Planinarski savez Srbije

Speleološka ekspedicija Cerje 2019.- IZVEŠTAJ

Komisija za speleologiju PSS organizovala je od 19. do 23. oktobra spelološku ekspediciju na području sela Cerje kod Niša. Istraživanja su vršena na više lokaliteta: Cerjanska pećina (Provalija), Cerjanska propast (Beljanica), Pešter u Pljočak (Mala Beljanica). Ciljevi akcije su bili:

  • Nastavak istraživanja kanala u Cerjanskoj pećini u zoni bivaka, veznog kanala Cerje – Kravlje i sifona na kraju pećine, kao i kontrajame u Cerjanskoj propasti.
  •  Mapiranje ranije istraživanih i novootkrivenih kanala u cilju kompletiranja plana Cerjanske pećine i Cerjanske propasti
  • Utvrđivanje potencijalne veze između Cerjanske pećine, Cerjanske propasti i Peštere u Pljočak
  • Ekološki aspekti očuvanja Cerjanske pećine (iznošenje smeća)

Ekspedicija je bila međunarodnog karaktera, učestvovali su istraživači iz Bugarske, Rumunije, Irana; ukupan broj učesnika bio je 21.

Istraživanje je obavljeno u više dana, učesnici su bili podeljeni u timovima i imali različite zadatke. Rad na terenu je bio iscrpan i dugotrajan, a na kraju sve je rezultiralo sledećim. Cerjanska pećina je opremljena novom instalacijom što će omogućiti bezbedan i efikasan rad ekipi koja treba obaviti merenja krajnjih deonica. Po okončanju tog zadatka, potpisnik izveštaja, mišljenja je da se ta deonica treba trajno raspremiti usled male verovatnoće novih otkrića u zoni od bivaka do završnog blatnog sifona. Fokus istraživanja treba preneti na Dvoranu blokova i završne deonice veznog kanala Kravlje-Cerje (izvršena merenja u ovoj zoni usmeriće pravac istraživanja), kao i na druge tačke pomenute u delu o predlozima za dalji rad.
Opremanje i raspremanje bivaka pokazalo se još jednom, kao posao koji zahteva dosta ljustva i odizima vremena, te bi u buduće bilo potrebno razmišljati o organizaciji stalnog bivaka.
U pećini se još uvek nalazi određena količina smeća i posebno, štetnog i nerazgradivog karbida, te se treba imati u vidu da svaki naredni ulazak ima za cilj iznošenja bar nekog njegovog dela. Rezultati merenja Cerjanske propasti (plan jame) koji pokazuju orijentaciju novootkrivenog dotočnog kanala sa kontrajamom, koji gravitira ka istoku kao i jedna od tačaka gde se dotočni kanal približava sifonu, otvaraju mogućnost za napredovanje u dva potouno nova pravca. Jednog, kojim bi se eventulano zaobišao sifon i drugog koji ima vezu sa površinom tj sa nekim drugim neodređenim speleološkim objektom (usled primetne cirkulacije vazduha).
Iako nije utvrđena fizička veza između Cerjanske pećine i Cerjanske propasti, ipak je istraživanjima u oba objekta napravljen ozbiljan pomak i u oba su rešene izvesne nedoumice i nepodudaranja.
Tokom rada u objektima korišćene su i demonstrirane tehnike topografskog snimanja (Disto x31 sa integrisanim kompasom u kombinaciji sa TopoDroid-om) koje nisu ranije korišćene u akivnostim KS PSS, koje su znatno savremenije, preciznije i efikasnije od do sad korišćenih, te bi usavršavanje u meračkim metodama i osavremenjavanje opreme bilo poželjno. Rad u multinacionalnim timovima pokazao se vrlo produktivnim, upravo zbog različitosti pristupa u radu i objedinjavanju znanja i iskustava. Rad sa kolegama iz inostranstva na ovoj akciji otvorio je i mogućnosti za dalju zvaničnu/nezvaničnu saradnju, učešće na njihovim nacionalnim ekspedicijama ili ekspedicijama u trećoj zemlji. Ono što je primetno, jeste nedovoljan broj angažovanih domaćih speleologa, što je uticalo da intenzitet ativnosti naglo padne posle vikenda.
Opšti utisak od strane svih učesnika jeste da je akcija uspešno realizovana i da su gotovo svi ciljevi ostvareni u zadovoljavajućoj meri. Imajući u vidu da se ovakav tip aktivnosti organizuje u KS PSS po prvi put posle decenijske pauze, dometi i manjkavosti poslužiće kao dobra pouka u narednim sličnim poduhvatima.

Izveštaj sa ove akcije možete pogledati ovde.

foto : Martin Ristić