Planinarski savez Srbije

Planinarstvo – boravak u prirodi

(1 čas nedeljno, 36 časova godišnje)

Cilj i zadaci

Cilj nastave Planinarstva, kao slobodne nastavne aktivnosti, jeste da učenici kroz teorijsku obuku i praktične aktivnosti u učionici i u prirodi steknu veštine i usvoje modele ponašanja koji će im pomoći da očuvaju i unaprede svoje zdravlje i ličnu bezbednost, promovišu prosocijalne modele ponašanja i usvoje odgovoran odnos prema prirodi. Kroz realizaciju programa i razvijanje kompetencija, učenik će steći sposobnost da planira (u školi, a kasnije i kroz život) svoje planinarske aktivnosti i da ih realizuje u prirodi kroz boravak u različitim okruženjima, gde će naučiti da opaža, shvata i poštuje životnu sredinu. Program se ostvaruje kroz niz praktičnih aktivnosti, kojima se podiže nivo međupredmetnih kompetencija i koje svojim sinergičkim dejstvom doprinose razvijanju i unapređivanju opštih obrazovnih kompetencija za kraj osnovnog obrazovanja. Najveći doprinos planinarstva na ovom uzrastu jeste stvaranje navike boravka u prirodi i stvaranje mogućnosti za usvajanje jednog od najzdravijih celoživotnih stilova.

Zadaci nastave predmeta Planinarstvo su da učenici steknu sledeće kompetencije:

Kompetencija za učenje

 1. Sticanje znanja o specifičnostima prirodne sredine koja je prostor u kojem se odvijaju planinarske aktivnosti.
 2. Razvijanje sposobnosti da se, na osnovu raspoloživih informacija o prirodnom okruženju kroz koji se odvija planinarska aktivnost, na pravi način isplanira maršruta.
 3. Sticanje znanja i veštine tumačenja i korišćenja racionalnih načina prikazivanja geografske sredine (geografske karte, topografske karte, satelitski snimci).
 4. Sticanje znanja o savremenim elektronskim uređajima za prikazivanje terena i veštine kretanje pomoću njih (GPS uređaji, različite aplikacije za mobilni telefon).
 5. Sticanje znanja o zdravstvenom aspektu boravka u prirodi, o pozitivnom uticaju na zdravlje i mogućim zdravstvenim problemima na određenim nadmorskim visinama.

Kompetencija – odgovorno učešće u demokratskom društvu

 1. Razvijanje svesti da sopstveno iskustvo, svoja znanja i stavove o planinarstvu treba prenositi na druge i širiti svest o prednostima i koristi koje pruža ova aktivnost.
 2. Negovanje spremnosti na odricanje od zahteva za maksimalnim ličnim komforom radi ostvarivanja zajedničkog cilja.

Estetička kompetencija

 1. Sticanje sposobnosti da se uoči estetska vizuelna i auditivna posebnost okruženja u kome se odvija planinarstvo.
 2. Razvijanje potrebe da se obrati pažnja na prirodne fenomene (pećine, vodopadi, kanjoni, istaknuti vrhovi i drugo) i radom čoveka stvorene vrednosti (manastiri, spomenici, tvrđave, privremena i stalna naselja i drugo) kao i odnos prirode i ljudskim radom stvorene vrednosti.
 3. Razvijanje sposobnosti i potrebe da se fotografski zabeleži pejzaž, fenomen, detalj iz prirode. Pokušaj stvaranja umetničke fotografije iz prirode uz prethodno upoznavanje kroz primere sa istom.

Kompetencija – komunikacija

 1. Razvijanje sposobnosti komunikacije uz poznavanje i usvajanje standardne planinarske terminologije.
 2. Usvajanje znanja i veština korišćenja komunikacionih sredstava specifičnih za kretanje u prirodi (ručni prenosni dvosmerni radioprijemnici).
 3. Naučiti se preciznoj i jasnoj komunikaciji tokom planinarenja i izviđanja.

Kompetencija – odgovoran odnos prema prirodi

 1. Razvijanje svesti da je stepen zadovoljstva planinarskom aktivnošću, proporcionalan stepenu očuvanosti prirode.
 2. Razvijanje navike da otpad koji sami stvaramo boraveći u prirodi ne sme ostati u njoj. Stvaranje potrebe i navike da se ukloni i onaj otpad koji sami nismo ostavili.
 3. Razvijanje osećaja odgovornosti i potrebe za sopstveno angažovanje u promociji zaštite životne sredine.
 4. Svest o potrebi posebnog poštovanja pravila ponašanja u zaštićenim prirodnim oblastima i odnosa prema spomenicima prirode.

