Planinarski savez Srbije

Konkurs za organizaciju TA, RA, DPS za 2021. godinu

Planinarski savez Srbije na osnovu člana 12. Pravilnika o organizovanju i izvođenju Republičkih i Tradicionalnih planinarskih akcija, Republičkih akcija za mlade i Dana planinara Srbije raspisuje

K O N K U R S

Za organizovanje i izvođenje Republičkih i Tradicionalnih planinarskih akcija i
Dana planinara Srbije u 2021.godini.

Prijava na konkurs se isključivo podnosi na obrascu br. 15 koji potpisuje i overava pečatom zakonski zastupnik PSO/Kluba, na mejl adresu Planinarskog saveza Srbije (office@pss.rs) sa naznakom za KPP do 10.aprila 2020.godine. Za tačnost navedenih podataka u prijavi i verodostojnost priloženih dokumenata odgovara podnosilac prijave. Unošenje netačnih podataka povlači disciplinsku odgovornost podnosioca prijave i njegovog zakonskog zastupnika (Čl.19. pomenutog Pravilnika). Kriterijumi za ocenu RPA, TAS i DPS su sadržani u Pravilniku.

Obrazac broj 15. možete preuzeti ovde.

Planinarski savez Srbije
Komisija za planinarenje i pešačenje