Planinarski savez Srbije

АЛПИНИСТИЧКИ ПРАВИЛНИК

Верзија за преузимање и штампу

На основу чл. 40 Статута Планинарског савеза Србије, Управни одбор Планинарског савеза Србије је на редовној седници одржаној дана 06.7.2022. године, усвојио је

  АЛПИНИСТИЧКИ ПРАВИЛНИК

ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Алпинистичким правилником Планинарског савеза Србије (у даљем тексту: ПСС) се уређује начин организовања алпинистичке спортских активности и делатности, циљеви, организациона структура, начин оснивања алпинистичко организационих јединица, начин руковођења, ближе се дефинише рад Збора начелника и Комисије за алпинизам, пењање у леду и турно скијање ПСС (у даљем тексту КАПСС), чланство, међусобна права и обавезе, обуке, оспособљавање и усавршавање и начин вођења документације.

Члан 2.

Чланови планинарске организације остварују циљ алпинистичких спортских активности и делатности, извршавањем следећих задатака:

 1. вршењем алпинистичких успона,
 2. турно (алпинистичким) смучањем,
 3. спровођењем обука, оспособљавања и усавршавања, организационим, пропагандним активностима, издаваштвом, заштитом природе и другим друштвеним и културним радом на подручју алпинизма,
 4. сарадњом са другим комисијама и службама.

Ближи опис алпинистичких активности и делатности дефинисан је Критеријумима за класификацију алпинистичких успона и Критеријумима за категоризацију у алпинизму, који су саставни део овог Правилника.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

 АЛПИНИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Члан 3

Алпинистичке активности и делатности у оквиру ПСС, обављају се кроз Алпинистичке организационе јединице (у даљем тексту: АОЈ), а то су:

 • алпинистички одсеци (у даљем тексту АО),
 • алпинистичке секције (у даљем тексту АС) и
 • алпинистички клубови (у даљем тексту АК).

Члан 4

Алпинистички клуб (АК) је АОЈ, која има својство правног лица и која је учлањена у ПСС.

АК може постојати ако у чланству има: најмање једног (1) инструктора алпинизма и три (3) старија алпиниста-приправника са овереним звањем за текућу годину од стране КАПСС.

Сви нормативни акти АК морају бити усклађени са Статутом и важећим актима ПСС, те овим Правилником.

Члан 5

Алпинистички одсек (АО) је основна јединица за обављање алпинистичких активности и делатности.

АО може постојати ако у чланству има најмање једног алпинисту и најмање три старија алпиниста приправника. Сви морају имати оверено звање за текућу годину од стране КАПСС. АО могу оснивати основне организације (учлањене у ПСС), појединачно или заједнички, као и територијални планинарски савези.

Чланови других основних организација могу споразумно приступити изабраној АО на лични захтев.

Члан 6

Алпинистичка секција (у даљем тексту: АС) може постојати ако у чланству има најмање два старија и два млађа алпиниста приправника са овереним звањем за текућу годину од стране КАПСС.

Основне организације могу оснивати АС појединачно или заједнички. Чланови других основних организација могу споразумно приступити изабраној АС на лични захтев.

Над радом АС, надзор врши АО или AK којег одреди КАПСС.

Члан 7

Постојеће АОЈ губе свој статус ако у две узастопне године не остваре наведене услове.

У том случају, одлуку о оснивању и гашењу АОЈ доноси КАПСС.

Члан 8

Послове руковођења у АОЈ, обавља извршни орган.

Радом извршног органа АО или АС руководи Начелник.

Начелник мора да буде најмање у звању старији алпиниста приправник.

Чланове Извршног органа бирају чланови АОЈ, и по потреби могу их мењати на свом редовном или ванредном Збору. Правилником поједине АОЈ, може се детаљније разрадити структура извршног органа.

Извршни орган организује рад АОЈ, усмерава рад алпиниста приправника, води бригу о поштовању безбедносних услова при планирању и извођењу активности, припрема и води састанке и стара се о уредном вођењу и чувању документације о раду АОЈ као и припадајуће опреме у власништву АОЈ.

Извршни орган делегира из својих редова члана колективног органа основне организације у чијем саставу постоји АО или АС, у складу са статутом те основне организације.

Члан 9

АОЈ може да доноси Правила којима уређује начин рада и унутрашњи односи у АОЈ, која Правила морају бити усвојена од надлежног органа.

