Planinarski savez Srbije

ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА

Верзија за преузимање и штампу

На основу чл. 40 Статута Планинарског савеза Србије, Управни одбор Планинарског савеза Србије је на седници одржаној 30.3.2022. године у Београду, донео:

ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА

ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овим Пословником утврђују се правила за рад Управног одбора Планинарског савеза Србије (у даљем тексту: УО ПСС), начин остваривања права и дужности чланова УО ПСС, начин рада УО ПСС, као и друга питања од значаја за рад УО ПСС.

Члан 2

УО ПСС обавља своје послове и задатке у складу са Законом о спорту, одредбама Статута Планинарског савеза Србије (у даљем тексту: ПСС), одлукама Скупштине ПСС и овог Пословника.

УО ПСС обавља послове из свог делокруга на седницама.

Седнице УО ПСС одржавају се у складу са годишњим Планом рада ПСС, као и у складу са потребом за разматрање питања из делокруга рада УО ПСС, која нису по садржини или динамици предвиђена Планом рада.

Седнице УО ПСС одржавају се по потреби, најмање једном у шест месеци.

Председник УО ПСС (у даљем тексту: Председник) сазива седницу УО ПСС, а у случају његове спречености потпредседник УО ПСС (у даљем тексту: потпредседник) или у случају његове спречености члан УО ПСС, кога одреди Председник.

Седницама УО ПСС присуствују чланови УО ПСС, Генарални секретар ПСС (у даљем тексту: Генарални секретар), председник Надзорног одбора, председник Већа части и позвана лица: председници комисија ПСС, Дисциплински судија, а по потреби и друга лица (подносиоци жалби, подносиоци иницијатива и предлога и друга лица која пружањем информација могу да допринесу ефикасном раду УО ПСС и доношењу одлука).

У одсуству или због спречености председника органа ПСС и комисија ПСС, седницама може да присуствују чланови органа ПСС и комисија ПСС, које је именовао председник надлежног органа, односно комисије.

Право гласа на седници УО ПСС имају само чланови УО ПСС.

Позиви за седницу УО ПСС упућују се најмање седам дана пре одржавања седнице.

У хитним случајевима Председник може да сазове седницу УО ПСС и у року краћем од рока из предходног става овог члана, али не краћем од 24 часа од њеног одржавања, а дневни ред може предложити и на самој седници.

У случају да је потребно хитно одлучивање у одређеним питањима и уколико не постоје услови да се седница одржи, консултовање и изјашњавање чланова УО ПСС обавиће се електронским путем.

Када се чланови УО ПСС изјашњавају електронским путем, пре изјашњавања, обавезно се доставља документација неопходна за одлучивање.

Уколико се чланови УО ПСС изјашњавају електронским путем, копије изјашњења које се заводе у деловодни протокол чувају се у материјалу са седнице и чине саставни део записника.

Председник утврђује, на основу изјашњења чланова УО ПСС електронским путем, да ли је предложена одлука усвојена. Одлуке су пуноважне ако електронским путем одлуку потврди више од половине чланова УО ПСС.

У записнику са седнице о електронском изјашњавању уносе се датум изјашњавања, питање о коме су се изјашњавали чланови УО ПСС, који су чланови УО ПСС гласали, који чланови УО ПСС нису гласали и одлука која је донета.

Члан 3

Председник, потпредседник или други члан УО, ког одреди председник за сазивање седнице, може одлучити да се седница Управног одбора одржи електронским путем (електронска седница.

Електронска седница одржава се путем одговарајуће електронске (интернет) платформе, која подржава присуство и омогућава учешће у раду (комуникацију) оноликог броја учесника, колики је број чланова Управног одбора и свих позваних лица.

Електронска седница сазива се електронским путем, слањем писаног позива, на пријављене адресе за пријем електронске поште, у ком се наводи време и начин одржавања седнице, са предлогом дневног реда и неопходним материјалом (о ком се одлучује), најкасније седам дана пре дана одређеног за одржавање седнице, заједно са упутством како приступити интернет платформи, одређеној за ту седницу.

На електронској седници Скупштине, чланови Скупштине се изјашњавају, тако што одговарају на електронску поруку, која им је достављена-приказана непосредно пре гласања или уопштено пре елктронске седнице, на тај начин што гласају „за“, „против“ или „уздржан“ за сваки предлог, у року који одреди Председник. Како се за одржавање електронске седнице користи интернет платформа која омогућава аудио и видео комуникацију свих учесника, сматра се да су исти лично присутни.

