Planinarski savez Srbije

PRAVILNIK O TAKMIČENJU U PLANINSKOM TRČANJU PLANINARSKOG SAVEZA SRBIJE

Na osnovu Zakona o sportu (Sl. glasnik RS br. 10/16) i čl. 41. stav 5. Statuta Planinarskog saveza Srbije, Upravni odbor Planinarskog saveza Srbije je na predlog Komisije za planinsko trčanje, na redovnoj sednici održanoj 15. novembra 2018. godine, usvojio je sledeći

PRAVILNIK O TAKMIČENJU U PLANINSKOM TRČANJU PLANINARSKOG SAVEZA SRBIJE

Član 1

Ovim Pravilnikom se uređuju pravila i propozicije takmičenja u planinskom trčanju u okviru Planinarskog saveza Srbije (u daljem tekstu: PSS), kao obaveze organizatora takmičenja.

Član 2

Za sprovođenje ovog Pravilnika nadležan je PSS koga predstavlja i planinskim trkama rukovodi Komisija za planinsko trčanje (u daljem tekstu: KPLT), koju imenuje Upravni odbor PSS.
KPLT ima pet članova, koji se biraju na četiri godine i mogu biti ponovo birani. Mandat članova Komisije ne može biti duži od mandata UO PSS, koji ih je izabrao, odnosno isti važi do naredne sednice novog saziva UO PSS, na kom se odlučuje o novom sastavu KPLT.
Članovi KPLT između sebe biraju predsednika Komisije, a ako se ne dogovore istog imenuje UO PSS.

Član 3

Planinsko trčanje je vrsta trčanja koje se obavlja na brdovitim terenima po unapred određenim i jasno obeleženim (markiranim) stazama različite dužine, uspona i tehničke zahtevnosti.

Član 4

U okviru planinskog trčanja PSS, postoje sledeće planinske trke:
1. TRKA VERTIKALNI KILOMETAR-Planinska trka do 5 km dužine sa usponom od 900-1100 m.
2. NEBESKA STAZA–Planinska trka dužine od 21,1-42,2 km sa usponom ne manjim od 1000 m, na stazi koja prelazi preko jednog vrha iznad 1500 mnv ili gde deo staze prelazi kotu najmanje visine od 1700 mnv, sa vremenskim limitom za završetak trke.
3. NEBESKA TRKA-Planinska trka dužine od 42,2-50km sa ukupnim usponom 1500m, sa vremenskim limitom za završetak trke.
4. ULTRA NEBESKI MARATON–Planinska trka dužine preko 50 km sa ukupnim usponom preko 3000 m. Sa vremenskim limitom za završetak trke i kontrolnom tačkom na drugoj polovini staze na kojoj organizatore trke, takmičare koji nisu u limitu zaustavlja i ne dozvoljava im nastavak takmičenja.
U svim trkama dozvoljena je tolerancija od +/- 5% u dužini i usponu staze.
Vremenski limit se određuje pomoću formule da se dužina staze savlada brzinom od 5 km/č.
KPLT može pojedinim planinskim trkama, na zahtev organizatora, dozvoliti veće odstupanje od propisanog.
U izuzetnim slučajevima KPLT može, usled nedostatka adekvatnih staza za planinske trke, proglasiti za planinsku trku i onu koja ne ispunjava propisane normative, ali ne više od jedne trke po vrsti u takmičarskoj sezoni.

Član 5

Pravo učešća na takmičenju u planinskom trčanju PSS, imaju isključivo punoletni članovi PSS, sa overenom takmičarskom knjižicom i potpisanom izjavom o takmičenju na sopstvenu odgovornost za slučaj nezgode, povrede i druge više sile.
Takmičar može nastupati samo za osnovnu planinarsku organizaciju-klub, čiji je član.
U toku takmičarske sezone, takmičar ne može promeniti klub za koji nastupa.
Komisija za planinsko trčanje, može organizovati i jednu ili više trka u takmičarskoj sezoni za lica mlađa od 18 godina, kada se pored pravila iz ovog pravilnika, prilagođena uzrastu, primenjuju i druga pravila PSS i zakonski propisi stručnog rada sa mladima i decom.