ЗБОР НАЧЕЛНИКА АЛПИНИСТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

Члан 10

Збор начелника свих АОЈ је највише управљачко тело алпиниста ПСС.

Члан 11

Збор начелника АОЈ (у даљем тексту Збор) чине начелници и по један представник сваке АОЈ који испуњавају услове из чланова 4, 5 и 6 овог Правилника. На Збору, начелника појединих АОЈ може замењивати члан АОЈ са писаним овлашћењем начелника. Начелници ће пре избора радног председништва Збора представити другог члана који ће учествовати у раду Збора.

Представници АОЈ морају бити чланови са тренутно највишим звањима у АОЈ, коју представљају.

Члан 12

Збор се састаје најмање једном годишње, а сазива га председник КАПСС-а. Збор могу сазвати и више од половине начелника свих АОЈ.

Позив на Збор са дневним редом и материјалом мора бити упућен свим АОЈ најмање четрнаест дана пре почетка Збора.

Кворум за Збор чини половина свих АОЈ. Уколико нема кворума, Збор се одлаже тридесет минута после чега нормално почиње са радом са присутним члановима, а одлуке су пуноважне ако их изгласа више од половине присутних.

За предлог о смени председника или члана КАПСС мора гласати више од половине свих чланова Збора. Предлог о смени мора да буде у писаној форми и са одговарајућим образложењем.

Збор може да донесе Пословнику о раду Збора. Пословник о раду Збора може се донети и на самом Збору.

Збор доставља записнике са својих седница АОЈ, Управном одбору Планинарског савеза Србије (у даљем тексту: УО ПСС) и Такмичарској комисији ПСС најкасније пет дана од дана завршетка седнице.

Члан 13

Збор врши следеће послове:

 • предлаже алпинистички правилник и доставља УО ПСС на усвајање,
 • именује и разрешава чланове КАПСС-а и предлог одлуке доставља УО ПСС-а на усвајање,
 • у року од 30 дана после изборне Скупштине ПСС обавља избор чланова КАПСС и доставља свој предлог одлуке на усвајање УО ПСС. Само у случају да у предвиђеном року Збор не достави своју одлуку, УО ПСС бира председника и чланове КАПСС;
 • усваја предлог извештаја о раду КАПСС-а за протекли период и доставља га УО ПСС-а на усвајање,
 • усваја предлог плана рада КАПСС-а за наредну годину и доставља га УО ПСС-а на усвајање,
 • усваја предлог средњорочног развоја алпинизма у Републици Србији и доставља га УО ПСС-а на усвајање,
 • врши и друге послове од значаја за развој и унапређење алпинизма у Републици Србији.

КОМИСИЈА ЗА АЛПИНИЗАМ, ПЕЊАЊЕ У ЛЕДУ И ТУРНО СКИЈАЊЕ

 Члан 14

КАПСС је орган Збора и радно тело-комисија УО ПСС-а, које обједињава обављање стручног и организационог рада у алпинизму у Србији.

КАПСС врши следеће послове:

 • сазива Збор и о томе обавештава све АОЈ, најмање четрнаест дана пре почетка Збора,
 • доноси предлог програма рада и акција од значаја за све АОЈ у Републици Србији и доставља га УО ПСС-а на усвајање,
 • подноси извештај о раду Збору, Начелништву и УО ПСС,
 • на основу извештаја о раду и планова за будући рад, обезбеђује средства из буџета ПСС-а и тражи додатне изворе финансирања за своје акције;
 • води кадровску евиденцију инструктора алпинизма, алпиниста, старијих алпиниста приправника и млађих алпиниста приправника, одлучује о захтевима АОЈ за доделу и оверу алпинистичких звања (на сваком састанку КАПСС) и у сарадњи са Комисијом за награде, признања и категоризацију врши верификацију пристиглих пријава за категоризацију у алпинизму, у смислу Правилника о националној категоризацији спортиста,
 • води регистар АОЈ (у складу са Регистрационим правилником ПСС) и потврђује или одређује који ће АК или АО вршити надзор над радом ново-основане АС,
 • стара се о спровођењу програма акција,
 • предлаже опште акте којима се уређују алпинистичке активности и делатности у Србији, у складу са Статутом ПСС, осталим актима ПСС и овим правилником и доставља га УО ПСС-а на усвајање;
 • усваја извештаје АОЈ о стању алпинизма у Републици Србији и резултатима у алпинизму у протеклој години,
 • врши и друге послове који су од битног значаја за развој алпинистичких активности и делатности у Републици Србији,
 • води регистар првенствених алпинистичких успона обављених од стране чланова АОЈ из Републике Србије, као и првенствених успона извршених у стенама у Републици Србији од стране алпиниста из других држава, чува документе о тим успонима и стара се о њиховом објављивању,
 • остварује сарадњу са сродним организацијама и удружењима у другим државама, а о овоме благовремено обавештава АОЈ,
 • врши и друге послове које јој повери УО ПСС, а који су у склопу овлашћења и стручне надлежности КАПСС-а,
 • одобрава захтев АОЈ за одржавање почетних и напредних течајева,
 • организује и изводи испит за звање “Алпиниста”,
 • организује обуку и оспособљавање кадрова за звање „Инструктор алпинизма”;
 • организује семинаре за инструкторе и алпинисте, најмање једном годишње (зимски или летњи – на којима се усклађују технике и процедуре које се примењују на обукама, разматрају и/или уводе нове технике, методике извођења обуке, испробава и/или уводи у обуку нова опрема итд.),
 • унапређује међународну сарадњу и
 • У изузетним случајевима Комисија за алпинизам може, на основу писменог образложења АОЈ да овери звање спортисти који је из оправданих разлога (служење војног рока дуже од шест (6) месеци у датој години, повреда приликом успона, болест, трудничко боловање…) био спречен да врши алпинистичке успоне, или је извршењем других задатака дао видан допринос активности АОЈ.

Члан 15

КАПСС сачињавају чланови АК, АО или АС у Србији. КАПСС има пет (5) чланова, са напоменом да из једне АОЈ може бити само један члан.

У случају већег броја кандидата од највећег предвиђеног броја Збор Начелника јавним гласањем бира чланове КАПСС од предложених представника. У случају истог броја гласова, предност ће добити представник АОЈ, која има више овера у звању старији приправник и вишим звањима и више успона.

Чланови КАПСС могу бити старији алпинисти приправници, алпинисти и инструктори алпинизма.

КАПСС може да одлучује, ако на састанку присуствује више од половине чланова КАПСС. Ако нема кворума састанак се одлаже тридесет минута, а онда наставља са радом са присутним члановима. Одлуке се доносе већином присутних чланова и оне су обавезујуће. У случају да нема надполовичне већине на гласању, глас председника КАПСС је одлучујући.

Према потреби, одлуке везане за оперативне ствари, могу да се доносе и на електронским седницама.

КАПСС може да донесе предлог пословника о свом раду и доставља га УО ПСС-а на усвајање.

КАПСС има свој знак, који је кружног облика, промера 30 мм, на белој позадини, уоквирен са црвеним и плавим стилизованим прусицима, на дну увезаним чвором осмицом. У средини се налази знак Планинарског савеза Србије а око њега ћирилични натпис Комисија за алпинизам.

Знак може да се користи за службену кореспонденцију, приликом штампања мајица, качкета и осталог маркетиншког материјала у склопу неких значајнијих активности под окриљем КАПСС итд. искључиво уз одобрење КАПСС.

Члан 16

После избора чланова КАПСС од стране УО ПСС, обавеза комисије је да закаже конститутивну седницу КАПСС у року од 30 дана.

Чланови КАПСС између себе бирају председника и његовог заменика. КАПСС своју одлуку у року до 15 дана доставља УО ПСС-а на усвајање.

Члан 17

 • КАПСС је обавезна:
 • да доставља записнике са својих седница АОЈ, УО ПСС и Такмичарској комисији ПСС најкасније пет дана од дана завршетка седнице,
 • да председник КАПСС присуствује седницама УО ПСС, Такмичарске комисије ПСС, а по позиву и седницама Секретаријата
 • да благовремено доставе извештаје о активностима комисије у току протекле године УО ПСС и Такмичарској комисији,
 • да благовремено доставе план активности за наредну годину УО ПСС и Такмичарској комисији ПСС,
 • да доставља записнике, извештаје са такмичења, односно после изведених акција из календара ПСС, УО ПСС и Такмичарској комисији ПСС и исте објави на интернет страници ПСС најкасније 5 дана од завршетка такмичења, односно завршетка акције,
 • да обезбеди транспарентност и јавност свог рада путем интернет странице ПСС,
 • да стави на располагање ПСС снимљене материјале настале у току реализације својих годишњих планова за медијске и маркентишке потребе и потребе архиве ПСС, који могу бити употребљени само у ту сврху и
 • да учествује у припреми рекламног материјала ПСС за средства јавних медија.