Неопходан кворум за рад електронске седнице и неопходна већина за доношење одлука Управног одбора су исти као и за рад и одлучивање у редовним условима, а што је прописано овим Правилником.

Електронска седница се снима и о њој се води записник, који се усваја на првој наредној седници.

Члан 4

Седнице УО ПСС су јавне.

УО ПСС може, ако је потребно, да одлучи да целу седницу или расправу и одлучивање по појединим тачкама дневног реда одржи без присуства јавности или да одлучи да појединим лицима, која нису позвана на седницу, ускрати присуствовање на седици, ако оцени да би могли ометати њен рад.

Седници УО ПСС могу присуствовати и овлашћени представници средстава јавног информисања и обавештавати јавност о њеном раду, без права на видео и тонско снимање тока седнице без посебне дозволе коју даје Председник.

Саопштења са седница, средствима за јавно информисање може дати Председник или лице које одреди Председник.

Члан 5

УО ПСС може да ради и одлучује ако седници присуствује више од половине чланова од укупног броја чланова УО ПСС.

УО ПСС одлуке доноси већином гласова присутних чланова, осима ако је Статутом утврђена друга већина.

Одлуке и друге акте које доноси УО ПСС потписује Председник.

У случају да заказана седница нема кворум за пуноважно одлучивање, почетак седнице помера се за један сат, а ако и тада нема кворума седница се одлаже и заказује се друга са истим дневним редом, а што се усмено саопштава присутним члановима, а одсутним члановима се доставља писмено обавештење о поново заказаној седници.

Члан 6

Уколико Председник констатује да на три узастопне седнице није био обезбеђен кворум, сазваће Ванредну Скупштину ПСС ради разрешења УО ПСС и избора новог УО ПСС.

II – ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УО ПСС

Члан 7

Мандат члановима УО ПСС почиње да тече даном избора на Скупштини ПСС новог сазива.

Дужности и обавезе Председника, потпредседника, Спортског директора, Начелника, Генералног секретра и чланова УО ПСС које нису регулисани Статутом ПСС, а нису регулисана ни овим Пословником, уређују се посебном одлуком УО ПСС са тачно наведеним делокругом овлашћења и роком важења одлуке.

Члан 8

Председник сазива седнице, предлаже дневни ред и председава седницом, а у његовом одсуству или због његове спречености мења га потпредседник или ако је и он спречен члан УО ПСС ког одреди Председник.

Седнице УО ПСС сазива Председник на сопствену иницијативу или у складу са одредбама Статута ПСС.

Неоправдано непридржавање условима предходног става овог члана повлачи питање поверења Председнику и у складу са Статутом ПСС предузимају се мере због неиспуњавања статутарних обавеза.

Члан 9

Члан УО ПСС има право и дужност да присуствује седници и да активно учествује у њеном раду.

У случају спречености да присуствује седници, члан УО ПСС је дужан да о томе унапред обавести Председника, односно канцеларију ПСС најмање 48 сати пре почетка седнице.

Члан 10

Члан УО ПСС има право да буде редовно и на време обавештен о свим питањима чије је познавање неопходно ради остваривања његове функције у УО ПСС.

Члан 11

Члан УО ПСС има право да на седници говори о питањима која су на дневном реду и да гласа о предлогу одлука, закључка или других аката.

Члан УО ПСС може се уздржати од гласања.

Члан 12

Члан УО ПСС је дужан да се придржава задужења и прихваћених обавеза и да исте реализује у складу са роковима и плановима. Непридржавање овим условима повлачи питање поверења његовог чланства у УО ПСС.

Члан УО ПСС може, приликом доношења одлуке, да издвоји своје мишљење, што се записнички констатује, али је дужан да се придржава усвојене одлуке.

Члан УО ПСС је дужан да поштује све статутарне и законске одредбе. Свако нарушавање истих, има за последицу искључење из УО ПСС, а у зависности од тежине учињеног прекршаја може се покренути дисциплински или кривични поступак.

III – ПРИПРЕМАЊЕ И САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ УО ПСС

Члан 13

О припремању седница УО ПСС стара се Председник уз помоћ Генералног секретара Савеза, а у техничком погледу седницу организује канцеларија Савеза што обухвата:

 • техничку припрему одговарајућег писаног материјала према дневном реду који предлаже Председник,
 • благовремено слање позива и пратећих материјала који ће бити разматрани на седници,
 • обезбеђење техничких, административних и других услова потребних за несметан рад седнице УО ПСС,
 • друге мере неопходне за рад УО ПСС.

