Planinarski savez Srbije

Pravilnik Načelništva PSS

На основу чл. 40 Статута Планинарског савеза Србије, Управни одбор Планинарског савеза Србије је на предлог Начелништва, на редовној седници одржаној дана 6.7.2022. године, усвојио

П Р А В И Л Н И К

НАЧЕЛНИШТВА ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗA СРБИЈЕ

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овим Правилником утврђују се правила за рад Начелништва Планинарског савеза Србије (у даљем тексту: Начелништво), начин остваривања права и дужности чланова Начелништва, начин рада Начелништва, као и друга питања од значаја за његов рад.

Члан 2

Начелништво обавља своје послове и задатке у складу са Законом о спорту, одредбама Статута Планинарског савеза Србије (у даљем тексту: ПСС), одлукама Управног одбора ПСС (у даљем тексту: УО ПСС) и овог Правилника.

Члан 3

Начелништво чине начелник ПСС и председници спортско-рекреативних комисија у склади са Статутом ПСС и овим Правилником.

После именовања састава комисија од стране УО ПСС, Начелник предлаже кандидате за чланове ужег састава Начелништва у саставу од пет чланова (укључујући и Начелника), водећи рачуна о заступљености комисија, ефикасности и економичности.

О предлогу Начелника за избор чланова ужег састава Начелништва, УО ПСС гласа у целости. Ако предлог буде одбијен, у поновљеном поступку може се предложити најмање половина истих кандидата. Уколико и други предлог Начелника, УО ПСС не усвоји, сматра се да је Начелник разрешен функције. Тада УО ПСС именује вршиоца дужности Начелника из састава УО ПСС до првог заседања Скупштине ПСС или Председник ПСС може сазвати Ванредну Скупштину ПСС ради избора новог Начелника.

II – НАЧИН РАДА

Члан 4

Начелништво обавља послове из свог делокруга на седницама.

Седнице Начелништва одржавају се у складу са годишњим Планом рада ПСС, као и у складу са потребом за разматрање питања из делокруга рада Начелништва која нису по садржини или динамици предвиђена Планом рада.

Седнице се одржавају по потреби, најмање једном у шест месеци.

Седницама присуствују чланови Начелништва и позвана лица (Председник ПСС, Генерални секретар ПСС, председници комисија из члана 8 овог правилника, председник Комисије за превентиву и безбедност…), а по потреби и друга лица (подносиоци иницијатива и предлога и друга лица која пружањем информација могу да допринесу ефикасном раду Начелништва и доношењу одлука).

Члан 5

Право гласа на седници имају само чланови Начелништва.

Позиви за седницу Начелништва упућују се најмање 7 (седам) дана пре одржавања седнице.

У хитним случајевима Начелник може да сазове седницу и у року краћем од рока из предходног става овог члана, али не краћем од 24 часа од њеног одржавања, а дневни ред може предложити и на самој седници.

Члан 6

Начелништво може да ради и одлучује ако седници присуствује више од половине чланова од укупног броја чланова.

Начелништво одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Одлуке и друга акта која доноси Начелништво потписује Начелник.

У случају да заказана седница нема кворум за пуноважно одлучивање, почетак седнице помера се за један сат, а ако и тада нема кворума седница се одлаже и заказује се друга са истим дневним редом, а што се усмено саопштава присутним члановима, а одсутним члановима се доставља писмено обавештење о поново заказаној седници.

Уколико Начелник констатује да на три узастопне седнице није био обезбеђен кворум, извештава УО ПСС ради разрешења Начелништва и предложе нове чланове Начелништва.

III – ЈАВНОСТ РАДА

Члан 7

Седнице Начелништва су јавне.

Начелништво може, ако је потребно, да одлучи да целу седницу или расправу и одлучивање по појединим тачкама дневног реда одржи без присуства јавности или да одлучи да појединим лицима, која нису позвана на седницу, ускрати присуствовање на седици, ако оцени да би могли ометати њен рад.

Седници Начелништва могу присуствовати и овлашћени представници средстава јавног информисања и обавештавати јавност о њеном раду, без права на видео и тонско снимање тока седнице, а без посебне дозволе коју даје Начелник.

Саопштења са седница, средствима за јавно информисање може дати Начелник или лице које он одреди.