Kompetencija – odgovoran odnos prema zdravlju

 1. Razvijanje umeća primene principa higijene i zdrave ishrane, korišćenje adekvatnih formacijskih i priručnih sredstava zaštite i prve pomoći. Značaj pažljive pripreme: pakovanja ranca, pravilan izbor odeće i obuće, opreme za kretanje i boravak u prirodi, procena sopstvene zdravstvene i kondicione sposobnosti za planinarsku aktivnost.
 2. Razvijanje sposobnosti prepoznavanja opasnosti i procene i kontrole rizika. Poznavanje elementarnih pravila bezbednog kretanja i boravka u planini i usvajanje standardnih bezbednosnih procedura.
 3. Razvoj sposobnosti da se kontrolišu sopstvene emocije i postupci. Imati svest o važnosti sopstvenog ponašanja i delovanja na zadovoljstvo samim sobom što umnogome pospešuje želju za daljim bavljenjem planinarstva.

Kompetencija – preduzimljivost i orijentacija ka preduzetništvu

 1. Razvijanje sposobnosti definisanja cilja aktivnosti i sposobnosti kreiranja akcionog plana za pojedinca i grupu.
 2. Razvijanje sposobnosti za organizaciju grupe i odlučivanje u grupi.
 3. Razvijanje sposobnosti realizacije aktivnosti.
 4. Razvijanje sposobnosti analize ostvarenosti postavljenih ciljeva i sposobnosti korekcije definisanih ciljeva.

Kompetencija – rad sa podacima i informacijama

 1. Rad sa različitim izvorima podataka kroz korišćenje: literature, interneta, ličnih i tuđih iskustava
 2. Razvijanje umeća selekcije izvora podataka (relevantnost, ažurnost,preciznost)
 3. Korišćenje onih informacija koji u najvećoj meri pomažu pri planiranju i realizaciji planinarskih aktivnosti, i za vođenje planinarskog dnevnika.
 4. Razvijanje sposobnosti odvajanja bitnog od nebitnog.

Kompetencija – rešavanje problema

 1. Razvijanje sposobnosti prepoznavanja i artikulacije problema.
 2. Razvijanje sposobnosti da se rešavaju neplanirane situacije tokom izvođenja planinarske akcije.
 3. Razvijanje sposobnosti da se donose alternativna rešenja tokom planinarenja i realizacije planinarske akcije.
 4. Razvijanje samopouzdanja. Izlazak u prirodu ostavlja u psihi prijatnu uspomenu izgrađenu na sopstvenoj afirmaciji.

Kompetencija – saradnja

 1. Naučiti da se radi u grupi – timski rad. Preuzete različite uloge u projektu tokom planinarenja.
 2. Razvijanje veština da se unutar grupe uvide različitosti i da se shodno afinitetu i sposobnostima napravi što efikasnija podela zadataka u cilju realizacije planinarske aktivnosti.
 3. Razvijanje specifičnih veština koje utiču na uspešnu saradnju u grupi, osećaj zadovoljstva i pripadnost grupi (poštovanje prava drugoga, prihvatanje drugog sa svim njegovim specifičnostima, samoprocenjivanje, samopoštovanje, razvijati empatiju, iskazivati i prepoznavati emocije).
 4. Razvijati veštine procene rizika i preuzimanja odgovornosti prilikom donošenja odluka.

Kompetencija – digitalna kompetencija

 1. Učenici znaju da koriste foto aparat, kameru na mobilnom telefonu, tabletima itd. Znaju da formiraju digitalni knjigu od snimljenih fotografija i video zapisa.
 2. Koriste različite aplikacije koje pomažu prilikom kretanja na terenu (digitalni kompas, GPS, visinomer) koriste različite aplikacije koje pomažu identifikovanju reljefnih formi, vrsta biljnog i životinjskog sveta.
 3. Učenici koriste programske aplikacije i digitalne mape za projektovanje maršrute kretanja. Sposobni su da obrade i praktično koriste podatke prikupljene GPS tehnologijom nakon kretanja po terenu.
 4. Učenici pisane izveštaje sa fotogafijama, stazom kretanja, tekstualnim opisom izleta, postavljaju na društvene mreže (školski sajt, facebook strana škole)

 

Ishodi

Kroz realizaciju programa učenici će steći znanja, veštine, stavove i navike, koje će im biti višestruko korisni za pravilan fizički i psihički razvoj, unapređivanje zdravlja. razvijanje prosocijalnih oblika ponašanja, odgovoran odnos prema drugima i prema okruženju. Jedan od značajnh karakteristika ovog predmeta je što ostvareni ishodi, putem transfera znanja, mogu da se primene u nastavi drugih nastavnih predmeta, a pre svega u realnim životnim situacijama.