Члан 14

Приликом састављања предлога дневног реда седнице УО ПСС Председник се консултује са Генералним секретаром.

Председник може одбити да у предлог дневног реда унесе оне предлог које је у писменом облику са образложењем добио од члана УО ПСС, комисија ПСС, чланица ПСС и чланова ПСС за које сматра да нису довољно припремљени да би се о њима могло на седници расправљати. У том случају Председник ће предлагача обавестити о разлозима због којих је одбио предлог.

Члан 15

Материјал за седницу доставља се уз позив за седницу на мејл члана УО ПСС коју означи члан УО ПСС на првој конститутивној седници УО ПСС.

О промени мејл адресе члан УО ПСС је дужан да обавести Председника.

Члан 16

Седница УО ПСС сазива се писмено електронским путем са знаничне мејл адресе ПСС или у хитним случајевима телефонски.

Позив на седницу садржи:

 • редни број седнице,
 • датум, дан, час и место одржавања,
 • предлог дневног реда,
 • материјале везане за теме дневног реда и
 • друга потребна обавештења.

IV – ТОК РАДА СЕДНИЦE УПРАВНОГ ОДБОРА

 Члан 17

Након што Председника или лице које председава седницом утврди да постоји кворум за пуноважно одлучивање и рад, приступа се усвајању предложеног дневног редa седнице.

Дневни ред утврђује се на основу предлога дневног реда који је достављен уз позив на седницу.

Предложени дневни ред може бити измењен или допуњен на самој седници.

Предлог за измену или допуну дневног реда могу поднети Председник, потпредседник, сви чланови УО ПСС и Генерални секретар.

Након утврђеног дневног реда, УО ПСС прелази на рад по тачкама. Редослед разматрања утврђеног дневног реда, на предлог Председника или лица које га замењује, може бити измењен из разлога ефикасности и целисходности, о чему одлуку доноси УО ПСС.

Члан 18

Након усвајања дневног реда, Председник позива чланове да се изјасне о записнику са претходне седнице УО ПСС.

Сваки члан УО ПСС има право да стави примедбу на записник, а о основаности примедби одлучује се одмах.

Записник на који нису стављене примедбе, односно записник у којем су извршене корекције сагласно примедбама, ставља се на гласање и усвајање.

Стављене и усвојене примедбе, односно констатација да је записник усвојен без примедби, уносе се у записник са текуће седнице.

Након усвајању записника са претходне седнице, УО ПСС прелази на разматрање тачака из усвојеног дневног реда.

Провера извршења преузетих обавеза са претходних седница УО и Сектетаријата обавезни су део дневног реда седнице.

Члан 19

На седници УО ПСС нико не може говорити пре него што му Председник или лице које председава седници да реч.

Председник или лице које председава седници даје реч по реду пријављивања за дискусију.

Позвано лице на седницу УО ПСС може да добије реч након излагања свих пријављених чланова УО ПСС за дискусију према редоследу пријављивања с тим да предност имају представници Органа ПСС и представници комисија ПСС.

Ако учесник седнице затражи реч да би исправио навод који се односи на њега, Председник ће му дати реч кад заврши говор лице које је изазвало потребу исправке. Учесник се у свом говору, мора ограничити на исправку, у противном Председник ће га опоменути, а у поновљеном случају му одузети реч.

Председник или лице које председава седници се стара да говорника нико не омета док говори.

Председник или лице које председава седници ће дати реч мимо реда пријављивања само Генералном секретару, ако је он то затражио ради образложења, односно додатних објашњења у току расправе.

Члан 20

Учесник у расправи на седници може о истом питању говорити највише два пута, а позвано лице има право на једно излагање.

Чланови ПСС који присуствују седници у складу са принципом јавности рада УО ПСС, могу учествовати у расправи по закључењу дискусије чланова УО ПСС и позваних лица у складу са одлуком Председника или лица које председава седницом.

Представници средстава јавног информисања не могу учествовати у расправи.

УО ПСС гласањем, на заседању, може одлучити да се трајање дискусија ограничи на највише пет минута у оквиру једне тачке дневног реда.

Члан 21

Учесник који добије реч мора се придржавати предмета расправе и може говорити само о питању које је на дневном реду седнице, у противном Председник или лице које председава седници има право да му одузме реч.

Уколико учесник у расправи у свом излагању вређа друге учеснике седнице, излаже мимо тачке дневног реда која се разматра, Председник или лице које председава седници ће тог учесника упозорити на неадекватно понашање.