IV – НАДЛЕЖНОСТ НАЧЕЛНИШТВА

Члан 8

У складу са Статутом ПСС, Начелништво је надлежно за следеће комисије:

 1. Комисија за планинарење и пешачење
 2. Комисија за спелеологију
 3. Начелништво Службе планинских водича ПСС
 4. Комисија за превентиву, безбедност и спасавање у планинама
 5. Комисија за рад са младима

Као и за друге комисије, по долуци УО ПСС.

Члан 9

Начелништво обавља следеће послове:

 • утврђује предлог система спортских-рекреативних активности и доставља га УО ПСС на усвајање;
 • стара се о извршавању годишњег програма спортских манифестација;
 • утврђује предлоге аката комисија, из своје надлежности и доставља га УО ПСС на усвајање;
 • координира и усмерава активност комисија из своје надлежности;
 • припрема предлог извештаја о остваривању годишњег програма спортских менифестација и доставља га УО ПСС;
 • разматра и друга питања значајна за остваривање планова и програма развоја спортско-рекреативних дисциплина;
 • сачињава предлог, измене и допуне и доставља УО ПСС на усвајање Правилника Начелништва ПСС;
 • може да покрене иницијативу за измене и допуне сваком правилника комисија из своје надлежности;
 • утврђује предлог о додељивању признања, годишњих награда за спортисте-рекреативце, те основне организације и др, штодоставља УО ПСС на усвајање;
 • контролише регуларност спортски манифестација;
 • врши бодовање спортиста рекреативаца и основних организација по важећим правилима и доставља га УО ПСС на усвајање;
 • само у случају да Комисија која је у надлежности Начелништва у предвиђеном року текуће године, не распише конкурс за наредну годину у складу са својим правилима, Начелништво на основу правилника комисије која није расписала конкурс расписује конкурс и води поступак до краја, а комисије немају права жалбе;
 • надзире стручно оспособљавање и усавршавање, из своје надлежности;
 • сарађује на националном нивоу са институцијама, државним органима и организацијама у циљу побољшања нивоа спортских-рекреативних манифестација;
 • сарађује са другим иностраним националним гранским савезима ради организације или учешћа наших спортиста-рекреативаца и спортских стручњака на међународним нивоу;
 • контролише стручно оспособљавање и усавршавање кадрова, из своје надлежности, по плану, програму и актима Савеза;
 • обавља и друге послове које му у надлежност пренесе УО ПСС.

Члан 10

Уочене повреде одредаба закона, Статута или других општих аката ПСС, Начелништво је дужно да пријави Секретаријату УО ПСС или УО ПСС.

V – ПРАВА И ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА И ЧЛАНОВА НАЧЕЛНИШТВА

Члан 11

Начелник представља и руководи радом Начелништва.

Начелник је одговоран за правилност и законитост рада Начелништва.

Члан 12

Начелнику и члановима Начелништва мандат траје четири године и поклапа се са мандатом УО ПСС.

Дужности и обавезе Начелника и чланова Начелништва које нису регулисани Статутом ПСС, другим нормативним актима ПСС ни овим Правилником, утврђују се посебном одлуком Начелништва са тачно наведеним делокругом овлашћења и роком важења одлуке.

Члан 13

Начелник сазива седнице, предлаже дневни ред и председава седницом, а у његовом одсуству или због његове спречености мења га члан Начелништва кога одреди Начелник.

Седнице Начелништва заказује Начелник: по потреби, на сопствену иницијативу, на основу одлуке УО ПСС или на захтев већине чланова Начелништва.

У одсуству Начелника или на његово оглушивање на горе наведене захтеве, седницу могу заказати: УО ПСС, већински број чланова Начелништва и тада седницу води најстарији члан Начелништва по годинама, који у вођењу седнице има иста права и овлашћења, као и сам Начелник.

Неоправдано непридржавање условима предходног става овог члана повлачи питање поверења Начелнику и у складу са Статутом ПСС предузимају мере због неиспуњавања статутарних обавеза.

Члан 14

Члан Начелништва има право и дужност да присуствује седници и да активно учествује у њеном раду.

У случају спречености да присуствује седници, члан Начелништва је дужан да о томе унапред обавести Наченика најмање 48 сати пре почетка седнице или када се разлог спречености појави.

Члан Начелништва има право да буде редовно и на време обавештен о свим питањима чије је познавање неопходно ради остваривања његове функције у Начелништву.

