Planinarski savez Srbije

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА ОБУКЕ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА У СПОРТСКОМ ПЕЊАЊУ НА ПРИРОДНИМ СТЕНАМА

Верзија за преузимање и штампу

На основу Закона о спорту (“Службени гласник РС“, бр. 10/20216) и чл. 40 Статута Планинарског савеза Србије, Управни одбор Планинарског савеза Србије је на предлог Комисије за спортско пењање, на седници одржаној 30.3.2022. године, усвојио

 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА ОБУКЕ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА У СПОРТСКОМ ПЕЊАЊУ НА ПРИРОДНИМ СТЕНАМА

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овим програмом се регулишу: начини организовања и извођења оспособљавања (у даљем тексту: обука), начин провере знања и начин стицања звања у дисциплини-спортско пењање на природној стени.

Члан 2

Обуку организује Комисија за спортско пењање Планинарског савеза Србије (у даљем тексту КСП ПСС) или основна организација чланица ПСС (у даљем тексту: ОО) уз одобрење КСП ПСС, према Годишњем календару стручног оспособљавања и усавршавања у планинарству Планинарског савеза Србије (у даљем тексту ПСС).

КСП ПСС именује предаваче за теоретску и практичну обуку.

Члан 3

КСП ПСС прописује следећа звања у спортском пењању на природној стени:

 • “СПОРТСКИ ПЕЊАЧ-ПРИПРАВНИК“ (СПП)
 • “СПОРТСКИ ПЕЊАЧ“ (СП)
 • “СПОРТСКИ ПЕЊАЧ – НИВО 2“ (СП2)
 • “ИНСТРУКТОР СПОРТСКОГ ПЕЊАЊА 3. КАТЕГОРИЈЕ“ (ИС3)
 • “ИНСТРУКТОР СПОРТСКОГ ПЕЊАЊА 2. КАТЕГОРИЈЕ“ (ИС2)
 • “ИНСТРУКТОР СПОРТСКОГ ПЕЊАЊА 1. КАТЕГОРИЈЕ“ (ИС1)
 • “УРЕЂИВАЧ СПОРТСКО-ПЕЊАЧИХ СМЕРОВА НА ПРИРОДНОЈ СТЕНИ” (УСС), СА КАТЕГОРИЈАМА ЗВАЊА: 2. i 1. Категорије (УСС2, УСС1)
 • “ТРЕНЕР СПОРТСКОГ ПЕЊАЊА“.

II – УСЛОВИ И ПРИЈАВА ПОЛАЗНИКА

Члан 4

Полазник обуке мора да испуњава следеће услове:

 • Да поседује чланску картицу ПСС са уредно плаћеном чланарином преко ОО за текућу годину.
 • Да је старији од 18 година или да има сагласност родитеља.
 • Да има лекарско уверење о бављењу спортом за текућу годину.

Полазник обуке прати распис – обавештење о обуци на сајту КСП ПСС или ОО и подносе писану пријаву, најкасније 20 дана пре почетка обуке, која садржи:

 • Име и презиме полазника;
 • Датум и место рођења;
 • Адресу сталног настањења и контакт телефон;
 • Мејл адресу;
 • Назив ОО и број чланске картице ПСС;
 • Сагласност ОО чији је члан за учешће на обуци.

КСП ПСС може одобрити пријаву која је поднета и након рока од 20 дана уз писану молбу у којој се наводи разлог закаснеле пријаве.

Организатор обуке гарантује приватност изнетих и достављених личних података.

Полазник обуке, уз обавештење да је његова пријава за обуку прихваћена, од КСП ПСС добија писани материјал за обуку у електронском облику.

Обука се врши кроз теоријска предавања и практични рад на терену са посебно утврђеним бројем сати, за свако звање.

Цена обуке и полагање за виша звања је у надлежности КСП ПСС.

III – ПРОГРАМ ОБУКЕ

Члан 5

Циљ обуке је упознавање полазника са знањем, вештинама и техникама пењања у спортском пењању на природној стени, као и у вођењу и распремању спортских смерова. Организатор обуке обезбеђује услове за полагање практичног и теоријског дела испита.