Уколико учесник у дискусији и после упозорења настави са дискусијом која није у складу са одредбама става 1 и 2. овог члана, Председник или лице које председава седници одузеће му реч.

Члан 22

УО ПСС може на предлог Председника или члана УО ПСС одлучити да се расправа о поједином питању одложи за прву наредну седницу ради прибављања потребних додатних података за одлучивање о њему.

Расправа по појединим тачкама дневног реда траје све док сва пријављена лица не заврше своје излагање.

Када утврди да нема више пријављених учесника по одређеној тачки дневног реда Председник или лице које председава седници закључује расправу и позива чланове за гласање о одлуци.

По завршетку расправе а пре гласања, Председник може позвати Генералног секретара да се изјасни о поднесеним предлозима.

УО на предлог председавајућег или члана УО може одлучити да се расправа закључи раније ако је питање довољно разјашњено.

Члан 23

Након завршене расправе о појединој тачки, председавајући формулише предлог одлуке – закључка.

О предлогу одлуке – закључка одлучује се гласањем чланова УО ПСС.

Уколико поједини чланови УО ПСС предложе другачије закључке од закључка Председника, прво се гласа о предлогу Председника, а затим о осталим предлозима према редоследу јављања.

Чланови УО ПСС гласају тако што се прво изјашњавају ко је за, ко је против предлога одлуке, или се уздржавају од гласања.

Гласање на седници УО ПСС је по правилу јавно. Јавно гласање врши се дизањем руке или појединачним изјашњавањем.

За време гласања нико не може добити реч пре него што се саопште резултати гласања.

Ако приликом гласања број гласова за и против предлога одлуке буде једнак, одлучује глас Председника, односно онога ко води седницу.

Позвана лица која седници присуствују у својству жалиоца, пуномоћника жалиоца не могу присуствовати гласању.

Председник има право да упозори УО ПСС да ће на 30 дана одложити евентуално извршење одлуке за коју сматра да је незаконита, да није у складу са Стаутом Савеза или да је супротна интересима ПСС.

Уколико УО ПСС без обзира на упозорење из претходног става овог члана, дато пре гласања, усвоји такву одлуку или је у року од 30 дана не промени, Председник сазива Ванредну скупштину ПСС, која доноси коначну одлуку.

Уколико Ванредна скупштина ПСС потврди одлуку УО ПСС због које је заказана, аутоматски се сматра да је Председник разрешен дужности.

Члан 24

По завршеном јавном гласању, Председник или лице које председава седници констатује резултат гласања и објављује да ли је предлог одлуке/жалба прихваћен или одбијен.

Усвојени, односно донети документи, одлуке, ставови и закључци УО ПСС, обавезујући су за све чланове УО ПСС, чланице ПСС, чланове ПСС, комисије ПСС и друге учеснике у реализацији програмских активности ПСС.

Након што су исцрпљене све тачке дневног реда, Председник закључује седницу.

V – ОДЛАГАЊЕ И ПРЕКИД СЕДНИЦЕ

Члан 25

Седница УО ПСС се одлаже или прекида када настану разлози који онемогућавају њено одржавање у заказано време и дан, а на захтев УО ПСС.

Члан 26

Седница УО ПСС се прекида:

 • кад се у току седнице број присутних чланова смањи тако да не постоји кворум за одржавање седнице,
 • кад седница због дугог трајања не може да се заврши истог дана
 • када је због дужине трајања седнице потребно да се чланови УО ПСС одморе,
 • када дође до тежег нарушавања реда, а Председник није у стању да га успостави изрицањем мера утврђених овим Пословником.

Одлуку о прекиду седнице доноси Председник или лице које га замењује.

Уколико је одлуку о прекиду седнице донео Председник, друго лице не може да настави седницу нити да председава наставком седнице.

Члан 27

Прекинута седница УО ПСС наставља се најкасније у року од осам дана од дана прекида. Наставак седнице заказује Председник.

Чланови УО ПСС обавештавају се о дану, часу и месту наставка седнице, писмено електронским путем са знаничне мејл адресе ПСС или усмено на самој седници, пре прекида. Ако је седница прекинута ради одмора, прекид не може трајати дуже од 60 минута.

VI – ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦАМА УО ПСС

Члан 28

Седнице УО се одржавају у духу међусобног поверења, уважавања личности и ставова, толеранције и разумевања и не може бити коришћена за обрачун говорника са било ким и на било који начин, као што не може бити коришћена за било какву политичку или страначку пропаганду.