Члан Начелништва има право да на седници говори о питањима која су на дневном реду и да гласа о предлогу одлуке, закључка или другог акта.

Члан Начелништва је дужан да се придржава задужења и прихваћених обавеза и да исте реализује у складу са роковима и плановима. Непридржавање овим условима повлачи питање поверења његовог чланства у Начелништву.

Члан Начелништва може, приликом доношења одлуке, да издвоји своје мишљење, што се записнички констатује, али је дужан да се придржава усвојене одлуке.

Члан Начелништва је дужан да поштује све статутарне и законске одредбе. Свако нарушавање истих повлачи искључење из Начелништва, а у зависности од тежине учињеног прекршаја може се покренути дисциплински или кривични поступак.

VI – ПРАВА И ДУЖНОСТИ КОМИСИЈА

Члан 15

Комисије су обавезне да:

 • достављају записнике са својих седница Начелништву најкасније 5 дана од дана завршетка седнице;
 • председници комисија по позиву присуствују седницама Начелништва;
 • достављају годишње планове и извештаје у роковима које одреди Начелништво;
 • достављају записнике, извештаје са спортско-рекреативних манифестација из календара ПСС и исте објављују у року од 24 часа од завршетка манифестације на интернет страници ПСС;
 • обезбеде транспарентност и јавност свог рада путем интернет странице ПСС.

У случају да комисија не достави у року од седам радних дана од пријема писменог захтева Начелника тражену документацију, Начелник се писмено обраћа Секретаријату ПСС и извештава о немогућности добијања тражене документације.

Секретаријат у року од десет дана расправља о допису Начелника и писмено га извештава о одлуци Секретаријатa.

Члан 16

Комисије наведене у члану 8 овог правилника које нису чланови Начелништва, имају право да на писмени захтев Начелнику, добијају позиве и материјал за састанке Начелништва и могу на састанцима учествовати, без права гласа.

У одсуству или због спречености председника комисија из члана 8 овог правилника, седницама може да присуствују чланови комисија које је именовао председник надлежне комисије.

Члан 17

Комисије могу, чињењем или нечињењем, односно пропуштањем радње које су биле дужне да предузму, извршити дисциплински преступ.

Дисциплински преступи настају:

 • несавесним или немарним надзором над имовином ПСС, која им је поверена;
 • неблаговременом и нетачном пријавом података од стране комисија;
 • одбијањем испуњења планова и програма комисија;
 • неизвршавањем одлука органа ПСС;
 • неодазивањем на састанке Начелништва.

Члан 18

За учињене дисциплинске преступе из претходног члана, Начелништво може изрећи комисијама следеће мере:

 • интерну опомену и
 • јавну опомену.

Уколико комисија и након изречене мере, у задатом року не испуни захтев Начелништва, о томе се обавештава УО ПСС.

VII – ПРИПРЕМАЊЕ И САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ НАЧЕЛНИШТВА

Члан 19

О припремању седница Начелништва стара се Начелник, а у техничком погледу седницу организује канцеларија ПСС што обухвата:

 • техничку припрему одговарајућег писаног материјала према дневном реду који предлаже Начелник;
 • благовремено слање позива и пратећих материјала који ће бити разматрани на седници;
 • обезбеђење техничких, административних и других услова потребних за несметан рад седнице Начелништва;
 • друге услуге и мере неопходне за рад Начелништва.

Члан 20

Приликом састављања предлога дневног реда седнице, Начелник може да се консултује са члановима Начелништва.

Начелник је обавезан да у предлог дневног реда седнице унесе писмене предлоге УО ПСС.

Начелник може одбити да у предлог дневног реда унесе оне предлог које је у писменом облику са образложењем добио од члана Начелништва, комисија, чланица ПСС и чланова ПСС за које сматра да нису довољно припремљени да би се о њима могло на седници расправљати. У том случају Начелник ће предлагача обавестити о разлозима због којих је одбио предлог.

Члан 21

Материјал за седницу доставља се уз позив за седницу на мејл члана Начелништва коју је он навео на првој конститутивној седници Начелништва.

О промени мејл адресе члан Начеништва је дужан да обавести Начелника.

Члан 22

Седница Начелништва сазива се писмено електронским путем са знаничне мејл адресе ПСС и/или Начелника, а у хитним случајевима телефонски.