Učenik:

 • razume značaj planina sa geografskog, istorijskog, biološkog, ekološkog i zdravstvenog aspekta
 • razume specifičnosti planinarske opreme i sposoban je da se adekvatno spremi za planinarenje
 • prepoznaje i primenjuje pravila kretanja na različitim podlogama
 • u stanju je da preventivno i protektivno reaguje na opasnosti tokom planinarskih izleta
 • sposoban je da pruži elementarnu prvu pomoć sebi ili drugim članovima tima
 • osposobljen je da se orijentiše u planini koristeći različita sredstva i metode
 • poznaje osnove zdrave ishrane i primenjuje pravila o ishrani tokom planinarenja
 • poznaje i primenjuje kodeks planinarske etike
 • poštuje ekološka pravila i brine o zaštiti životne sredine
 • koristi kompas, digitalnu opremu i informacione tehnologije za orijentaciju u prostoru, ali i za dokumentovanje svojih iskustava
 • učestvuje u malim istraživačkim projektima i sposoban je da, korišćenjem različitih tehnika, posebno informacionih tehnologija,
 • analizira i klasifikuje prikupljenu građu i pripremi različite vrste izveštaja
 • znanja stečena u okviru predmeta planinarenje primenjuje u drugim nastavnim predmetima i u svakodnevnom životu
 • razvija empatiju razvija pozitivan odnos prema drugima
 • razvija socijalne i komunikacijske veštine
 • sarađuje u grupi i poštuje pravila grupe
 • procenjuje i donosi odluke

Sadržaji programa i način realizacije

Nastavne teme

1. PLANINE – PROSTOR VELIKE LEPOTE I PRIVLAČNOSTI (1 čas)

Planine – njihov uticaj i značaj za čoveka i njegova shvatanja o svetu kroz istoriju.
Istorija čovekovog odlaska u prirodu i planine radi rekreacije, uživanja i boravka.
Istorija organizovanog planinarskog pokreta u svetu i kod nas.
Zašto idemo u planine? Ciljevi, smisao i značaj boravka u prirodi planina.

2. BORAVAK I KRETANJE U PRIRODI

Oprema za planinarenje i boravak u prirodi (2 časa)
Osnovna planinarska oprema (obuća i odeća)
Tehnička planinarska oprema (oprema za boravak i preživljavanje u planini)
Oprema za penjanje, spuštanje i osiguravanje
Planinarski čvorovi
Pravilno pakovanje ranca

Kretanje na stazi – tehnika kretanja (10 časova)

Kretanje markiranom stazom
Brzina kretanja
Pauze
Tehnika pešačenja
Mimoilaženje
Rastojanje
Disanje
Kretanje šumom
Kretanje travnatim terenima
Kretanje po siparu
Prelazak preko vodenih tokova
Kretanje kroz naseljeno mesto
Upotreba štapova za hodanje
Međusobna pomoć u kretanju
Kretanje po snežanicima u letnjim uslovima
Kretanje po kamenjaru
Tehnika penjačkih pokreta
Hvatišta, gazišta
Osnovni penjački pokreti
Kretanje po gelenderu
Via ferata
Spuštanje niz uže
Penjanje uz uže
Sneg i led
Lavine
Kretanje lavinoznim terenima
Spasavanje iz lavine
Kretanje po snegu
Krplje
Skijanje
Kretanje po tvrdom snegu i ledu

Boravak u prirodi i planini (5 časova)

Planinarsko logorovanje,
Objekti za boravak planinara,
Izrada prinudnog skloništa u letnjim uslovima,
Izrada prinudnog skloništa u zimskim uslovima,
Izrada igloa i vučjih jama,
Higijena u planinama.

