Planinarski savez Srbije

TREĆA REDOVNA SKUPŠTINA XXII SAZIVA PSS

Treća redovna Skupština XXII saziva PSS zakazana je Planom aktivnosti za 2021. godinu, za dan 13.mart 2021. godine. Skupština će se održati pomoću internet platforme Gugl sastanak (Google Meet), a glasanje pomoću onlajn anketnog obrasca.

Pozivi sa linkom za pristup Skupštini biće dostavljeni na mejl adrese delegata klubova/društava. Spisak delegata sa mejl adresama klubovi/društva dostavljaju kancelariji PSS do 9.3.2021. Za potrebe učešća u radu Skupštine PSS svaki ovlašćeni delegat kluba/društva mora imati Gugl adresu (Gugl nalog) pomoću kojeg će pristupiti Skupštini.

Predstoji provera koji su klubovi/društva u statusu redovnih članova (sa pravom glasa) i statusu pridruženih članova (koji prisustvuju radu Skupštine, bez prava glasa). Klubovi/društva koji nisu kupile obavezan minimalni broj od 30 članskih markica za tekuću godinu, mogu ih trebovati i izvršiti uplatu zaključno sa 25. februarom 2021. godine, čime mogu steći pravo odlučivanja.

Posle provere broja prodatih markica za prošlu i ovu godinu za sve naše članice, kao i utvrđivanja drugih kriterijuma kojima se određuje broj delegata sa pravom glasa po Statutu, utvrdiće se konačan broj delegata za svaku osnovnu organizaciju (pravila u prilogu).

Na osnovu ovih parametara, klubovima/društvima biće dostavljeni parametri za glasanje na Skupštini. Sve naredne informacije sa uputstvom za glasanje biće dostavljene u drugom obaveštenju.

 

SAZIV

Na osnovu člana 29 Statuta Planinarskog saveza Srbije, a na osnovu predhodnih konsultacija i odluka UO PSS, zakazujem TREĆU REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU XXII saziva PSS

za subotu 13. mart 2021. godine, sa početkom u 12 časova

Skupština će se održati pomoću internet platforme Gugl sastanak (Google Meet) Za održavanje Skupštine predlažem sledeći

DNEVNI RED

 1. Otvaranje sednice Skupštine i pozdravna reč predsednika
 2. Izbor radnih tela Skupštine
  – Radno predsedništvo
  – Verifikaciona komisija
  – zapisničar
  – overači zapisnika.
 3. Izveštaj verifikacione komisije
 4. Usvajanje Dnevnog reda
 5. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine [ preuzmi nacrt poslovnika]
 6. Izveštaji o radu organa PSS
  – Upravnog odbora
  – Načelništva
  – Nadzornog odbora
  – Veća časti
  – Finansijski izveštaj.
 7. Diskusija o podnetim izveštajima
 8. Usvajanje podnetih izveštaja
 9. Razno

Predsednik PSS
Iso Planić s.r.

Statutarne obaveze i prava predstavnika OPO za učešće i Odlučivanje u radu Skupštine PSS

 1. Na osnovu Zakona o sportu (član 40) i u skladu sa Statutom PSS (član 8 i 27) svaka OPO mora biti registrovana u Agenciji za privredne registre, uvedena u evidenciju Ministarstva omladine i sporta, čime stiče pravo da učestvuje u radu Skupštine.
 2. Pravo učešća u radu Skupštine (čl. 16 Statuta) imaju sve OPO koji su kupile članske markice za predhodnu (2020.) i tekuću (2021.), kao i OPO koje su učlanjene tokom 2021. godine, predstavnik Sekcije zaslužnih sportista i Stručnog saveta sportskih stručnjaka i teritorijalnih saveza.
  Predstavnik u Skupštini ne može biti osoba:
  – koja je član pravnih lica koja obavljaju delatnost organizovanja sportskih
  kladionica, kao i osoba koja je to bila u poslednje tri godine,
  – koja nije poslovno sposobna, dok je pod suspenzijom ili tokom trajanja izrečene
  disciplinske mere osnovne organizacije ili Saveza.
 3. Pravo odlučivanja u radu Skupštine imaju OPO:
  – Koje su kupile obavezni minimalni broj od po 30 članskih markica u predhodnoj (2020.) i tekućoj (2021.) godini (član 8 Statuta),
  – Koji su primljeni u PSS u tekućoj (2021.) godini sa kupljenim obaveznim brojem od 30 članskih markica,
  – Koji imaju najmanje jednog angažovanog sportskog stručnjaka sa dozvolom za rad koju izdaje Savez.
  OPO koje nisu kupile obavezan minimalni broj od 30 članskih markica za tekuću godinu, mogu ih trebovati i izvršiti uplatu zaključno sa 25. februarom 2021. godine, čime mogu steći pravo odlučivanja.
 4. Broj predstavnika OPO koji imaju pravo glasa propisan je Statutom (član 16) prema evidenciji prodatih članskih markica za 2020. godinu. Za klubove koji su se učlanili u PSS u 2021. godini broj predstavnika na Skupštini se određuje prema broju kupljenih članskih markica u 2021. godini.
 5. U slučaju primećene tehničke greške u broju predstavnika, odmah pozovite kancelariju Saveza i dostavite dokaze iz vaše evidencije, kako bi se uskladili podaci i ispravila greška (ako postoji).
 6. Klubovi/društva po dobijenoj infromaciji o broju ovlašćenih delegata na Skupštini, najkasnije do 9.3.2021. dostavljaju kancelariji PSS spisak ovlašćenih delegata sa mejl adresama.

120 godina planinarstva u Srbiji logo