Позив на седницу садржи:

 • редни број седнице;
 • датум, дан, час и место одржавања;
 • предлог дневног реда;
 • материјале везане за теме дневног реда;
 • друга потребна обавештења.

VIII – ТОК РАДА СЕДНИЦE НАЧЕЛНИШТВА

Члан 23

После констатације Начелника или лица које председава седницом да постоји кворум за пуноважно одлучивање и рад, приступа се усвајању предложеног дневног редa седнице.

Дневни ред утврђује се на основу предлога дневног реда који је достављен уз позив на седницу.

Предложени дневни ред може бити измењен или допуњен на самој седници.

Предлог за измену или допуну дневног реда могу поднети Начелник и сви чланови Начелништва.

Након утврђеног дневног реда, Начелништво прелази на рад по утврђеним тачкама. Редослед разматрања утврђеног дневног реда, на предлог Начелника или лица које га замењује, може бити измењен из разлога ефикасности и целисходности, о чему одлуку доноси Начелник.

Члан 24

По усвајање дневног реда Начелник позива чланове да се изјасне о записнику са претходне седнице.

Сваки члан има право да стави примедбу на записник, а о основаности примедби одлучује се одмах.

Записник на који нису стављене примедбе, односно записник у којем су извршене корекције сагласно примедбама, ставља се на гласање и усвајање.

Стављене и усвојене примедбе, односно констатација да је записник усвојен без примедби, уносе се у записник са текуће седнице.

По усвајању записника са претходне седнице Начелништва, прелази на разматрање усвојеног дневног реда.

Провера извршења преузетих обавеза са претходних седница, обавезан су део дневног реда сваке седнице.

Члан 25

На седници нико не може говорити пре него што му Начелник да реч.

Начелник даје реч по реду пријављивања за дискусију.

Начелник се стара да говорника нико не омета док говори.

Позвано лице на седницу Начелништва, може да добије реч након излагања свих пријављених чланова Начелништва за дискусију према редоследу пријављивања, с тим да предност имају представници органа ПСС и представници комисија.

Ако учесник седнице затражи реч да би исправио навод који се односи на њега, Начелник ће му дати реч кад заврши говор лице које је изазвало потребу исправке. Учесник се у свом говору, мора ограничити на исправку, у противном Начелник ће га опоменути, а у поновљеном случају му одузети реч.

Учесник у расправи на седници може о истом питању говорити највише два пута, а позвано лице има право на једно излагање.

Чланови ПСС који присуствују седници у складу са принципом јавности рада Начелништва могу учествовати у расправи по закључењу дискусије чланова Начелништва и позваних лица у складу са одлуком Начелника.

Представници средстава јавног информисања не могу учествовати у расправи.

Начелништво гласањем, на заседању, може одлучити да се трајање дискусија ограничи на максимално пет минута у оквиру једне тачке дневног реда.

Члан 26

Учесник који добије реч мора се придржавати предмета расправе и може говорити само о питању које је на дневном реду седнице, у противном Начелник има право да одузме реч.

Уколико учесник у расправи у свом излагању вређа друге учеснике седнице, излаже мимо тачке дневног реда која се разматра, Начелник ће тог учесника упозорити на неадекватно понашање.

Уколико учесник у дискусији и после упозорења настави са дискусијом која није у складу са одредбама става 1 и 2. овог члана, Начелник ће му одузети реч.

Члан 27

Начелништво може на предлог Начелника или члана, одлучити да се расправа о поједином питању одложи за прву наредну седницу ради прибављања потребних додатних података за одлучивање о њему.

Расправа по појединим тачкама дневног реда траје све док сва пријављена лица не заврше своје излагање.

Када утврди да нема више пријављених учесника по одређеној тачки дневног реда Начелник закључује расправу и позива чланове за гласање о одлуци.

Начелништво на предлог председавајућег или члана Начелништва, може одлучити да се расправа закључи раније ако је питање довољно разјашњено.

Члан 28

По завршеној расправи о појединој тачки председавајући формулише предлог одлуке – закључка.

О предлогу одлуке – закључка одлучује се гласањем чланова Начелништва.

Уколико поједини чланови Начелништва предложе другачије закључке од закључка Начелника, прво се гласа о предлогу Начелника, а затим о осталим предлозима према редоследу јављања.

