Planinarski savez Srbije

Liste kategorisanih sportista za 2023. godinu

Na osnovu pristigle dokumentacije kandidata za kategorizaciju sportista Planinarskog saveza Srbije za 2023, UO PSS, na predlog Potkomisije za kategorizaciju, usvojio je liste kategorisanih sportista nacionalne kategorizacije, seniorskog i juniorskog ranga.

Protiv ove odluke, nezadovoljna strana koja se smatra oštećenom, može podneti prigovor, najkasnije 3 (tri) dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici, na zvaničnu mejl adresu kategorizacija@pss.rs