 • Обука за звања се може вршити током целе године.
 • Обука се врши на природној и/или вештачкој стени.
 • Минимална висина вештачке стене на којој се може вршити обука је 8м.

Руководилац обуке је обавезан да највише десет дана по завршетку обуке, напише извештај и пошаље га КСП ПСС на верификацију и Комисији за обуку и усавршавање у планинарству ПСС за издавање уверења о завршеној обуци.

Организација испита је у надлежности испитне комисије коју сачињавају инструктори спортског пењања са важећом дозволом за рад.

Организатор обуке води евиденцију учесника и њихово присуство на теоретској и практичној обуци.

Обуке и полагања за ниже звање “Спортски пењач-приправник” су у надлежости ОО у сарадњи са инструктором или спортско-пењачке секције ОО у сарадњи са инструктором. Цену полагања и обуке утврђује ОО. У случају да ОО нема стручна лица за реализацију наставног плана и програма, може преко КСП ПСС ангажовати неког од инструктора спортског пењања ПСС, са важећом дозволом за рад.

Обука за виша звања “Спортски пењач” (СП) и “Спортски пењач – ниво 2” је у надлежности ОО у сарадњи са инструктором или спортско-пењачке секције ОО у сарадњи са инструктором.

Полагање за наведена звања је у надлежности КСП ПСС.

Обуке и полагања за сва виша звања “Инструктор спортског пењања” 3. 2. и 1. категорије, “Уређивач спортско-пењачких смерова на природној стени”  2. и 1. категорије су у надлежности КСП ПСС.

Кандидати за полагања морају имати активно чланство у ПСС са купљеном маркицом за текућу годину.

Члан 6

“СПОРТСКИ ПЕЊАЧ – ПРИПРАВНИК“ (СПП)

 Звање “Cпортски пењач-приправник” (СПП) омогућава самостално и безбедно пењање, распремање и осигуравање на спортским смеровима једне дужине ужета на природној стени.

УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА:

 1. Завршена обука по плану и програму;
 2. Најмање 10 испењаних и распремљених спортских смерова на природној стени, техником вођења смера, минималне оцене 5а;
 3. Положени теоријски и практични део испита према важећем плану и програму;

ИЗВОЂАЧИ ПРОГРАМА:

 • Демонстратори ОО са звањем спортски пењач;
 • Инструктор спортског пењања;

ДАЉЕ УСАВРШАВАЊЕ:

Након најмање 1 године, кандидат са звањем “Спортски пењач-приправник” може, уз испуњавање прописаних услова, аплицирати за полагање за звање “Спортски пењач”.

Члан 7

“СПОРТСКИ ПЕЊАЧ“ (СП)

Звање “Спортски пењач” омогућава самостално и безбедно пењање, распремање и осигуравање на спортским смеровима.

УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА:

 1. Стечено звање “Спортски пењач-приправник“;
 2. Приправнички стаж у трајању од најманје 1 године;
 3. Завршена обука према плану и програму;
 4. 50 испењаних спортских смерова на природној стени, (од којих су минимум 10 тежине од) VII- (UIAA)/6a+ (FR), техником вођења смера;
 5. Положен теоријски и практични део испита.

 Напомене:

 • Испуњавање четвртог услова потврђује Пењачки картон, који се обавезно попуњава на крају пењачке сезоне и доставља КСП ПСС на оверу.
 • Практични и теорјиски део испита организује КСП ПСС најмање једном годишње, уз обавезно присуство два инструктора спортског пењања (са важећом дозволом за рад) у својству испитивача и једног члана КСП ПСС који има задатак да исрати регуларност полагања.

ИЗВОЂАЧИ ПРОГРАМА:

 • Инструктори и тренери спортског пењања са важећом дозволом за рад;
 • Лекар или спасилац Горске службе спасавања (за тематску јединицу прва помоћ).