Чланови Начелништва гласају тако што се прво изјашњавају ко је за, ко је против предлога одлуке, или се уздржавају од гласања.

Гласање на седници Начелништва је по правилу јавно. Јавно гласање врши се дизањем руке или појединачним изјашњавањем.

За време гласања нико не може добити реч пре него што се саопште резултати гласања.

Ако приликом гласања број гласова за и против предлога одлуке буде једнак, одлучује глас председавајућег седницом.

Начелник има право да упозори Начелништво да ће на 30 дана одложити евентуално извршење одлуке за коју сматра да је незаконита, да није у духу Статута ПСС или да је супротна интересима ПСС.

Уколико Начелништво без обзира на упозорење из првог става овог члана – дато пре гласања – усвоји такву одлуку или је у року од 30 дана не промени, Начелник извештава о томе УО ПСС, који доноси коначну одлуку.

Уколико УО ПСС потврди одлуку Начелништва, сматра се да је Начелник разрешен дужности.

Члан 29

По завршеном јавном гласању, председавајући констатује резултат гласања и објављује да ли је предлог одлуке прихваћен или одбијен.

Усвојени, односно донети документи, одлуке, ставови и закључци Начелништва, обавезујући су за све чланове Начелништва, чланице ПСС, чланове ПСС, комисије ПСС и друге учеснике у реализацији програмских активности ПСС.

Пошто су исцрпљене све тачке дневног реда, Начелник закључује седницу.

IX – ОДЛАГАЊЕ И ПРЕКИД СЕДНИЦЕ

Члан 30

Седница Начелништва се одлаже или прекида када настану разлози који онемогућавају њено одржавање у заказано време и дан, а на захтев Начелиштва.

Члан 31

Седница Начелништва се прекида:

 • кад се у току седнице број присутних чланова смањи тако да не постоји кворум за одржавање седнице;
 • кад седница због дугог трајања не може да се заврши истог дана;
 • када је због дужине трајања седнице потребно да се чланови Начелништва одморе;
 • када дође до тежег нарушавања реда, а Начелник није у стању да га успостави изрицањем мера утврђених овим Правилником.

Одлуку о прекиду седнице доноси Начелник или лице које га замењује.

Уколико је одлуку о прекиду седнице донео Начелник, друго лице не може да настави седницу нити да председава наставком седнице.

Члан 32

Прекинута седница Начелништва наставља се најкасније у року од осам дана од дана прекида. Наставак седнице заказује Начелник.

Чланови Начелништва обавештавају се о дану, часу и месту наставка седнице, писмено електронским путем са знаничне мејл адресе ПСС и/или Начелника.

Ако је седница прекинута ради одмора, прекид не може трајати дуже од 60 минута.

X – ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦАМА НАЧЕЛНИШТВА

Члан 33

Седнице се одржавају у духу међусобног поверења, уважавања личности и ставова, толеранције и разумевања и не може бити коришћена за обрачун говорника са било ким и на било који начин, као што не може бити коришћена за било какву политичку или страначку пропаганду.

О одржавању реда на седници стара се Начелник или лице које председава седницом.

Члан 34

Због повреда реда на седници, могу се према члановима и другим учесницима изрећи:

 • опомена;
 • одузимање речи;
 • удаљење са седнице.

Председавајући може да опомене говорника:

 • ако се не придржава тачке дневног реда о којој се расправља;
 • ако преопширно говори,
 • ако се на увредљив начин изражава о другим учесницима седнице или другим субјектима,
 • за понашање који се нарушава ред на седници.

Ако говорник не уважи опомену из претходног става, председавајући може да му одузме реч.

Члан 35

Удаљење са седнице изриче се члану Начелништва или позваном на седницу који и после мере одузимања речи настави грубо да омета или спречава рад седнице.

Мера удаљења са седнице може се изрећи према сваком присутном лицу који омета или спречава рад седнице.

Одлуку о удаљењу са седнице доносе чланови Начелништва на предлог Начелника или лица које председава седницом.

XI – ЗАПИСНИК О РАДУ СЕДНИЦЕ НАЧЕЛНИШТВА

Члан 36

О раду седнице води се записник који треба да садржи: редни број и датум седнице, ко је председавао седницом, време када је седница почела и завршена, попис присутних и одсутних чланова Начелништва, попис осталих који су присуствовали седници, дневни ред седнице и како је Начелништво одлучило о свакој тачки дневног реда.