КАПСС представља председник, а у случају његове спречености и по његовом писменом овлашћењу, заменик.

Члан 18

О припремању седнице КАПСС стара се председник комисије према потреби и уз помоћ других чланова КА и/или Стручне службе ПСС.

Председник КАПСС је обавезан да у предлог дневног реда седнице унесе писане предлоге чланова комисије.

Састанке КАПСС сазива председник КАПСС-а најмање два пута годишње.

У изузетним случајевима, састанке КАПСС могу сазвати и више од половине чланова КАПСС-а и на том састанку се може поред осталог одлучивати и о смени председника КАПСС-а. За предлог о смени председника КАПСС мора гласати више од половине свих чланова КАПСС.

Предлог о смени мора да буде у писаној форми и са одговарајућим образложењем.

Одлука о смени председника и именовању новог председника доставља се УО ПСС-а на усвајање.

На основу одлуке УО ПСС или Начелништва ПСС председник је обавезан да закаже седницу КАПСС.

Члан 19

Члану КАПСС може раније престати мандат:

 • на писани захтев или оставком члана,
 • због неоправданог изостанка на седницама (најмање три узастопно),
 • уколико му је изречена забрана учешћа у раду органа и радних тела ПСС и/или органа и радних тела основне организације,
 • уколико му је изречено искључење из чланства и
 • уколико члан комисије не испуњава своје обавезе савесно и на време.

О томе ће Комисија одлучити гласањем већином од укупног броја чланова.

На предлог АОЈ, неактивни члан КАПСС може бити замењен. Одлука о коптирању новог члана до првог заседања Збора доноси се на састанку КАПСС-а и о томе се обавештава УО ПСС-а. Матична АОЈ има предност при делегирању замене неактивног члана КАПСС.

Коптирани члан има иста права и обавезе као и остали чланови КАПСС.

Члан 20

Мандат члановима комисија поклапа се са мандатом УО ПСС и траје четири године.

У случају колективне оставке КАПСС, председник КАПСС је обавезан да омогући минималан рад комисије, до првог састанка Збора.

Само у случају да се не одржи састанак Збора у року од 30 дана, од дана колективне оставке КАПСС, УО ПСС бира председника и чланове КАПСС.

Члан 21

КАПСС може формирати више поткомисија за одређене области. Начелници подкомисија се бирају међу члановима КАПСС-а, и они бирају своје помоћнике које предлажу КАПСС-у на усвајање.

Члан 22

КАПСС додељује признања АОЈ, њиховим члановима, другим организацијама и удружењима:

 • за најбоље алпинистичке резултате у протеклој сезони,
 • за дугогодишњи рад и допринос на подручју алпинизма и
 • за изузетне домете, који подижу углед српског алпинизма у свету.

Члан 23

КАПСС за свој рад колективно и појединачно одговара УО ПСС и Збору.

Рад КАПСС је јаван.

У случају да УО ПСС одбије да усвоји достављене програме, извештаје, предлоге за чланове комисија, предлог Правилника или пословник о раду КАПСС, расправља се о спорним предлозима и закључци УО ПСС о спорним предлозима се достављају КАПСС у року од пет дана.

КАПСС у року од десет дана расправља о достављеним закључцима УО ПСС и о спорним предлозима. Свој нови став доставља УО ПСС у року од пет дана.

Ако УО ПСС не прихвати закључке КАПСС о спорним предлозима, УО ПСС распушта КАПСС.

Нови састав КАПСС се бира по предвиђеној процедури из овог правилника.

 ЧЛАНСТВО У АОЈ И СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ

Члан 24

Чланство алпинистичких одсека, секција и клубова састоји се од:

 • пењача (вишерастежајних) смерова у сувој стени (у даљем тексту пењач),
 • млађих алпиниста-приправника (у даљем тексту: млађи приправник),
 • старијих алпиниста приправника (у даљем тексту: старији приправник),
 • алпиниста и
 • инструктора алпинизма (у даљем тексту: инструктор).

Поред наведених звања, припаднике алпинистичких одсека, секција и клубова сачињавају и течајци.