ДАЉЕ УСАВРШАВАЊЕ:

 • Након најмање 1 године, кандидат са звањем “Спортски пењач” може, уз испуњавање прописаних услова, аплицирати за полагање за звање “Спортски пењач” – ниво 2” (СП2) .
 • Након најмање 2 године, кандидат са звањем “Спортски пењач” може, уз испуњавање прописаних услова, аплицирати за полагање за звање Звање “Инструктор спортског пењања 3. категорије“ (ИС3)

 Члан 8

“СПОРТСКИ ПЕЊАЧ – НИВО 2“ (СП2)

 Звање “Спортски пењач – ниво 2” (СП2) омогућава самостално и безбедно пењање, распремање и осигуравање на спортским смеровима на природној стени приликом пењања две или више дужина ужета на природној стени.

УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА:

 1. Стечено звање “Спортски пењач“;
 2. Најмање једна година стажа у звању “Спортски пењач“;
 3. Завршена обука према плану и програму.
 4. 100 испењаних спортских смерова на природној стени, (од којих су минимум 10 смерова тежине VII- (UIAA)/6a+) техником вођења смера као први.
 5. Најмање 5 смерова у дужини од два или више растежаја ужета (цугова) у склопу обуке;
 6. Положен теоријски и практични део испита.

 Напомене:

 • Испуњавање четвртог и петог услова потврђује Пењачки картон, који се обавезно попуњава на крају пењачке сезоне и доставља КСП ПСС на оверу.
 • Практични и теорјиски део испита организује КСП ПСС најмање једном уз обавезно присуство два инструктора спортског пењања (са важећом дозволом за рад) у својству испитивача и једног члана КСП ПСС који има задатак да исрати регуларност полагања.

ИЗВОЂАЧИ ПРОГРАМА:

 • Инструктори спортског пењања 1. и 2. категорије са важећом дозволом за рад;
 • Лекар или спасилац Горске службе спасавања (за тематску јединицу прва помоћ).

ДАЉЕ УСАВРШАВАЊЕ:

 • Након 1 године, кандидат са звањем “Спортски пењач” – ниво 2” (СП2) , може уз испуњавање прописаних услова, аплицирати за полагање за звање „Инструктор спортског пењања 3. Категорије“ (ИС3)

Аплицирањем за полагање за ИС3, кандидату се од стране КСП ПСС додељује инструктор-ментор. Ментор може бити било који инструктор са ИС1, ИС2 или ИС3 звањем. Ментор има задатак да изврши анализу стеченог знања кандидата и да га детаљно информише о условима и програму полагања за ИС3, као и да га усмери, саветује и води кроз процес полагања. Минималан период менторства је 3 месеца.

ИНСТРУКТОР СПОРТСКОГ ПЕЊАЊА

Члан 9

“ИНСТРУКТОР СПОРТСКОГ ПЕЊАЊА 3. КАТЕГОРИЈЕ“ (ИС3)

Звање “Инструктор спортског пењања 3. категорије“ (ИС3) омогућава самостално пењање, организацију спортско-пењачких акција, обучавање и испитивање кандидата за звања СПП, СП, УСС1 и ИС3 и менторство кандидатима за звање ИС3.

ИС3 поседује теоријска и практична знања искусних спортских пењача са способношћу квалитетног преношења знања.

УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА:

 1. Најмање 18 година старости и две године стажа у звању “Спортски пењач“;
 2. Важеће звање “Спортски пењач” или “Спортски пењач – ниво 2” и “Уређивач спортско пењачких смерова 2 категорије” или “Уређивач спортско пењачких смерова 1 категорије”.
 3. 150 испењаних спортских смерова на природној стени, од којих су минимум 20 смерова тежине VII (UIAA) / 6b (FR), техником вођења смера;
 4. 20 испењаних болдер проблема на природној стени;
 5. Завршен период менторства од стране додељеног инстуктора-ментора;
 6. Завршена обука за инструктора спортског пењања;
 7. Написан рад на задату тему од стране ментора или специјални допринос у виду израде едукативног материјала из области спортског пењања;
 8. Асистенција на најмање два курса или одржано предавање из области спортског пењања;
 9. Писмо препоруке од стране ментора и председника ОО;
 10. Поновљен Курс прве помоћи у предходне две године;
 11. Положени практични и теоријски део испита;
 12. Минимум средње образовање и завршен одговарајући програм на акредитованој установи, у складу са спортским звањима дефинисаним у Закону о спорту;

Напомене:

 • Испуњавање трећег и четвртог услова потврђује пењачки картон, који се обавезно попуњава на крају пењачке сезоне и доставља КСП ПСС на оверу.
 • Практични и теоријски део испита организује КСП ПСС, по потреби, једном годишње, уз присуство два инструктора спортског пењања 1., 2. и 3. категорије у својству испитивача и једног члана КСП ПСС чији је задатак да испрати регуларност полагања.