Записник води записничар, лице из канцеларије ПСС или друго лице које одреди Начелништво на почетку седнице.

Записник потписују записничар и Начелник или лице које је председавало седници.

Записник мора бити урађен најдуже за 7 (седам) дана од дана одржавања седнице и у електронском облику доступан је на интернет страници ПСС.

Записник се мора доставити УО ПСС, члановима Начелништва и комисијама најкасније седам дана од завршетка седнице Начелништва.

Уз записник се у архиви прилажу сви материјали и документација која се односе на питања о којима се расправљало и одлучивало на седници.

Записник се израђује у два примерка, први примерак се чува трајно у архиви ПСС у електронској и штампаној форми, а други примерак се коричи у збирку записника по истеку мандата Начелништв.

Члан 37

После седнице Начелништва, припрема се пречишћен текст усвојеног предлога акта.

Пречишћен текст је текст акта или предлога акта у који су унесене измене усвојене на седници Начелништва и који је правнотехнички усаглашен.

Пречишћен текст припрема Начелник, у сарадњи са предлагачем акта и Комисијом за нормативна акта (у односу на правне акте које усваја УО ПСС).

Члан 38

Одлуке и закључке Начелништва спроводи Начелник.

Члан 39

Уколико УО ПСС не усвоји достављене програме, извештаје, правилнике и друге акте Начелништва, о томе ће обавестити Начелништво са образложењем разлога зашто је одбијан.

Начелништво је дужно да у року од десет дана од пријема обавештења, одржи седницу, на којој ће расправљати о достављеним закључцима и/или одлукама УО ПСС и о спорним предлозима, те ће о својој новој одлуци обавестити УО ПСС у року од пет дана од завршетка седнице.

Ако УО ПСС не прихвати нову одлуку Начелништва о спорним предлозима, распустиће Начелништво.

 

XII – ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕДНИЦЕ

 

Члан 40

 

У случају потребе, седница Начелништва се може одржати и електронским путем (електронска седница).

 

Члан 41

 

Електронска седница одржава се путем одговарајуће електронске (интернет) платформе, која подржава присуство и омогућава учешће у раду (комуникацију) свих чланова Начелништва.

Како се за одржавање електронске седнице користи интернет платформа која омогућава аудио и видео комуникацију свих учесника, сматра се да су исти лично присутни.

У позиву се наводе и рокови за упућивање предлога за измену и допуну дневног реда или акта, о којима се гласа на седници Начелништва.

На електронској седници се одлучује по тачкама дневног реда, који је утврђен у позиву за електронску седницу.

Члан 42

На електронској седници, чланови Начелништва се изјашњавају, тако што одговарају на електронску поруку, која им је достављена-приказана непосредно пре гласања или уопштено пре елктронске седнице, на тај начин што гласају „за“, „против“ или „уздржан“ за сваки предлог, у року који одреди председавајући седницом.

Када се чланови Начелништва изјашњавају електронским путем, пре изјашњавања, обавезно се доставља документација неопходна за одлучивање.

Уколико се чланови Начелништва изјашњавају електронским путем, копије изјашњења, које се заводе у деловодни протокол, чувају се у материјалу са седнице и чине саставни део записника.

Начелник утврђује, на основу изјашњења чланова Начелништва електронским путем, да ли је предложена одлука усвојена.

Одлуке су пуноважне ако електронским путем одлуку потврди више од половине чланова Начелништва.

У записнику са седнице о електронском изјашњавању уносе се датум изјашњавања, питање о коме су се изјашњавали чланови, који су чланови Начелништва гласали, који чланови нису гласали, уз навођење разлога због којих нису гласали и одлука која је донета.

Члан 43

Изузетно, електронска седница се може одржати и без електронске платформе, на тај начин што ће се доставити тачно одређене одлуке о којима се гласа у тачно одређеном временском периоду, а на пријављене електронске адресе. Када истекне временски период, који је одредио Начелник, приступа се пребројавању гласова, при чему се у обзир узимају само благовремено примљени. Електронска седница ће се сматрати окончаном када се свим учесницима седнице доставе резултати гласања. О оваквој електронској седници, такође, се сачињава записник, који се усваја на првој наредној седници.

