелази на разматрање усвојеног дневног реда.

Провера извршења преузетих обавеза са претходних седница ТК обавезни су део дневног реда седнице.

Члан 29

На седници ТК нико не може говорити пре него што му Спортски директор или лице које председава седници да реч.

Спортски директор или лице које председава седници даје реч по реду пријављивања за дискусију.

Позвано лице на седницу ТК може да добије реч након излагања свих пријављених чланова ТК за дискусију према редоследу пријављивања с тим да предност имају представници Органа ПСС и представници комисија.

Ако учесник седнице затражи реч да би исправио навод који се односи на њега, Спортски директор ће му дати реч кад заврши говор лице које је изазвало потребу исправке. Учесник се у свом говору, мора ограничити на исправку, у противном Спортски директор ће га опоменути, а у поновљеном случају му одузети реч.

Спортски директор или лице које председава седници се стара да говорника нико не омета док говори.

Члан 30

Учесник у расправи на седници може о истом питању говорити највише два пута, а позвано лице има право на једно излагање.

Чланови ПСС који присуствују седници у складу са принципом јавности рада ТК могу учествовати у расправи по закључењу дискусије чланова ТК и позваних лица у складу са одлуком Спортски директора или лица које председава седницом.

Представници средстава јавног информисања не могу учествовати у расправи.

ТК гласањем, на заседању, може одлучити да се трајање дискусија ограничи на максимално пет минута у оквиру једне тачке дневног реда.

Члан 31

Учесник који добије реч мора се придржавати предмета расправе и може говорити само о питању које је на дневном реду седнице, у противном Спортски директор или лице које председава седници има право да одузме реч.

Уколико учесник у расправи у свом излагању вређа друге учеснике седнице, излаже мимо тачке дневног реда која се разматра, Спортски директор или лице које председава седници ће тог учесника упозорити на неадекватно понашање.

Уколико учесник у дискусији и после упозорења настави са дискусијом која није у складу са одредбама става 1 и 2. овог члана, Спортски директор или лице које председава седници одузеће му реч.

Члан 32

ТК може на предлог Спортски директора или члана ТК одлучити да се расправа о поједином питању одложи за прву наредну седницу ради прибављања потребних додатних података за одлучивање о њему.

Расправа по појединим тачкама дневног реда траје све док сва пријављена лица не заврше своје излагање.

Када утврди да нема више пријављених учесника по одређеној тачки дневног реда Спортски директор или лице које председава седници закључује расправу и позива чланове за гласање о одлуци.

ТК на предлог председавајућег или члана ТК може одлучити да се расправа закључи раније ако је питање довољно разјашњено.

Члан 33

По завршеној расправи о појединој тачки председавајући формулише предлог одлуке – закључка.

О предлогу одлуке – закључка одлучује се гласањем чланова ТК.

Уколико поједини чланови ТК предложе другачије закључке од закључка Спортски директора, прво се гласа о предлогу Спортски директора, а затим о осталим предлозима према редоследу јављања.

Чланови ТК гласају тако што се прво изјашњавају ко је за, ко је против предлога одлуке, или се уздржавају од гласања.

Гласање на седници ТК је по правилу јавно. Јавно гласање врши се дизањем руке или појединачним изјашњавањем.

За време гласања нико не може добити реч пре него што се саопште резултати гласања.

Ако приликом гласања број гласова за и против предлога одлуке буде једнак, одлучује глас Спортског директора, односно онога ко води седницу.

Спортски директор има право да упозори ТК да ће на 30 дана одложити евентуално извршење одлуке за коју сматра да је незаконита, да није у духу Статута ПСС или да је супротна интересима ПСС.

Уколико ТК без обзира на упозорење из првог става овог члана – дато пре гласања – усвоји такву одлуку или је у року од 30 дана не промени, Спортски директор извештава УО ПСС који доноси дефинитивну одлуку.

Уколико УО ПСС потврди одлуку ТК, аутоматски се сматра да је Спортски директор разрешен дужности.

Члан 34

По завршеном јавном гласању, Спортски директор или лице које председава седници констатује резултат гласања и објављује да ли је предлог одлуке прихваћен или одбијен.

