Planinarski savez Srbije

KONKURS Za organizovanje i izvođenje SPA, APZ i Dana planinara Srbije u 2024.godini.

Planinarski savez Srbije nа osnovu Člana 14. Pravilnika o organizovanju i izvođenju Saveznih planinarskih akcija, Akcija od posebnog značaja i Dana planinara Srbije raspisuje

K O N K U R S

Za organizovanje i izvođenje Saveznih planinarskih akcija, Akcija od posebnog značaja i Dana planinara Srbije u 2024.godini.

Prijava na konkurs se isključivo podnosi na obrascu br.15 koji potpisuje i overava pečatom zakonski zastupnik OO/Kluba, na mejl adresu

  • Planinarskog saveza Srbije (office@pss.rs ) sa naznakom za KPP,
  • Komisije za planinarenje i pešačenje (planinarenje@pss.rs), ili
  • Poštom na adresu Planinarski savez Srbije, Andrićev venac 2/1, 11103 Beograd 4, do 22.aprila 2023.godine.

Za tačnost navedenih podataka u prijavi i verodostojnost priloženih dokumenata odgovara podnosilac prijave.

Unošenje netačnih podataka povlači disciplinsku odgovornost podnosioca prijave i njegovog zakonskog zastupnika (Čl.21. pomenutog Pravilnika).

Kriterijumi za ocenu SPA, APZ i DPS su sadržani u novom Pravilnik o organizovanju Saveznih planinarskih akcija, Susreta mladih planinara Srbije i Dana planinara Srbije, usvojen na sednici Upravnog odbora Planinarskog saveza Srbije odrzanoj dana 24.12.2022.godine.

Prijave koje se dostave posle predviđenog roka (22.04.2023.godine) neće se uzimati u razmatranje.

Planinarski savez Srbije
Komisija za planinarenje i pešačenje