Opasnosti u prirodi i planini (1 čas)

Objektivne opasnosti

Opasnosti od reljefnih detalja (pad kamena, eksponirani teren, sipar)
Opasnosti od vremenskih uslova (sunčevo zračenje, dehidriranost, sunčanica i toplotni udar, snežno slepilo, opekotine, hladnoća, pothlađenost, smrzotine, mrak, vetar, kiša, munja, magla)
Opasnost od snežnih uslova (snežna streha, snežna lavina)
Opasnost od vode (korišćenje vode za piće, planinski potoci, lednički potoci
Opasnost od boravka na velikim visinama
(vremenske nepogode, opasnosti uzrokovane kamenitim strmim terenima, snežne opasnosti, životinje, otrovne biljke).
Opasnost od divljih životinja (medved, vuk, divlja svinja, zmija, škorpija, krpelj, mravi, pauci, pčele, ose, stršljen, obad, komarac)
Opasnost od domaćih životinja (stado, psi)
Opasnost od nepoznatog bilja i gljiva

Subjektivne opasnosti

Neobučenost, neiskustvo, neopremljenost, preterana samouverenost, upotreba nedozvoljenih supstanci

Prva pomoć u prirodi i na planini (1 čas)

Načini pozivanja u pomoć
Pružanje pomoći pre dolaska medicinske pomoći
Ponašanje tokom evakuacije povređene osobe
Pribor za prvu pomoć

Orijentacija u prirodi i planini (5 časova)

Snalaženje na terenu
Upotreba karte
Upotreba kompasa
Određivanje strana sveta bez upotrebe kompasa
Orijentacija noću
Orijentacija pomoću GPS uređaja
Planinarske markacije
Geocaching – potraga za planinarskim blagom (aplikacija koja razvija digitalne kompetencije na polju orjentacije).

Atmosfera i vreme (1 čas)

Meteorološki elementi važni za planinarsku aktivnost
Prognoza vremena

Ishrana i hidratacija u prirodi (1 čas)

Osnove zdrave ishrane i pravila o ishrani i hidrataciji tokom kretanja i boravka u prirodi.

Planinarski dnevnik (1 čas)

Planovi i izveštaji sa planinarskih akcija. Narativni deo, elektronski zapis maršrute, visinski profil maršrute, fotografije, video zapis, oglasne table, prezentacije, blogovi, eseji.

Zašita prirode (1 čas)

Zaštićena prirodna dobra.
Manifest međunarodne planinarske i pešačke asocijacije (odgovoran odnos prema okruženju kroz koji se krećemo).
Spremanje taborišta i planinarskog doma.
Realizacija projekta zaštite prirode. Osmislite i sprovedite projekat koji ćete unaprediti stanje životne sredine u vašem okruženju.

Kodeks planinarske etike (1 čas)

Ponašanje u grupi, ponašanje na stazi, ponašanje u objektima. Rešavanje problema u grupi. Pravila dobrog ponašanja.

3. SVI U PLANINE (6 časova)

Priprema planinarske akcije izleta
Izbor cilja
Izvođenje planinarske akcije
Izveštaj i analiza izvedenog planinarske akcije
Plan za sledeće akcije

Način ostvarivanja programa

Navedeni sadržaji programa izbornog predmeta Planinarstvo – boravak u prirodi, pored osnovnog teorijskog pristupa, poseduju i aktivan prisup koji je usmeren ka praktičnoj realizaciji planinarskih akcija izleta, akcijama i izradi malih projekata za svaku pređenu stazu, prilagođavanje boravku u razičitim okruženjima. Ovako koncipiran program daje veliku slobodu nastavnicima i učenicima da ga u skladu sa mogućnostima, uslovima i vremenom sprovedu.

Uloga nastavnika je da uz primenu različitih metoda rada podstiče odgovoran odnos prema životnoj sredini, društvu, usmerava interesovanje učenika u pokušaju da se samostalno organizuju za aktvinost i realizuju projekte.

Operativna razrada programskih sadržaja je prepuštena nastavnicima koji određuju mesto i vreme realizacije nastavnih sadržaja izbornog predmeta Planinarstvo – boravak u prirodi.

Vrlo bitan segment u realizaciji programa je saradnja sa planinarskim klubovima u okruženju škole. Posebno se to odnosi na pripremu i realizaciju planinarskih izleta. Učešće iskusnih planinara – planinarskih vodiča tokom pripreme izleta podiže zainteresovanost učenika i utiče na stav o pripremi kao važnom delu planinarskih aktivnosti. Samo sprovođenje izleta podrazumeva prisustvo licenciranog planinarskog vodiča.