Усвојени, односно донети документи, одлуке, ставови и закључци ТК, обавезујући су за све чланове ТК, чланице ПСС, чланове ПСС, комисије ПСС и друге учеснике у реализацији програмских активности ПСС.

Пошто су исцрпљене све тачке дневног реда, Спортски директор закључује седницу.

IX – ОДЛАГАЊЕ И ПРЕКИД СЕДНИЦЕ

Члан 35

Седница ТК се одлаже или прекида када настану разлози који онемогућавају њено одржавање у заказано време и дан, а на захтев ТК.

Члан 36

Седница ТК се прекида:

 • кад се у току седнице број присутних чланова смањи тако да не постоји кворум за одржавање седнице;
 • кад седница због дугог трајања не може да се заврши истог дана;
 • када је због дужине трајања седнице потребно да се чланови ТК одморе;
 • када дође до тежег нарушавања реда, а Спортски директор није у стању да га успостави изрицањем мера утврђених овим Правилником.

Одлуку о прекиду седнице доноси Спортски директор или лице које га замењује.

Уколико је одлуку о прекиду седнице донео Спортски директор, друго лице не може да настави седницу нити да председава наставком седнице.

Члан 37

Прекинута седница ТК наставља се најкасније у року од осам дана од дана прекида. Наставак седнице заказује Спортски директор.

Чланови ТК обавештавају се о дану, часу и месту наставка седнице, писмено електронским путем са знаничне мејл адресе ПСС.

Ако је седница прекинута ради одмора, прекид не може трајати дуже од 60 минута.

 

X – ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦАМА ТАКМИЧАТСКЕ КОМИСИЈЕ

Члан 38

Седнице ТК се одржавају у духу међусобног поверења, уважавања личности и ставова, толеранције и разумевања и не може бити коришћена за обрачун говорника са било ким и на било који начин, као што не може бити коришћена за било какву политичку или страначку пропаганду.

О одржавању реда на седници стара се Спортски директор или лице које председава седници.

Члан 39

Због повреда реда на седници ТК могу се према члановима и другим учесницима изрећи:

 • опомена;
 • одузимање речи;
 • удаљење са седнице.

Председавајући може да опомене говорника:

 • ако се не придржава тачке дневног реда о којој се расправља;
 • ако преопширно говори,
 • ако се на увредљив начин изражава о другим учесницима седнице или другим субјектима,
 • за понашање који се нарушава ред на седници.

Ако говорник не уважи опомену из претходног става, председавајући може да му одузме реч.

Члан 40

Удаљење са седнице изриче се члану ТК или позваном на седницу који и после мере одузимања речи настави грубо да омета или спречава рад седнице.

Мера удаљења са седнице може се изрећи према сваком присутном лицу који омета или спречава рад седнице.

Одлуку о удаљењу са седнице доносе чланови ТК на предлог Спортски директора или лица које председава седницом.

 

XI – ЗАПИСНИК О РАДУ СЕДНИЦЕ ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ

Члан 41

О раду седнице ТК води се записник који треба да садржи: редни број и датум седнице, ко је председавао седницом, време када је седница почела и завршена, попис присутних и одсутних чланова ТК, попис осталих који су присуствовали седници, дневни ред седнице и како је ТК одлучио о свакој тачки дневног реда.

Записник потписују записничар и Спортски директор или лице које је председавало седници.

Члан 42

Записник се води у два примерка, први примерак се чува трајно у архиви ПСС у електронској и штампаној форми, а други примерак се коричи у збирку записника по истеку мандата ТК.

Записник води записничар, лице из канцеларије ПСС или друго лице које одреди ТК на почетку седнице.

Записник мора бити урађен најдуже за 7 (седам) дана од дана одржавања седнице и у електронском облику доступан је на интернет страници ПСС.

Уз записник се у архиви прилажу сви материјали и документација која се односе на питања о којима се расправљало и одлучивало на седници ТК.

Записник ТК се мора доставити УО ПСС, члановима ТК и комисијама најкасније пет дана од завршетка седнице ТК.

Члан 43

После седнице ТК, припрема се пречишћен текст усвојеног предлога акта.

Пречишћен текст је текст акта или предлога акта у који су унесене измене усвојене на седници ТК и који је правнотехнички редигован.

