Planinarski savez Srbije

Poziv za kategorizaciju sportista za 2023. godinu

JAVNI POZIV

Poštovani,
Molimo Vas da obavestite sve takmičare iz vaše nadležnosti, koji su u takmičarskoj sezoni 2023. ispunili uslov za kategorizaciju, da dostave potrebnu dokumentaciju od 30.11. do 07.12.2023. godine kancelariji PSS, i to:

 •  Godišnji plan aktivnosti OPO PSS (organizatora aktivnosti) za 2023. godinu, iz koje je takmičar koji je stekao uslov za kategorizaciju,
 •  Pojedinačni program aktivnosti za aktivnost na kojoj je postignut vrhunski rezultat,
 •  Izveštaj sa održane aktivnosti (takmičenja, penjačkog ili visokogorskog uspona itd…) na kojem je ostvaren vrhunski rezultat. Izveštaj mora biti potpisan i overen pečatom od strane organizatora,
 •  Sertifikat (ukoliko je obezbeđen),
 •  Fotokopiju planinarske kartice (sa obe strane),
 •  Takmičarsku knjižicu na kojoj se jasno vidi datum lekarskog pregleda,
 •  Prijavni obrazac za kategorizaciju (popunjen, potpisan i overen pečatom)

Na osnovu čl. 7-10. Pravilnika o dodatnim kriterijumima za nacionalnu kategorizaciju sportista PSS od 08.02.2022. godine, sportisti su dužni da dostave u DVA PRIMERKA potrebnu dokumentaciju za ostvarene rezultate u sportskim disciplinama:

 • alpinizam,
 • visokogorsko planinarenje,
 • planinarska orijentacija,
 • planinsko trčanje,
 • planinarski treking,
 • speleologija,
 • sportsko penjanje na prirodnoj steni i
 • penjanje u ledu i draj tulingu

u kancelariju PSS, najkasnije do 07.12.2023. godine.

Stručna služba PSS primljenu dokumentaciju dostavlja stručnim Komisijama planinarskih disciplina. Komisije planinarskih disciplina, dužne su da u roku od 7 dana od isteka roka za podnošenje prijava za kategorizaciju pregledaju dokumentaciju i izboduju rezultate i naprave liste takmičara koji su ispunili uslov za kategorizacije. Dokumentaciju i Zapisnik sa sastanka sa predlogom kandidata za sportski status vrhunskog sportiste, sportiste seniorskog ili juniorskog ranga, Komisije dostavljaju do 15.12.2023. kancelariji PSS sa naznakom da je za Kkat.

U slučaju da nadležne Komisije planinarskih disciplina u predviđenom roku nisu verifikovale prispele sportske rezultate i dokumentaciju sportista iz svog delokruga rada, Kkat i Sportski direktor na osnovu prispele dokumentacije verifikuju dokumentaciju, a komisije planinarskih disciplina umesto kojih je izvršeno bodovanje i verifikacija, nemaju prava žalbe.

Komisija za kategorizaciju 20.12.2023. dostavlja jedinstvene liste Upravnom odboru PSS na usvajanje. Narednog dana od usvajanja liste na UO PSS (do 31.12.2023.) Komisija za kategorizaciju objavljuje preko stedstava informisanja PSS konačne liste kategorisanih sportista.

PSS dostavlja predlog liste vrhunskih sportista Sportskom savezu Srbije a liste interne kategorizacije objavljuje zvanično.

Prijavni list za učešće u nacionalnoj kategorizaciji je:
– obrazac br. 104 Komisija za alpinizam,
– obrazac br. 080 Komisija za visokogorstvo i ekspedicije,
– obrazac br. 061 Komisija za planinarsku orijentaciju,
– obrazac br. 071 Komisija za planinarski treking,
– obrazac br. 079 Komisija za planinsko trčanje,
– obrazac br. 092 Komisija za sportsko penjenja na prirodnoj steni,
– obrazac br. 050 Komisija za takmičarsko penjanje u ledu i draj tulingu i
– obrazac za speleologiju.
Obrasce možete preuzeti sa sajta PSS.

Obrazac sa svim potrebnim podacima popunjava sam sportista, svojeručno potpisuje i tako popunjen dostavlja matičnoj OPO koja pečatom i potpisom (zakonskog zastupnika) overava.

Molimo predsednike stručnih komisija, predsednike osnovnih planinarskih organizacija i sportiste koji su postigli vrhunski rezultat, da se upoznaju sa svim kriterijumima iz Pravilnika o dodatnim kriterijumima za nacionalnu kategorizaciju sportista od 08.02.2022. godine.

Sportski pozdrav
Vladislav Cenić,
Predsednik potkomisije za kategorizaciju PSS