XIII – ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 44

После избора чланова Начелништва, Начелник је дужан да закаже конститутивну седницу Начелништвау року од 30 дана.

У случају да Начелник не закаже конститутивну седницу Начелништва у року од 30 дана, без пропратног објашњења (из здравственог или неког другог личног разлога), УО ПСС ће писмено налажити Начелнику да испуни обавезу из овог правилника. Ако Начелник у року од седам дана од пријема писменог налога УО ПСС поново не закаже конститутивну седницу без пропратног објашњења (из здравственог или неког другог личног разлога), сматраће се да је Начелник поднео оставку.

Тада УО ПСС именује вршиоца дужности Начелника из састава УО ПСС до првог заседања Скупштине ПСС или Председник ПСС сазва Ванредну Скупштину ПСС ради избора новог Начелника.

Члан 45

Трошкове одржавања седница Начелништва, укључујући и путне трошкове позваних учесника седнице, сноси ПСС.

Члан 46

За чланове Начелништва који својом кривицом не испуњавају своје обавезе или се не придржавају одлука Начелништва или неиспуњавају статутарне обавезе или битно повреде Статут ПСС, НАчелништво предузима мера у складу са Статутом ПСС.

За предузумање мера из предходног става овог члана, сваки члан Начелништва, на седници Начелништва, може поднети предлог у писменој форми са образложењем.

Лице за које се предлаже предузимање мера не може водити седницу на којој се одлука доноси.

Члан 47

У случају колективне оставке чланова Начелништва, Начелник је дужан да обезбеди минималан рад Начелништва до избора нових чланова.

У случају оставке Начелника, УО ПСС именује вршиоца дужности Начелника до првог заседања Скупштине ПСС или ће Председник ПСС сазвати Ванредну Скупштину ПСС ради избора новог Начелника.

Члан 48

Мандат члану Начелништва може раније престати:

 • на писмени захтев-оставком члана;
 • због неоправданог изостанка са седница (најмање три заредом);
 • престанком функције руководиоца комисије, чији је представник у Начелништву;
 • уколико му је изречена забрану учешћа у раду органа и радних тела ПСС и/или органа и радних тела основне организације, чији је члан;
 • уколико му је изречено искључење из чланства;
 • уколико члан Начелништва не испуњава своје обавезе савесно и на време, о томе ће Начелништво обавестити комисију коју представља, која ће затим предузети одговарајуће мере из своје надлежности. Комисија може таквог свог представника заменити у Начелништву другим представником, као и у случају немогућности представљања комисије у Начелништву од стране руководиоца, због претходно преузетих обавеза.

Ако члану Начелништва раније престане мандат, Наченик обавезно о томе извештава УО ПСС и предлаже новог члана Начелништва.

Уколико раније престане мандат више од половине чланова Начелништва, Начелник обавезно о томе извештава УО ПСС ради разрешења Начелништва и предложи ће нове чланове Начелништва.

Новоизабраном члану Начелништва мандат траје до краја мандата већ изабраних чланова Начелништва.

Члан 49

Начелништво за потребе свог рада користи Стручну службу ПСС, канцеларијски простор и опрему ПСС.

Члан 50

Начелништво за свој рад, колективно и појединачно, одговора УО ПСС.

XIV – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 51

О примени овог Правилника стара се Начелник. Тумачење појединих одредби даје Начелништво, а коначно тумачење даје УО ПСС.

Члан 52

Иницијативу за измене и допуне Правилника могу дати комисије, Начелништво, Комисија за нормативна акта или УО ПСС. Иницијатива за измену и допуну Правилника се доставља Начелништву.

Ако Начелништво прихвати иницијативу за измене и допуне Правилника, покреће поступак за промену Правилника, а ако одлучи да не постоје разлози за то, одбацује иницијативу и о томе обавештава подносиоца иницијативе.

Након датих предлога, мишљења и примедби, Начелништво сачињава предлог измена и допуна Правилника и доставља га УО ПСС на усвајање.

Члан 53

Овај Правилник ступа на снагу са даном усвајања на седници УО ПСС.

Ступањем на снагу одог Првилника престаје да важи Правилник Начелништва ПСС донет 18.6.2014. године.

 

Начелник

Планинарског савеза Србије

____________________

(Валентина Токовић)

Председник

Планинарског савеза Србије

____________________

(Исо Планић)