О одржавању реда на седници стара се Председник или лице које председава седници.

Члан 29

Због повреда реда на седници УО ПСС могу се према члановима и другим учесницима изрећи:

 • опомена,
 • одузимање речи,
 • удаљење са седнице.

Председавајући може да опомене говорника:

 • ако се не придржава тачке дневног реда о којој се расправља,
 • ако преопширно говори,
 • ако се на увредљив начин изражава о другим учесницима седнице или другим субјектима,
 • за понашање који се нарушава ред на седници.

Ако говорник не уважи опомену из претходног става, председавајући може да му одузме реч.

Члан 30

Удаљење са седнице изриче се члану УО ПСС или позваном на седницу који и после мере одузимања речи настави грубо да омета или спречава рад седнице.

Мера удаљења са седнице може се изрећи сваком присутном лицу које омета или спречава рад седнице.

Одлуку о удаљењу са седнице доноси УО ПСС на предлог Председника или лица које председава седницом.

VII – ЗАПИСНИК О РАДУ СЕДНИЦЕ УО ПСС

Члан 31

О току  седнице УО ПСС, води се записник који треба да садржи: редни број и датум седнице, ко је председавао седницом, време када је седница почела и завршена, попис присутних и одсутних чланова УО ПСС, попис осталих који су присуствовали седници, дневни ред седнице и како је УО ПСС одлучио о свакој тачки дневног реда.

Записник потписују записничар и Председник или лице које је председавало седници.

Члан 32

Записник се води у два примерка, први примерак се чува трајно у архиви ПСС у електронској и штампаној форми, а други примерак се коричи у збирку записника по истеку мандата УО ПСС.

Записник води записничар, лице из канцеларије ПСС или друго лице које одреди УО ПСС на почетку седнице.

Записник мора бити урађен најдуже за 7 (седам) дана од дана одржавања седнице и у електронском облику доступан је на интернет страници ПСС.

Уз записник се у архиви прилажу сви материјали и документација која се односе на питања о којима се расправљало и одлучивало на седници УО ПСС.

Члан 33

После седнице УО ПСС, припрема се пречишћен текст усвојеног акта.

Пречишћен текст је текст акта или предлога акта у који су унесене измене усвојене на седници УО ПСС и који је правнотехнички редигован.

Пречишћен текст припремају Генерални секретар и Комисија за нормативна акта, у сарадњи са предлагачем акта.

Члан 34

Одлуке и закључке УО ПСС спроводе Председник и Генерални секретар.

VIII – ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35

После изборне Скупштине ПСС, Председник је дужан да закаже седницу УО ПСС у року од 30 дана, ради конституисања УО ПСС.

На првој седници новоизабраног УО ПСС, Председник предлаже Пословник о раду УО ПСС.

Члан 36

Трошкове одржавања седница УО ПСС, укључујући и путне трошкове позваних учесника седнице, сноси ПСС у складу са Правилником о накнади путних трошкова и дневница у земљи и иностранству ПСС.

Члан 37

Против чланова УО ПСС који својом кривицом не испуњавају своје обавезе или се не придржавају одлука УО ПСС или неиспуњавају статутарне обавезе или битно повреде Статут ПСС, УО ПСС предузима мера у складу са Статутом ПСС и другим актима ПСС.

За предузумање мера из предходног става овог члана сваки члан УО ПСС на седници УО ПСС може поднети предлог у писменој форми са образложењем.

Лице за које се предлаже предузимање мера не може водити седницу на којој се одлука доноси.

Члан 38

У случају колективне оставке УО ПСС, Председник и Генерални секретар су обевезни да омогуће минималан рад ПСС у складу са одредбама Статута и другим позитивним прописима.

Члан 39

Ако члану УО ПСС раније престане мандат, избор новог члана УО ПСС врши се у складу са одредбама Статута ПСС.

Уколико раније престане мандат више од половине чланова УО ПСС, Председник обавезно, без одлагања, сазива ванредну изборну Скупштине ПСС.

IX СЕКРЕТАРИЈАТ УО ПСС

Члан 40

УО ПСС формира Секретаријат Савеза и усмерава његов рад.

Секретаријат Савеза чине: Председник, Потпредседник, Спортски директор, Начелник и Генерални секретар (без права гласа).

Члан 41

Секретаријат Савеза поред спровођења одлука одређених Статутом и одлука УО ПСС, решава хитна питања из надлежности УО ПСС између две седнице, с тим да се донете одлуке потврђују на првој наредној седници УО ПСС.