ИЗВОЂАЧИ ПРОГРАМА:

 • Инструктори спортског пењања 1., 2. и 3. категорије са важећом дозволом за рад;
 • Лекар или Горска служба спасавања (за тематску јединицу прва помоћ).

ОБНОВА ЗВАЊА И ДАЉЕ УСАВРШАВАЊЕ:

 • Звање се обнавља на три године, након што се у овом временском периоду испуне прописани услови наведени испод. Обнова звања се врши пријавом на регуларно полагање које организује КСП ПСС, уз напомену да се ради о обнови звања.

 Услови за обнављање звања:

 • Важеће звање “Инструктор спортског пењања 3. категорије” и дозволa за рад ПСС;
 • 60 испењаних спортских смерова на природној стени, техником вођења смера као први, у периоду од 3 године;
 • 3 уређена и отворена смера или 3 реболтована смера уз договор са КСП ПСС;
 • Организовање или учешће на минимум две обуке за стицање звања СПП или СП или једног учешћа у обуци за звање ИС3, у периоду од 3 године.
 • Одржано једно предавање или радионица из области пењања у периоду од 3 године.
 • Присуство на једном семинару стручног усавршавања у периоду од 3 године.

Након обнове звања (период од 3 године), уз испуњавање прописаних услова, кандидат може аплицирати за полагање за звање “Инструктор спортског пењања 2. категорије” (ИС2).

Аплицирањем за полагање за ИС2, кандидату се од стране КСП ПСС додељује инструктор-ментор. Ментор може бити било који инструктор са ИС1 или ИС2 звањем. Ментор има задатак да изврши анализу стеченог знања кандидата и да га детаљно информише о условима и програму полагања за ИС2, као и да га усмери, саветује и води кроз процес. Минималан период менторства је 6 месеци.

Члан 10

“ИНСТРУКТОР СПОРТСКОГ ПЕЊАЊА 2. КАТЕГОРИЈЕ“ (ИС2)

Звање “Инструктор спортског пењања 2. категорије“ (ИС2) омогућава самостално пењање, организацију спортско-пењачких акција, обучавање и испитивање кандидата за звања СПП, СП, СП2, ИС3, УСС1, УСС2 и менторство кандидатима за звања ИС2 и ИС3.

ИС2 поседује савремена теоријска и практична знања са констатним усавршавањем и употпуњивањем стеченог знања.

УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА:

 1. Најмање 3 године стажа у звању “Инструктор спортског пењања 3. категорије“;
 2. 300 испењаних спортских смерова на природној стени од којих су најмање 30 смерова тежине VIII (UIAA) / 7а (FR), техником вођења смера;
 3. Минимум 50 смерова у дужини од два или више растежаја ужета (цугова);
 4. 20 уређених и отворених смерова или 20 реболтованих смерова уз договор са КСП ПСС;
 5. Одржана најмање два курса или предавања из области спортског пењања;
 6. Завршен период менторства од стране додељеног инстуктора-ментора;
 7. Написан рад на задату тему од стране ментора или специјални допринос у виду израде едукативног материјала из области спортског пењања;
 8. Писмо препоруке од стране ментора и председника ОО;
 9. Поновљен Курс прве помоћи у предходне 3 године;
 10. Положени практични и теоријски део испита;

Напомене:

 • Испуњавање другог и трећег услова потврђује Пењачки картон, који се обавезно попуњава на крају пењачке сезоне и доставља КСП ПСС на оверу.
 • Испуњавање четвртог услова потврђују Евиденциони листови смерова, достављени и оверени од стране КСП ПСС.
 • Практични и теоријски део испита организује КСП ПСС, по потреби, једном годишње, уз присуство три “Инструктора спортског пењања 1. и 2. категорије” у својству испитивача и једног члана КСП ПСС чији је задатак да исрати регуларност полагања.