Član 6

Takmičenja u planinskom trčanju se organizuje u konkurenciji:
– KLUPSKO TAKMIČENJE – Ekipu je mešovita i sačinjava je pet (5) takmičara, čiji se bodovi iz pojedinačnih takmičenja sabiraju. Ekipu čine četiri (4) muška i jedan (1) ženski takmičar,
– MUŠKO POJEDINAČNO i
– ŽENSKO POJEDINAČNO.

Član 7

PSS organizuje prvenstvo Srbije u planinskom trčanju PSS, koje obuhvata najmanje po jednu od svake vrste trke u takmičarskoj sezoni.
Na svakoj planinskoj trci određuju se pobednici u klupskoj i pojedinačnoj konkurenciji i dodeljuju se medalje za prva tri mesta u muškoj i ženskoj konkurenciji i klubovima.
Po završetku sezone PSS proglašava pobednika u generalnom plasmanu za tekuću godinu u svim konkurencijama i isti dobijaju zvanje: prvak Srbije u planinaskom trčanju PSS.
PSS organizuje i Otvoreno prvenstvo PSS u planinskom trčanju, u saradnji sa jednom ili više osnovnih sportskih organizacija, u jednoj od vrsta trka predviđenih čl. 4 ovog Pravilnika.
Pravo učešća na Otvorenom prvenstvu PSS u planinskom trčanju imaju svi punoletni građani iz zemlje i inostranstva, zdravstveno sposobni (overena takmičarska knjižica PSS ili drugog granskog saveza ili lekarsko uverenje), sa potpisanom Izjavom o takmičenju na sopstvenu odgovornost za slučaj nezgode, povrede i druge više sile i Prijavom za Otvoreno prvenstvo PSS u planinskom trčanju.
PSS kao suorganizator ove trke obezbeđuje za pobednike medalje za prva tri (3) mesta u svakoj konkurenciji koje se dodeljuju po završetku trke.
Takmičenje na Otvorenom prvenstvu PSS u planiskom trčanju, organizuje se u muškoj i ženskoj konkurenciji i ekipnoj konkurenciji za članove PSS.

Član 8

Bodovanje (plasman-bodovi) se vrši na sledeći način:

1. mesto-85 bodova
2. mesto-75 bodova
3. mesto-66 bodova
4. mesto-58 bodova
5. mesto-51 bod
6. mesto-45 bodova
7. mesto-40 bodova
8. mesto-36 bodova
9. mesto-32 boda
10. mesto-29 bodova
11. mesto-26 bodova
12. mesto-24 boda
13. mesto-22 boda
14. mesto-20 bodova
15. mesto-18 bodova
16. mesto-16 bodova
17. mesto-15 bodova
18. mesto-14 bodova
19. mesto-13 bodova
20. mesto-12 bodova
21. mesto-11 bodova
22. mesto-10 bodova
23. mesto-9 bodova
24. mesto-8 bodova
25. mesto-7 bodova
26. mesto-6 bodova
27. mesto-5 bodova
28. mesto-4 boda
29. mesto-3 boda
30. mesto-2 boda

Takmičar koji u limitu završi trku, a plasira se iza 30. mesta, dobija 1 bod.
Takmičar koji u limitu ne prođe kroz cilj ne dobija bodove.

Član 9

U slučaju istovremenog prolaska kroz cilj dva ili više takmičara, rangiranje se vrši tako što takmičari moraju dodirnuti Tačku cilja i tim redosledom ostvaruju plasman u planinskoj trci.
Tačka cilja mora biti jasno obeležena i pre početka trke predočena takmičarima.

