Planinarski savez Srbije

ПРАВИЛНИК СЕКЦИЈЕ ЗАСЛУЖНИХ СПОРТИСТА ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Верзија за преузимање и штампу

На основу члана 40 Статута Планинарског савеза Србије, Управни одбор Планинарског савеза Србије на седници одржаној дана 06.7.2022. године у Београду, доноси

  ПРАВИЛНИК СЕКЦИЈЕ ЗАСЛУЖНИХ СПОРТИСТА ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Члан 1

Секција заслужних спортиста Планинарског савеза Србије (у даљем тексту: Секција), је облик организовања чланица и чланова Планинарског савеза Србије  (у даљем тексту: ПСС), који су резултатом постигнутим у планинарским дисциплинама, стекли статус врхунски спортиста – заслужи спортиста/спортискиња.

Члан 2

Циљ Секције је да заузима ставове и покреће инцијативе према органима ПСС у циљу унапређења и промоције Планинарства, као и да организује размену искустава и њихово преношење осталим члановима ПСС и широј спортској јавности.

Члан 3

Секција активности реализује организовањем састанака, тематских скупова и израдом писаних докумената, са циљем унапрђења и промоције планинарства и покретања инцијативе унутар ПСС.

Члан 4

Статус члана/чланице Секције стиче, заслужни спортиста/спортискиња ПСС, потписивањем изјаве о приступању, коју упућује канцеларији ПСС.

Члан 5

Чланство Секције, на Изборном састанку сваке четврте године бира трочлано председништво, тако што кандидат/кандидаткиња са највећим бројем гласова бива предложен/а Управном одбору ПСС за председника а друго двоје по броју добијених гласова за чланове преседништва.

Предлог се у року од седам дана, по одржаном Изборном састанку, шаље Управном одбору ПСС на усвајање.

Председништво припрема и реализује састанке Секције, извршава њене одлуке и координира рад Секције са органима ПСС.

Члан 6

Састанци Секције се одржавају по потреби, а најмање једном годишње.

Састанке сазива председник, на сопствену инцијативу или на предлог најмање једне трећине чланова/чланица или на захтев Управног одбора ПСС.

Састанак може бити одржан у форми електронске седнице, путем одговарајуће интернет платформе. Како се за одржавање електронске седнице користи интернет платформа која омогућава аудио и видео комуникацију свих учесника, сматра се да су исти лично присутни.

Састанку преседава преседник или члан председништва којег он овласти.

О току састанка води се записник, који се по договору учесника, усваја на крају текућег састанка, а може и да буде усвојен и електронским путем (мејлом).

Члан 7

Кворум чини најмање једна петина чланова/чланица Секције.

Члан 8

Одлуке се доносе гласовима већине присутних чланова.

Гласање је по правилу јавно, ако већина не одлучи другачије, осим када се врши избор Председништва и делегата Секције за Скупштину ПСС, када је гласање по правилу тајно.

Члан 9

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања од стране Управног одбора Планинарског савеза Србије.

 

    Председник

Планинарског савеза Србије

_____________________

(Исо Планић)