ИЗВОЂАЧИ ПРОГРАМА:

 • Инструктори спортског пењања 1. и 2. категорије са важећом дозволом за рад;

ОБНОВА ЗВАЊА И ДАЉЕ УСАВРШАВАЊЕ:

Звање се обнавља на три године, након што се у овом временском периоду испуне прописани услови наведени испод. Обнова звања се врши пријавом на регуларно полагање које организује КСП ПСС, уз напомену да се ради о обнови звања.

Услови за обнављање звања:

 • Важеће звање “Инструктор спортског пењања 2. категорије” и дозволa за рад ПСС;
 • 50 испењаних спортских смерова на природној стени, техником вођења смера као први, од којих је најмање 5 у дужини од два или више растежаја ужета (цугова) у периоду од 3 године;
 • Организовање или учешће на минимум две обуке за стицање звања СПП, СП или СП2 или једног учешћа у обуци за звање ИС2 или ИС3, у периоду од 3 године.
 • Одржано једно предавање или радионица из области пењања у периоду од 3 године.
 • Присуство на једном семинару стручног усавршавања у периоду од 3 године.

Након две обнове звања (период од 6 година), уз испуњавање прописаних услова, кандидат може аплицирати за звање “Инструктор спортског пењања 1. категорије” (ИС1).

Члан 11

“ИНСТРУКТОР СПОРТСКОГ ПЕЊАЊА 1. КАТЕГОРИЈЕ “ (ИС1)

Звање “Инструктор спортског пењања 1. категорије“ (ИС1) омогућава самостално пењање, организацију спортско-пењачких акција, обучавање и испитивање кандидата за звања СПП, СП, СП2, ИС2, ИС3, УСС1, УСС2 и менторство кандидатима за звања ИС2 и ИС3.

УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА:

 1. Кандидат за звање “Инструктор спортског пењања 1. категорије” (ИС1) мора поседовати сва предходно стечена звања;
 2. Важеће звање “Инструктор спортског пењања 2. категорије”, kопија уверења о стеченом звању и дозволa за рад ПСС;
 3. Кандидат мора имати:
 • Најмање шест година стажа у звању “Инструктор спортског пењања 2. категорије“;
 • Преко 15 година активног бављења спортским пењањем
 • Минимум 50 избушених или реболтованих смерова на природној стени.
 • Специјални допринос спортском пењању у виду израде едукативног материјала (књига, скрипта, видео материјал, итд.).

Напомене:

 • Испуњавање трећег услова, став 2 потврђује потврда ОО о активном бављењу спортским пењањем са доказом о упису.
 • Испуњавање трећег услова, став 3 потврђују Евиденциони листови смерова, достављени и оверени од стране КСП ПСС.
 • Испуњавање услова за доделу звања верификује КСП ПСС.
 • Приликом пријаве на полагање, кандидат је дужан да уредно попуни формулар и достави сву потребну документацију КСП ПСС на верификацију. Непотпуне пријаве се неће узимати у обзир.

ОБНОВА ЗВАЊА И ДАЉЕ УСАВРШАВАЊЕ:

Звање се обнавља на три године, након што се у овом временском периоду испуне прописани услови наведени испод. Обнова звања се врши пријавом на регуларно полагање које организује КСП ПСС, уз напомену да се ради о обнови звања.

 Услови за обнављање звања:

 • Важеће звање “Инструктор спортског пењања 1. категорије” и дозволa за рад ПСС;
 • Организовање или учешће на минимум две обуке за стицање звања СПП, СП, СП2, УСС1, УСС2 или једног учешћа у обуци за звање ИС2 или ИС3, у периоду од 3 године;
 • Одржано једно предавање или радионица из области пењања у периоду од 3 године;
 • Присуство на једном семинару стручног усавршавања у периоду од 3 године;

“УРЕЂИВАЧ СПОРТСКО ПЕЊАЧКИХ СМЕРОВА”

Члан 12

 ОРГАНИЗАТОР:

КСП ПСС именује предаваче за теоретску и практичну обуку.

