Planinarski savez Srbije

ПРАВИЛНИК О НАДОКНАДИ ПУТНИХ ТРОШКОВА И ДНЕВНИЦА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Верзија за преузимање и штампу

На основу члана 40 Статута Планинарског савеза Србије, Управни одбор Планинарског савеза Србије је на редовној седници одржаној 30.3.2022. године у Београду донео:

ПРАВИЛНИК О НАДОКНАДИ ПУТНИХ ТРОШКОВА И ДНЕВНИЦА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Члан 1

Овим Правилником се уређују правила за надокнаду путних трошкова и дневница у земљи.

ПУТНИ ТРОШКОВИ

Члан 2

Право на путне трошкове имају:

  • сви чланови Управног одбора Планинарског савеза Србије (у даљем тексту: УО ПСС), за долазак на седнице УО ПСС, као и за друге потребе Планинарског савеза Србије (у даљем тексту: ПСС), по одлуци УО ПСС, налогу Председника или Генералног секретара ПСС,
  • чланови комисија, када долазе на седнице комисије, по правилу, до максимално три седнице годишње и по позиву, на седницу УО ПСС,
  • чланови Већа части, када долазе на седнице Већа части или по позиву, на седницу УО ПСС,
  • чланови Надзорног одбора, када долазе на седнице Надзорног одбора или по позиву, на седницу УО ПСС,
  • административни секретар и/или други сарадник потребан за реализацију одређеног задатка, по одлуци УО ПСС, председника или Генералног секретара ПСС.

Члан 3

Надокнада за превоз, по одредбама чл. 2 овог Правилника се исплаћује на следећи начин:

  • у целини према приложеним рачунима за превоз у оба правца.
  • у случају да је целисходније да се за појединачну потребу користи лично превозно средство, одобрава се (по одлуци УО ПСС, председника или Генералног секретара ПСС) трошкови горива по приложеним рачунима, са максималном потрошњом од 10 литара горива на 100 пређених километара.

Пратећи рачун мора да носи датум пуњења горива 1 дан пре започетог пута или најкасније на сам дан завршетка путовања. (Сипање горива сутрадан, по завршетку путовања се не признаје).

Ова накнада се може исплатити, уколико је путовање обављено по путном налогу.

СМЕШТАЈ НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ

Члан 4

Неопорезиви износ који се признаје на име накнаде трошкова смештаја на службеном путу утврђен је у чл. 18 Закона о порезу на доходак грађана и представља износ исказан у приложеним рачунима, а највише до цене ноћења у хотелу А или Б категорије.

Корисници услуга из члана 2 овог Правилника, првенствено користе планинарске домове или куће за смештај, а уколико их нема на локацији привременог боравка, имају право коришћења хотела до Б категорије, а по одлуци УО ПСС одобриће се и коришћење А категорије.

ДНЕВНИЦЕ

Члан 5

Право на пуну дневницу се остварује уколико је службено путовање трајало дуже од 12 часова.

Уколико се на путу проведе дуже од 8 часова, а мање од 12 часова, корисник има право на половину дневнице.

Уколико пут траје дуже од 24 часа или више дана, остварује се право на пуну дневницу за сваких 24 часа проведених на путу и на половину дневнице за сваки започети дан, ако је у том дану провео више од 8 а мање од 12 часова.

Уколико се ангажовање појединца из члана 1 овог Правилника одиграва у месту његовог становања, има право на пола дневнице уколико је та обавеза трајала од 3 до 12 часова.

Члан 6

Износ целе дневнице у земљи утврђује УО ПСС. Уколико је за време путовања обезбеђена бесплатна исхрана, дневница се умањује за 80%.

За путовања у иностранство примењује се важећа Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника.

Члан 7

Износи, изречени у овом Правилнику, су максимални износи до којих се не плаћа порез у ускладу са тренутним законским одредбама који важе у Републици Србији. Уколико дође до измене прописаних висина исплате без опорезивања, УО ПСС има право и обавезу (уколико дође до њиховог смањења) да исте усклади.

Члан 8

О примени овог Правилника стара се Председник. Тумачење појединих одредби даје УО ПСС.

Члан 9

Измене и допуне овог правилника врше се на начин и по поступку предвиђеном за његово доношење.

Члан 10

Овај Правилник ступа на снагу даном његовог усвајања на седници УО ПСС.

Усвајањем овог Правилника од стране УО ПСС, престаје да важи Правилник за надокнаду путних трошкова и дневница у земљи и иностранству, усвојен 16.3.2018. године.

 

Председник

Планинарског савеза Србије

____________________

(Исо Планић)