Инструктор алпинизма, алпиниста, старији алпиниста-приправник, млађи алпиниста-приправник и пењач могу бити чланови само једне АОЈ.

Члан 25

Статус чланова АОЈ може да буде активан и неактиван.

Активни чланови су чланови АОЈ са овереним звањима за текућу годину, и они имају право гласа и одлучивања на Збору.

Неактивни чланови и течајци су чланови АОЈ који нису оверили звање за текућу годину. Неактивни чланови и течајци немају право гласа и одлучивања док не испуне услов и овере звање.

Члан 26

ТЕЧАЈАЦ АЛПИНИЗМА (течајац) је члан планинарске организације који је започео оспособљавање у алпинизму и успешно завршио један од почетних алпинистичких течајева. Течајац не сме бити млађи од 16 година. Полазници течаја млађи од 18 година морају имати писану сагласност родитеља или старатеља приликом уписа течаја.

Течајац може да пење са пењачем, старијим приправником, алпинистом или инструктором, као и са млађим приправником, уз сагласност инструктора или начелника АОЈ. У случају да је начелник АОЈ млађи приправник не сме дати дозволу за пењање течајцу са млађим приправником

Течајац може да изгуби статус течајца ако:

 • пење са лицима без алпинистичке обуке и другим течајцима,
 • иступом из АОЈ или престанком чланства у ПСС,
 • ако му такву казну изрекне Збор начелника, Збор алпиниста матичне АОЈ или дисциплински орган матичне основне организације.

Течајац алпинизма губи статус течајца ако у року од три године не заврши недостајући течај за звање млађи приправник или напредни летњи за звање пењач.

Течајац алпинизма, да би наставио оспособљавање у алпинизму мора да након три године и губитка статуса изађе на проверу знања и ако успешно прође проверу може да настави са оспособљавањем.

Члан 27

ПЕЊАЧ (вишерастежајних) смерова у сувој стени (у даљем тексту: пењач) је члан планинарске организације који је започео оспособљавање у алпинизму и успешно завршио Основни и Напредни летњи алпинистички течај, према Програму за стицање звања Старији алпиниста-приправник и условима приступања течају везано за суву стену (без зимске технике).

Пењач може да пење вишерастежајне спортско опремљене или традиционалне смерове, без присуства снега или леда у смеру или при приступу и силаску са смера.

Пењач може да пење самостално са другим Пењачем, са старијим приправником, алпинистом или инструктором, или течајцем и млађим приправником, уз сагласност начелника АОЈ или инструктора.

Пењач може да изгуби статус пењача ако:

 • пење са лицима без алпинистичке обуке, другим течајцима без одобрења начелника АОЈ,
 • пење смерове које излазе ван нивоа оспособљености (снег, лед)
 • ако му такву казну изрекне Збор начелника, Збор алпиниста матичне АОЈ или дисциплински орган матичног ПСО/Кклуба.

Завршетком почетне зимске алпинистичке обуке, Пењач може да добије звање Млађи алпиниста-приправник, и уз испуњавање услова прописаних овим Правилником, приступи зимској напредној обуци за звање Старији алпиниста-приправник.

Завршетком напредне зимске алпинистичке обуке, Пењач може да добије звање Старији алпиниста-приправник.

Пењач може учествовати у раду матичне АОЈ али неможе бити предлаган за члана у КАПСС и нема право гласа на зборовима начелника као други учесник.

Пењач не може да се категорише у спортским звањима кроз дисциплину Алпинизам.

Пењач може да изводи соло успоне у великим стенама до оцене IV по UIAA.

Члан 28

МЛАЂИ АЛПИНИСТА-ПРИПРАВНИК је сваки члан, који је са успехом завршио оба почетна алпинистичка течаја и положио за звање млађи приправник према Правилнику о организовању и извођењу испита за звања у алпинизму – звање млађи приправник. При томе, мора да изврши најмање пет (5) различитих успона у сувој стени и два (2) приступа или успона изнад 2000 метара надморске висине у зимском периоду или зими, у оквиру алпинистичког течаја или након њега.

Млађи приправник може да пење са пењачем, старијим приправником, алпинистом или инструктором, као и са млађим приправником и течајцем, уз сагласност инструктора или начелника АОЈ само опремљене и/или полуопремљене смерове уз присуство старијега лпинисте приправника, алпинисте или инструктора.