Секретаријат Савеза не може да одлучује о усвајању општих аката.

Члан 42

Седницу Секретаријата Савеза заказује Председник самоиницијативно или на предлог сваког члана Секретаријата Савеза, и он руководи радом седнице.

Члан 43

Седнице Секретаријата сазивају се електронским путем, најкасније 48 сати пре седнице.

У хитним случајевима Председник може да сазове седницу Секретаријата и у краћем року од оног предвиђеног у претходном ставу, али не краћем од 24 часа од њеног одржавања, док се дневни ред може предложити и на самој седници.

Седнице Секретаријата могу се одржавати и у електронском облику у складу са чл. 3 овог Пословника.

Члан 44

Секретаријат Савеза може да ради ако је присутна већина чланова Секретаријата Савеза и одлучује већином гласова од укупног број чланова Секретаријата Савеза са правом гласа. У случају нерешеног броја гласова, Председников глас је одлучујући.

У случају да је потребно хитно одлучивање у одређеним питањима и уколико не постоје услови да се седница одржи, консултовање и изјашњавање чланова Секретаријата обавиће се електронским путем.

Када се чланови Секретаријата изјашњавају електронским путем, пре изјашњавања, обавезно се доставља документација неопходна за одлучивање.

Уколико се чланови Секретаријата изјашњавају електронским путем, копије изјашњења које се заводе у деловодни протокол чувају се у материјалу са седнице и чине саставни део записника.

Председник утврђује, на основу изјашњења чланова Секретаријата електронским путем, да ли је предложена одлука усвојена. Одлуке су пуноважне ако електронским путем одлуку потврди више од половине чланова Секретаријата.

У записник са седнице о електронском изјашњавању уносе се датум изјашњавања, питање о којем су се изјашњавали чланови Секретаријата, који су чланови Секретаријата гласали, који нису гласали и одлука која је донета.

X ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Члан 45

На првој седници УО ПСС доноси се одлука о расписивању конкурса за Генералног секретара и критеријуми конкурса.

Члан 46

Генерални секретар обавља своје послове и задатке у складу са одредбама Статута ПСС, одлукама УО ПСС, уговора о раду, овог Пословника и конкретних задужења Председника.

Члан 47

Генарални секретар може бити опозван:

 • због неактивности у раду,
 • због кршења закона и општих аката ПСС,
 • због неизвршавања задатака и закључака органа ПСС и
 • због поступака штетних по чланство и из других разлога.

Члан 48

Опозив Генаралног секретара предлаже Председник или чланови УО ПСС.

Опозив се врши гласањем о поверењу.

Члан 49

Уколико је опозван Генерални секретар са њиме се раскида се уговор о раду и расписује се нови конкурс за Генералног секретара.

Новоизабрани Генерални секретар закључује уговор о раду на одређено време, које траје до краја мандата већ изабраних чланова УО ПСС.

XI ЖАЛБЕ

Члан 50

Незадовољна страна којој је одбијен приговор од стране комисија ПСС има право жалбе УО ПСС.

УО ПСС решава у другом степену по жалбама субјеката на одлуке Дисциплинског судије ПСС.

Члан 51

Одлуком УО ПСС може да овласти Секретаријат да одлучује по жалбама.

Одлуком УО ПСС може се образовати комисију за жалбе, која ће припремити предлог одлуке о жалби, док ће одлуку донети УО ПСС или Секретаријат.

Члан 52

Одлуке о жалбама када је одбијен приговор од стране комисија ПСС доносе се у складу са Правилником по ком је жалбе поднета.

Одлуке о жалбама на одлуке дисциплинског судије ПСС, доносе се у складу Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности.

Члан 53

Свака одлука уписују се у:

 • електронску базу података и
 • књигу одлука са подацима који се односе на:
 • подносиоца жалбе,
 • на кога се жалба односи,
 • датум пријема жалбе,
 • одлука,
 • датум достављања одлуке,
 • датум објаве и датум архивирања.

Ова књига је јавна и трајно се чува.

XII – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 54

О примени овог Пословника стара се Председник. Тумачење појединих одредби даје УО ПСС.

Члан 55

Измене и допуне овог Пословника врше се на начин и по поступку предвиђеном за његово доношење.

Члан 56

Овај Пословник ступа на снагу даном његовог усвајања на седници УО ПСС.

Доношењем овог Пословника престају да важи Пословник о раду УО ПСС од 02.7.2020. године.

 

 

Председник

Планинарског савеза Србије

____________________

(Исо Планић)