КСП ПСС прописује следећа звања за уређиваче смерова у спортском пењању на природној стени:

 • уређивач спортско пењачких смерова 2. катекорије – УСС2
 • уређивач спортско пењачких смерова 1. категорије – УСС1

УСЛОВИ И ПРИЈАВА ПОЛАЗНИКА

Полазник обуке мора да испуњава следеће услове:

 • да поседује чланску картицу ПСС са уредно плаћеном чланарином преко ОО за текућу годину.
 • да има лекарско уверење о бављењу спортом за текућу годину.
 • Да има минимално звање спортски пењач приправник.

Полазник обуке прати распис – обавештење о обуци на сајту КСП ПСС или ОО и подносе писану пријаву, најкасније 20 дана пре почетка обуке, која садржи:

 • Име и презиме полазника;
 • Датум и место рођења;
 • Ардесу сталног настањења и контакт телефон;
 • Мејл адресу;
 • Назив ОО и број чланске картице ПСС;
 • Сагласност ОО за учешће на обуци.

КСП ПСС може одобрити пријаву која је поднета и након рока од 20 дана уз писану молбу у којој се наводи разлог закаснеле пријаве.

Организатор обуке гарантује приватност изнетих и достављених личних података.

Полазник обуке, уз обавештење да је његова пријава за обуку прихваћена, добија писани материјал за обуку у електронском облику.

Обука се врши кроз теоријска предавања и практични рад на терену са посебно утврђеним бројем сати, за свако звање.

Цена обуке и полагање за виша звања је у надлежности КСП ПСС.

КСП ПСС сазива и изводи курс за уређиваче смерова на природној стени минимум једном годишње или чешће по потреби.

ПРОГРАМ ОБУКЕ

Овим програмом се регулишу: начини организовања, извођења и оспособљавања (у даљем тексту: обука), начин провере знања и начин стицања звања за уређиваче спортско пењачких смерова на природној стени.

Циљ обуке је упознавање полазника са знањем, вештинама и техникама бушења стене и опремања спортско пењачких смерова на природној стени, чија висина одговара половини дужине ужета и мултипич спортско пењачких смерова.

 • Организатор обуке обезбеђује услове за полагање практичног и теоријског дела испита.
 • Обука за звања се врши најманје једном годишње.
 • Обука се врши на природној стени.

Руководилац обуке је обавезан да највише 5 дана по завршетку обуке, напише извештај и пошаље га КСП ПСС на верификацију и Комисији за обуку и усавршавање у планинарству ПСС за издавање уверења о завршеној обуци.

Организација испита је у надлежности испитне комисије.

Организатор обуке води евиденцију учесника и њихово присуство на теоретској и практичној обуци.

Члан 13

“УРЕЂИВАЧ СПОРТСКО ПЕЊАЧКИХ СМЕРОВА 2. КАТЕГОРИЈЕ” (УСС2)

Звање: Уређивач спортско пењачких смерова 2. категорије – УСС2 омогућава опремање спортско пењачких смерова на природној стени болтовима и плочицама као и лепљним клиновима у висини једног растежаја ужета (цуга), асистирање на курсевима, обукама и другим едукативним радионицама које организује КСП ПСС, а у вези са уређивањем спортско пењачких смерова на природној стени и реболтовање постојећих смерова.

ОРГАНИЗАТОР:

Обука и полагање за звање је у надлежности КСП ПСС.

УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА:

 1. Завршена обука по плану и програму;
 2. Опремљених 5 спортско пењачких смерова на природној стени плочицама и болтовима;
 3. Положени теоријски и практични део испита;
 4. Звање “Спортски пењач”.