Član 10

U klupskoj konkurenciji, u slučaju da u konačnom zbiru dve ekipe imaju isti broj bodova, važi kriterijum da je bolje plasirana ekipa ona koja u svom sastavu ima takmičara sa većim brojem bodova u pojedinačnoj konkurenciji. U slučaju da imaju isti broj bodova, odlučuje sledeći takmičar po vrednosti u bodovima i tako redom.

Član 11

Pobednici u svojoj konkurenciji, u generalnom plasmanu, se dobijaju zbirom bodova na svim planinskim trkama PSS u toku takmičarske sezone.
Bodovi ostvareni na Otvorenom prvenstvu PSS u planinskom trčanju, sabiraju se sa bodovima ostvarenim u ostalim trkama, u skladu sa tabelom iz čl. 8 ovog Pravilnika, s tim da bodove dobijaju samo članovi PSS, po redosledu.

Član 12

Organizatori planinskih trka su osnovne planinarske organizacije, u saradnji sa KPLT, koje, na predlog KPLT, određuje Upravni odbor PSS, na osnovu predhodno podnete kandidature na konkursu za organizatore planinski trka.
Konkurs za organizaciju planinarskih trka raspisuje KPLT. Na predlog KPLT i Načelništva PSS, Upravni odbor PSS usvaja plan takmičenja u planinskom trčanju za narednu takmičarsku sezonu, koji je sastavni deo Kalendara takmičenja i manifestacija PSS
Pri podnošenju kandidature za organizaciju, podnosilac mora jasno definisati vrstu planinske trke za koju aplicira, odnosno mora podneti elaborat sa svim neophodnim podacima, koji se odnose organizatora, lice zaduženo ispred organizatora za komunikaciju sa KPLT, na vrstu trke, opis i parametre staze (sa gps-trekom), broj kontrolnih tačaka, pristupni put do starta-cilja.
Organizator mora najmanje 30 dana pre takmičenja objaviti poziv učesnicima i obavestiti ih o svim karakteristikama planinske trke sa jasno istaknutim obeležjima PSS, Sportskog saveza Srbije i KPLT i dati sva neophodna uputstva oko prijave takmičara i klubova, datuma i satnice planinske trke.
Organizator prosleđuje Poziv KPLT, koja ga postavlja na svoju internet stranicu i internet stranicu PSS, te o tome obaveštava i druga sredstva informisanja.

Član 13

Organizator planinske trke mora obezbediti najmanje 4 (četiri) osobe koja će registrovati takmičare na startu i prolasku kroz cilj, kao i verifikovati ostvareni plasman. Organizator je u obavezi da obezbedi odgovarajuću tehničku opremu (računar, štampač i sl.) i time osigura elektronsku obradu podataka-rezultata.
Program za obradu podataka obezbeđuje KPLT.
Organizator je u obavezi da obrađene podatke, odmah po završetku Planinske trke, dostavi KPLT, a ona iste objaviti na zvaničnoj internet stranici Komisije i PSS, najkasnije 48 sati po završetku takmičenja.

Član 14

Organizator je u obavezi da na kontrolnim tačkama na stazi obezbedi okrepu za takmičare i da na svakoj kontrolnoj tački dežuraju najmanje dva osobe, koje evidentiraju prolaske svih učesnika planinske trke. Okrepa mora da sadrži dovoljne količine vode, osvežavajućih napitaka, voća, slatkih i slanih dodataka.
Organizator mora blagovremeno pripremiti i podeliti takmičarima trekove sa detaljnim opisom staze kao i mestima na kojima su kontrolne tačke.
Organizator mora obezbediti učesničke knjižice koje se overavaju na kontrolnim tačkama ili druga sredstva evidentiranja.
Ukoliko takmičar pri dolasku na cilj, u učesničkoj knjižici nema overenu neku od kontrolnih tačaka, biće dikvalifikovan, osim ukoliko overa izostane ne njegovom krivicom.

