Planinarski savez Srbije

Izborni predmet „Planinarstvo – boravak u prirodi“

Planinarski savez Srbije izradio je nastavni plan i program za izborni predmet Planinarstvo – boravak u prirodi, kako bi učenicima osnovnih škola u Srbiji omogućio da kroz teorijsku obuku i praktične aktivnosti u učionici i u prirodi steknu veštine i usvoje modele ponašanja koji će im pomoći da očuvaju i unaprede svoje zdravlje i ličnu bezbednost, promovišu prosocijalne modele ponašanja i usvoje odgovoran odnos prema prirodi. Kroz realizaciju programa i razvijanje kompetencija, učenik će steći sposobnost da planira (u školi, a kasnije i kroz život) svoje planinarske aktivnosti i da ih realizuje u prirodi kroz boravak u različitim okruženjima, gde će naučiti da opaža, shvata i poštuje životnu sredinu. Program se ostvaruje kroz niz praktičnih aktivnosti, kojima se podiže nivo međupredmetnih kompetencija i koje svojim sinergičkim dejstvom doprinose razvijanju i unapređivanju opštih obrazovnih kompetencija za kraj osnovnog obrazovanja. Najveći doprinos planinarstva na ovom uzrastu jeste stvaranje navike boravka u prirodi i stvaranje mogućnosti za usvajanje jednog od najzdravijih celoživotnih stilova.

Kroz realizaciju programa učenici će steći znanja, veštine, stavove i navike, koje će im biti višestruko korisni za pravilan fizički i psihički razvoj, unapređivanje zdravlja. razvijanje prosocijalnih oblika ponašanja, odgovoran odnos prema drugima i prema okruženju. Jedan od značajnh karakteristika ovog predmeta je što ostvareni ishodi, putem transfera znanja, mogu da se primene u nastavi drugih nastavnih predmeta, a pre svega u realnim životnim situacijama.

Ovaj program želimo da ponudimo osnovnim školama kako bi ga u saradnji sa lokalnim planinarskim klubovima realizovali, kao slobodnu nastavnu aktivnost u petom razredu.

Na osnovu PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU ZA DRUGI CIKLUS OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I NASTAVNOM PROGRAMU ZA PETI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 6/2007, 2/2010, 7/2010 – dr. pravilnik, 3/2011 – dr. pravilnik, 1/2013, 4/2013, 11/2016, 6/2017, 8/2017 i 9/2017)
slobodne nastavne aktivnosti možete realizovati po programu koji priprema škola ili po programima koji su prethodno doneti kao izborni (npr. svakodnevni život u prošlosti, crtanje, slikanje, vajanje, čuvari prirode i sl.).

Takođe podsećamo da se planinarstvo kao termin pominje u normativnim aktima kojima se reguliše oblast osnovnog obrazovanja:

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
(„Sl. glasnik RS“, br. 55/2013, 101/2017, 10/2019 i 27/2018 – dr. zakon)
Dečje i učeničke organizacije u školi

Član 51

Škola može da ima svoje organizacije dece i učenika, a može da se povezuje i sa organizacijama dece i učenika van škole (organizacija gorana, planinara, izviđača i sl.), u skladu sa zakonom.

Plan i program za izborni predmet Planinarstvo – boravak u prirodi