Planinarski savez Srbije

Redovna Skupština PSS 2021 – glasanje

 


Treća redovna Skupština XXII saziva PSS

Materijal za delegate Skupštine

Treća redovna Skupština XXII saziva PSS zakazana je za 13.mart 2021. godine. Skupština će se održati pomoću internet platforme Gugl sastanak (Google Meet), a glasanje pomoću onlajn anketnog obrasca.

Pravo glasa na Skupštini ima 153 delegata iz 80 klubova/društava i 7 delegata iz teritorijalnih saveza, Stručnog saveta sportskih stručnjaka i Sekcije zaslužnih sportista. Na Skupštini pravo na učešće ima i 100 delegata bez prava glasa.

Skupštini možete pristupiti 13.03.2021.g. sa početkom od 11:00 časova:

Udji na Skupštinu

Verifikacija delegata

Svi delegati (oni sa pravom glasa i oni bez prava glasa) su u pripremi Skupštine dobili jedinstvene pin-kodove na osnovu kojih se utvrđuje pravo glasa. Molimo Vas da unosom pin-koda i imena i prezimena potvrdite Vaše prisustvo na Skupštini.

* Verifikacija delegata – verifikuju su svi delegati koji poseduju validan pin-kod.

Pristupi verifikaciji delegata

Dnevni red:

1. Otvaranje sednice Skupštine i pozdravna reč predsednika

2. Izbor radnih tela Skupštine

  • Radno predsedništvo
  • Verifikaciona komisija
  • zapisničar
  • overači zapisnika.

* Glasanje za radna tela – glasaju samo delegati sa pravom glasa. Eventualni glasovi delegata bez prava glasa biće automatski nevalidni.

Pristupi glasanju za radna tela

3. Izveštaj verifikacione komisije

Pogledaj izveštaj verifikacione komisije

4. Usvajanje Dnevnog reda

* Glasanje za dnevni red – glasaju samo delegati sa pravom glasa. Eventualni glasovi delegata bez prava glasa biće automatski nevalidni.

Pristupi glasanju o dnevnom redu

5. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine

* Glasanje za Poslovnik o radu – glasaju samo delegati sa pravom glasa. Eventualni glasovi delegata bez prava glasa biće automatski nevalidni.

Pristupi glasanju o Poslovniku o radu

6. Izveštaji o radu i plan rada organa PSS

  • Upravnog odbora
  • Načelništva
  • Nadzornog odbora
  • Veća časti
  • Finansijski izveštaj.

7. Diskusija o podnetim izveštajima

* Glasanje o podnetim izveštajima – glasaju samo delegati sa pravom glasa. Eventualni glasovi delegata bez prava glasa biće automatski nevalidni.

Pristupi glasanju o podnetim izveštajima

8. Usvajanje podnetih izveštaja

Pogledaj rezultate svih glasanja

9. Dodela priznanja

10. Razno