ИЗВОЂАЧИ ПРОГРАМА:

 • Уређивачи смерова 1. и 2. категорије са важећим звањем;
 • Инструктори спортског пењања 1., 2. и 3. категорије са важећом дозволом за рад;

ДАЉЕ УСАВРШАВАЊЕ

Након 1 године, кандидат са звањем „уређивач спортско пењачких смерова 2. категорије – УСС2“ може, уз испуњавање прописаних услова, аплицирати за полагање за звање “уређивач спортско пењачких смерова 1. категорије – УСС1“.

Члан 14

“УРЕЂИВАЧ СПОРТСКО ПЕЊАЧКИХ СМЕРОВА 1. КАТЕГОРИЈЕ ” (УСС1)

Звање: Уређивач спортско пењачких смерова 1. категорије – УСС1 омогућава опремање спортско пењачких смерова на природној стени плочицама и болтовима као и лепљеним клиновима у висини већој од једног растежаја ужета (цуга), асистирање на курсевима, обукама и другим едукативним радионицама које организује КСП ПСС, а у вези са уређивањем спортско пењачких смерова на природној стени и реболтовање постојећих смерова.

ОРГАНИЗАТОР:

Обука и полагање за звање је у надлежности КСП ПСС.

УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА:

 1. Завршена обука по плану и програму;
 2. Опремљених 10 спортско пењачких смерова од којих су минимум 2 смера дужине више растежаја ужета (цугова);
 3. Реболтовано 5 смерова:
 4. Положени теоријски и практични део испита;
 5. Звање “Спортски пењач ниво 2”.

ИЗВОЂАЧИ ПРОГРАМА:

 • Уређивачи смерова 1. категорије са важећим звањем;
 • Инструктори спортског пењања 1. и 2. категорије са важећом дозволом за рад;

Члан 15

ТРЕНЕР СПОРТСКОГ ПЕЊАЊА

Тренер спортског пењаља је ближе уређено Правилником о начину и поступку издавања, обнављања и одузимања дозволе за рад спортских стручњака ПСС.

Начин издавања, обнављања и одузимања дозволе за рад, регулисан је Правилником о начину и поступку издавања, обнављања и одузимања дозволе за рад спортских стручњака.

Подаци из регистра објавњени на интернет страници ПСС предствљају званични документ регистра тренера ПСС са дозволом за рад.

IV – ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД СПОРТСКОМ СТРУЧЊАКУ И УВЕРЕЊА

Члан 16

Дозволу за рад за “Инструктора спортског пењања” и издаје Комисија за идавање, обнављање и одузимање дозволе за рад спортског стручњаку, према “Правилнику о начину и поступку издавања, обнављања и одузимања дозволе за рад спортских стручњака”.

За издавање уверења о завршеној обуци, надлежна је Комисија за обуку и усавршавање у планинарству.

Члан 17

Свако кршење овог правилника и других важећих правила приликом организовања и реализације обуке, од стране организатора, инструктори и демонстратори обуке и полазника обуке, повлачи санкције на основу правних аката ПСС.

V – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18

Сва акта КСР ПСС морају бити усклађена са овим правилником.

Члан 19

КСП ПСС даје тумачење о значењу појединих одредби овог правилника, а коначно тумачење даје УО ПСС.

Члан 20

Иницијативу за измене и допуне правилника могу дати: чланови КСП ПСС, КСП ПСС, Комисија за нормативна акта, Такмичарска комисија или УО ПСС. Иницијатива за измену и допуну правилника се доставља КСП ПСС.

Ако КСП ПСС прихвати иницијативу за измене и допуне правилника, покреће поступак за промену правилника, а ако одлучи да не постоје разлози за то, одбацује иницијативу и о томе обавештава подносиоца иницијативе и УО ПСС.

Након датих предлога, мишљења и примедби, КСП ПСС сачињава предлог измена и допуна правилника и доставља га УО ПСС на усвајање.

Члан 21

Овај правилник ступа на снагу даном доношења на седници УО ПСС.

Даном ступања на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о спортско пењачким звањима од 11.6.2015. и Програм за стицање звања и обука у спортском пењању на природним стенама од 7.3.2022. године.

 

Председник комисије за спортско пењање

_____________________

(Ненад Матић)

 

 

 

 

Председник

Планинарског савеза Србије

____________________

(Исо Планић)