Пречишћен текст припрема Спортски директор, у сарадњи са предлагачем акта.

Члан 44

Одлуке и закључке ТК спроводи Спортски директор.

Члан 45

Уколико УО ПСС не усвоји достављене програме, извештаје, правилнике и друге акте ТК, о томе ће обавестити ТК са образложењем разлога зашто је одбијан.

ТК је дужно да у року од десет дана од пријема обавештења, одржи седницу, на којој ће расправљати о достављеним закључцима и/или одлукама УО ПСС и о спорним предлозима, те ће о својој новој одлуци обавестити УО ПСС у року од пет дана од завршетка седнице.

Ако УО ПСС не прихвати нову одлуку ТК о спорним предлозима, распустиће ТК.

XII – ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕДНИЦЕ

Члан 46

У случају потребе, седница ТК може се одржати и електронским путем (електронска седница).

Члан 47

Електронска седница одржава се путем одговарајуће електронске (интернет) платформе, која подржава присуство и омогућава учешће у раду (комуникацију) свих чланова ТК.

У позиву се наводе и рокови за упућивање предлога за измену и допуну дневног реда или акта, о којима се гласа на седници ТК.

На електронској седници се одлучује по тачкама дневног реда, који је утврђен у позиву за електронску седницу.

Члан 48

На електронској седници ТК, чланови ТК се изјашњавају, тако што одговарају на електронску поруку, која им је достављена-приказана непосредно пре гласања или уопштено пре елктронске седнице, на тај начин што гласају „за“, „против“ или „уздржан“ за сваки предлог, у року који одреди председавајући седницом. Како се за одржавање електронске седнице користи интернет платформа која омогућава аудио и видео комуникацију свих учесника, сматра се да су исти лично присутни.

Када се чланови ТК изјашњавају електронским путем, пре изјашњавања, обавезно се доставља документација неопходна за одлучивање.

Уколико се чланови ТК изјашњавају електронским путем копије изјашњења које се заводе у деловодни протокол чувају се у материјалу са седнице и чине саставни део записника.

Спортски директор утврђује, на основу изјашњења чланова ТК електронским путем, да ли је предложена одлука усвојена.

Одлуке су пуноважне ако електронским путем одлуку потврди више од половине чланова ТК.

У записнику са седнице о електронском изјашњавању уносе се датум изјашњавања, питање о коме су се изјашњавали чланови ТК, који су чланови ТК гласали, који чланови ТК нису гласали уз навођење разлога због којих нису гласали и одлука која је донета.

Члан 49

Изузетно, електронска седница се може одржати и без електронске платформе, на тај начин што ће се доставити тачно одређене одлуке о којима се гласа у тачно одређеном временском периоду, а на пријављене електронске адресе. Када истекне временски период, који је одредио спортски директор, приступа се пребројавању гласова, при чему се у обзир узимају само благовремено примљени. Електронска седница ће се сматрати окончаном када се свим учесницима седнице доставе резултати гласања. О оваквој електронској седници, такође, се сачињава записник, који се усваја на првој наредној седници.

XIII – ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 50

После избора чланова ТК, Спортски директор је дужан да закаже седницу ТК у року од 30 дана, ради конституисања ТК.

У случају да Спортски директор не закаже седницу ТК у року од 30 дана, ради конституисања ТК без пропратног објашњења (из здравственог или неког другог личног разлога) УО ПСС, УО ПСС се писмено обраћа Спортском директору налажући му да испуни обавезу из овог правилника. Ако Спортски директор у року од седам дана од пријема писменог обраћања УО ПСС поново не закаже седницу ТК, ради конституисања ТК без пропратног објашњења (из здравственог или неког другог личног разлога) УО ПСС, сматраће се да је Спортски директор поднео оставку.

Тада УО ПСС именује вршиоца дужности Спортског директора из састава УО ПСС до првог заседања Скупштине ПСС или Председник ПСС сазваће Ванредну Скупштину ПСС ради избора новог Спортског директора.

Члан 51

Трошкове одржавања седница ТК, укључујући и путне трошкове позваних учесника седнице, сноси ПСС.

Члан 52

За чланове ТК који својом кривицом не испуњавају своје обавезе или се не придржавају одлука ТК или неиспуњавају статутарне обавезе или битно повреде Статут ПСС, ТК предузима мера у складу са Статутом ПСС.