Preporuka za broj izleta tokom školske godine je četiri, i to dva u prvom i dva u drugom polugodištu. Prvi izlet bi trebalo planirati u najbližem okruženju, makar ono i nije planinskog karaktera. Izleti koji podrazumevaju troškove prevoza do planinskog odredišta, ne bi trebalo da budu obavezujućeg karaktera za učenika.

Preporučeno mesto izvođenja nastave za nastavne teme: kretanje na stazi – tehnika kretanja, boravak u prirodi i planini, orijentacija u prirodi i planini, svi u planine je prirodna sredina u planinskom okruženju škole.

Korelacija sa dugim nastavnim predmetom

Stepen korelacije planinarstva sa ostalim predmetima je izuzetno visok, a naročito na polju kompetencija stečenih kroz nastavu drugih predmeta. Vaspitni karakter je izuzetno prisutan, naročito tokom izvođenja akcije.
Geografski sadržaji su najočigledniji, počev od terena – reljefa kojima se krećemo sa svim njihovim karakteristikama, nagibom i oblicima (vulkanski, kraški, eolski, fluvijalni). Geološke i pedološke karakteristike terena, meteorološki uslovi su moguće teme o kojima se razgovara tokom svih faza pripreme planinarskog izleta.

Biološki sadržaji – karakteristike vegetacije, (vegetacijiski spratovi, tipične biljne vrste, lekovite biljke, jestive biljke, mikologija – nauka o gljivama) životinjski svet, zaštićena područja, zaštićeni biljni i životinjski ekosistemi (Nacionalni parkovi, Specijalni rezervati prirode, Spomenici prirode, itd.).

Istorija – kod pripreme izleta informišemo se o lokalnoj istoriji, kulturnoj i lokalnoj baštini. Planinarenje pruža idealnu priliku da se do izabrane planinarske maršrute obiđu značajni kulturno istorijski spomenici (arheološki lokaliteti, antička, srednjevekovna utvrđenja, memorijalni kompleksi, spomenici, sačuvane ambijentalne celine). Same staze često vode pored arheološko- istorijskih lokaliteta koji su daleko od modernih saobraćajnica, te planinari često imaju ekskluzivno zadovoljstvo obilaska takvih, drugima teško i retko dostupnih mesta.

Matematika – Planinarenje je aktivnost koja postavlja na važno mesto pojmove prostora i vremena. Ono omogućava da se krećemo kroz prostor i zahteva orijentaciju i podrazumeva što precizniju orijentaciju tokom kretanja. Spajajući konkretno i apstarkno, planinarenje pruža priliku da se bavimo matematikom kroz pojmove razmere, rastojanja, proračuna nagiba, rastojanja itd.
Informatika – Pronalaženje, selekcija i upotreba informacija iz digitalnih resursa uz korišćenje digitalnih karti, fotografija mesta i predela koji se obilaze i uz korišćenje aplikacija namenjenih davanju informcija o prostornim odlikama terena sa alatima za merenje razdaljina visinskih razlika…

Tehnika i tehnologija – Upotreba uređaja za geopozicioniranje – GPS , korišćenje uređaja za merenje pređenog puta – pedometar, upotreba barometra, termometra…

Fizičko vaspitanje – Ovladavanjem tehnike hodanja po ravnom i strmom terenu, tehnikom penjanja uz upotrebu ruku i nogu i tehnikom trčanja po planinskim stazama kroz instruktažu, trenažni proces i takmičenja razvijaju se psihofizičke sposobnosti. Discipline planinarskog sporta: pešačenje, sportsko penjanje, planinarska takmičarska orijentacija, planinsko trčanje razvijaju psihomotoričke sposobnosti: izdržljivost, ravnotežu, koordinaciju, pokretljivost, snagu i preciznost.

Srpski jezik i maternji jezik – Pismeni izveštaji sa izleta, eseji i članci za zidne novine, školski list i društvene mreže. Razvijanje retoričkih sposobnosti kroz stimulisanje komunikacije u grupi.

Hemija – Upoznavanje sa stepenom opasnosti i problemima kod pojednih zagađivača životne sredine. Kruženje materije u prirodi. Stene i minerali: kako nastaju pećine i jame? Rude, njihova eksploatacija i posledice.

Likovna kultura – likovne izložbe na temu planinarskih impresija, negovanje forme umetničke fotografije. Izlazak u prirodu nije samo vizuelni već i auditivni estetski doživljaj.

Građansko vaspitanje – u domenu socijalizacije, komunikacije, saradnje u grupi, poštovanja prava i obaveza, poštovanja prirodnog i formalnog autoriteta.