Član 15

Organizator mora obezbediti pehare za pobednike i medalje za prva tri (3) mesta u svakoj konkurenciji koja se dodeljuju po završetku planinske trke, kao i učesnička obeležja takmičenja.
Organizator sam i u saradnji sa sponzorima i KPLT, odlučuje o dodeli posebnih novčanih, robnih ili drugih nagrada za pobednike.
Svaki organizator može imenovati ili vezati planinarsku trku za neku manifestaciju specifičnu za mesto ili datum održavanja, ukoliko je to u skladu sa sportskim duhom i pravilima PSS.
Organizator mora na vidnom mestu (u blizini starta-cilja) postaviti obeležja Republike Srbije i PSS.
U slučaju otkaza, nepridržavanja Pravilnika ili nespremnosti organizatora da održi planinsku trku po predviđenom kalendaru PSS, KPLT ima pravo da odredi novog organizatora koji ispunjava uslove.

Član 16

Za svako učešće na Planinskoj trci, Planinarski savez Srbije naplaćuje kotizaciju po takmičaru, čiju visinu određuje KPLT na početku takmičarske sezone. Od uplaćenih sredstava PSS-KPLT, nadoknađuje opravdane troškove organizatora takmičenja i prigodne naknade, dok se višak sredstava koristi za promociju planinskog trčanja i redovno poslovanje KPLT.

Član 17

Svakom Planinskom trkom posebno rukovodi tročlani Organizacioni odbor trke u sastavu:
-Član KPLT,
-Predstavnik organizatora Planinske trke,
-Predstavnik planinarskih organizacija kojeg bira KPLT.

Organizacioni odbor trke određuje KPLT i isti se imenuje 3-5 dana pre početka svakog takmičenja i ima za zadatak da se stara o tehničkoj podršci takmičenju i takmičarima.

Član 18

O regularnosti takmičenja, ponašanju organizatora i takmičara, staraju se delegat, sudija i eventualno disciplinski sudija PSS, u skladu sa pravilima PSS.

Član 19

Svi učesnici na takmičenju moraju se pridržavati ekoloških pravila.
Takmičari planinske tokom trke ne smeju zagađivati okolinu i uništavati floru i faunu.
Takmičari moraju svoj odpad nositi sa sobom i odložiti na predviđenim mestima, koje je organizator dužan da obezbedi i vidno obeleži.
Svako nepridržavanje navedenih pravila, sa sobom povlači disciplinsku odgovornosu u skladu sa pravilima PSS.

Član 20

Organizator je u obavezi da staze za takmičenje osmisli i uredi za bezbedno trčanje takmičara. Staze moraju biti očišćene, nedvosmisleno obeležene-markirane plastičnim trakama lako uočljivih boja sa odgovarajućim obaveštenjima na ključnim mestima.
Ukoliko na stazi neizbežno postoje deonice rizične po bezbednost takmičara organizator o tome mora obavestiti takmičare pre početka trke.
Organizator je dužan da na planinskoj trci obezbedi prisustvo Gorske službe spasavanja, kao i dežurnu službu hitne pomoći na mestu starta-cilja trke.
Organizator je dužan da blagovremeno obezbedi sve potrebne dozvole od lokalne samouprave za nesmetano organizovanje planinske trke.

Član 21

U slučaju nedoumica, KPLT daje mišljenje o odredbama ovog Pravilnika, a konačno tumačenje daje Upravni odbor PSS.

Član 22

Predlog izmena i dopuna ovog Pravilnika predlaže KPLT, a usvaja ih Upravni odbor PSS.

Član 23

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja od strane Upravnog odbora PSS.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik takmičenja u planinaskom trčanju Planinarskog saveza Srbije, donet dana 25.12.2015. godine.

[ezcol_1half]

Predsednik
Komisije za planinasko trčanje

Vladislav Cenić

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Predsednik
Planinarskog saveza Srbije

Iso Planić

[/ezcol_1half_end]