За предузумање мера из предходног става овог члана сваки члан ТК на седници ТК може поднети предлог у писменој форми са образложењем.

Лице за које се предлаже предузимање мера не може водити седницу на којој се одлука доноси.

Члан 53

У случају колективне оставке чланова ТК, Спортски директор је обевезан да омогуће минималан рад ТК до избора нових чланова ТК.

У случају оставке Спортског директора, УО ПСС именује вршиоца дужности председника ТК до првог заседања Скупштине ПСС или Председник ПСС сазваће Ванредну Скупштину ПСС ради избора новог Спортског директора.

Члан 54

Члану ТК може раније престати мандат:

 • на писмени захтев или оставком члана;
 • због неоправданог изостанка са седница (најмање три заредом);
 • престанком функције руководиоца комисије, чији је представник у ТК;
 • уколико му је изречена забрану учешћа у раду органа и радних тела ПСС и/или органа и радних тела ОО;
 • уколико му је изречено искључење из чланства;
 • Уколико члан ТК не испуњава своје обавезе савесно и на време, о томе ће ТК обавестити комисију коју представља, која ће затим предузети одговарајуће мере из своје надлежности. Комисија може таквог свог представника у ТК заменити другим представником, као и у случају немогућности представљања комисије у ТК од стране руководиоца, због претходно преузетих обавеза.

Ако члану ТК раније престане мандат, Спортски директор обавезно о томе извештава УО ПСС и предлаже новог члана ТК.

Уколико раније престане мандат више од половине чланова ТК, Спортски директор обавезно о томе извештава УО ПСС ради разрешења ТК и предложиће нове чланове ТК.

Ново изабраном члану ТК мандат траје до краја мандата већ изабраних чланова ТК.

Члан 55

ТК за потребе свог рада користи Стручну службу ПСС, канцеларијски простор и опрему ПСС.

Члан 56

ТК за свој рад колективно и појединачно одговора УО ПСС.

Члан 57

Комесар за делегате

Комесар са делегате се бира из редова делегата са дозволом за рад, тако што Спортски директор предлаже кандидата за Комесара за делегате ТК.

Делокруг, надлежности и начин рада Комесара за делегате уређују се Правилником о стручњацима у спорту и службеним лицима у ПСС.

Члан 58

Комисија за вођење регистра

Делокруг, надлежности и начин рада Комисије за вођење регистра уређују се Правилником комисије и Регистрационим правилником.

Од три (3) члана Комисије за вођење регистра, ТК предлаже једног (1) члана.

Члан 59

Комисија за признања, награде и категоризацију

Делокруг, надлежности и начин рада Комисије за признања, награде и категоризацију уређују се Пословником комисије и Правилник о додатним критеријумима за националну категоризацију спортиста ПСС.

Од три (3) члана Комисије за признања, награде и категоризацију, ТК предлаже три (3) члана.

Члан 60

На основу одлуке ТК може да се одреди посебна контрола ради увида у вршење дужности Комесара за делегате, Комисија за признања, награде и категоризацију и Комисије за вођење регистра. Посебну контролу ради увида у вршењу дужности по правилу врши Спортски директор или лице које одреди Спортски директор.

XIV – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 61

О примени овог Правилника стара се Спортски директор. Тумачење појединих одредби даје ТК, а коначно тумачење даје УО ПСС.

Члан 62

Иницијативу за измене и допуне Правилника могу дати комисије, ТК, Комисија за нормативна акта или УО ПСС. Иницијатива за измену и допуну Правилника се доставља ТК.

Ако ТК прихвати иницијативу за измене и допуне Правилника, покреће поступак за промену Правилника, а ако одлучи да не постоје разлози за то, одбацује иницијативу и о томе обавештава даваоце иницијативе.

Након датих предлога, мишљења и примедби, ТК сачињава предлог измена и допуна Правилника и доставља га УО ПСС на усвајање.

Члан 63

Овај Правилник ступа на снагу са даном усвајања на седници УО ПСС.

 

Спортски директор

Планинарског савеза Србије

____________________

(Андреј Ивошев)

  Председник

Планинарског савеза Србије

____________________

(Исо Планић)