Млађи приправник може да пење само под вођством старијег приправника, алпинисте или инструктора у случају пењања захтевних зимских смерова.

Млађи приправник може да изгуби звање ако:

 • пење са лицима без обуке,
 • пење са течајцима и другим млађим приправницима без одобрења инструктора или начелника матичне АОЈ,
 • ако му такву казну изрекне Збор начелника, Збор алпиниста матичне АОЈ или дисциплински орган матичне основне организације.

За оверавање звања млађи приправник, потребно је у претходној календарској години извршити најмање пет (5) алпинистичких тура.

Члан 29

СТАРИЈИ АЛПИНИСТА-ПРИПРАВНИК може постати онај млађи алпиниста који успешно заврши напредни летњи и зимски течај и положи за звање старији приправник, према Правилнику КАПСС о организовању и извођењу испита за звања у алпинизму – звање старији приправник.

Да би могао приступити напредним течајевима, млађи алпиниста мора да има испењано најмање 15 смерова у сувој стени, од чега најмање пет (5) смерова IV (III за жене) или вишег степена тежине UIAA, и најмање три (3) зимска приступа и три (3) лакша смера у снегу/леду, у не више од три (3) узастопне године. Зимски приступи могу бити замењен зимским алпинистичким смеровима.

Старији приправник приликом предузимања алпинистичких успона консултује руководство АОЈ чији је члан, односно АК или АО који врши надзор над АС чији је члан, односно руководиоца алпинистичког табора или друге шире акције у којој учествује, о намераваним успонима и поступа по њиховом мишљењу.

Старији приправник може да изводи соло успоне у великим стенама до оцене IV по UIAA.

Старији приправник може да изгуби звање ако:

 • пење са лицима без обуке,
 • пење са млађим приправником смери које не улазе у категорију вишерастежајних спортско опремљених, или се налазе у високогорју, и те успоне не најави матичној АОЈ, или му је успон био забрањен,
 • ако му такву казну изрекне Збор начелника, Збор алпиниста матичне АОЈ или дисциплински орган матичне основне организације.

За оверавање звања старијег приправника потребно је у претходној календарској години извршити најмање пет (5) алпинистичких тура.

Члан 30

АЛПИНИСТА може да постане старији приправник који испуни следеће услове:

 • да је старији од 18 година,
 • да је предложен од стране матичне АОЈ, или од стране КАПСС,
 • да је испунио минималне услове у погледу извршених успона, приступа и турно спустова, које доноси КАПСС,
 • да је успешно положио теоретски и практични део испита који организује и изводи КАПСС.

Минимални услови, као и организовање и извођење испита за звање алпиниста дефинисани су Правилником о организовању и извођењу испита за звања у алпинизму – звање алпиниста.

Алпиниста може да изводи соло успоне у великим стенама до оцене IV по UIAA.

Алпиниста је дужан да према својим могућностима, учествује у раду АОЈ, да врши успоне са млађим и старијим приправницима или са течајцима и да уредно води лични картон успона.

Такође је дужан да учествује на алпинистичким течајевима, почетним или напредним.

Алпиниста може да изгуби звање ако:

 • пење са лицима без обуке,
 • ако му такву казну изрекне Збор начелника, Збор алпиниста матичне АОЈ или дисциплински орган матичне основне организације.

Члан 31

Звање алпинисте, оверава се се за календарску годину на основу резултата остварених у претходној календарској години.

За оверу звања алпинисте потребно је у протеклој календарској години извршити са млађим и старијим приправницима или течајцима најмање пет (5) алпинистичких тура.

Члан 32

ИНСТРУКТОР АЛПИНИЗМА може постати алпиниста који испуњава следеће услове:

 • најмање 21 годину старости,
 • најмање укупно пет (5) година алпинистичког стажа, и то најмање једну годину после стицања звања алпиниста,
 • минималне услове, дефинисане Правилником о организовању и извођењу испита за звања инструктор алпинизма,
 • активно учешће у образовно-васпитном раду у алпинизму,
 • одслушан и положен општи део испита за звање Инструктор на акредитованој високошколској спортској установи,
 • одслушан и положен стручни део испита за звање Инструктор алпинизма који организује КАПСС, према Правилнику о организовању и извођењу испита за звања у алпинизму – звање инструктор.

Кандидат за звање инструктор подноси писмену пријаву за полагање испита за то звање КАПСС, коју мора да потврди АОЈ.

Кандидат полаже стручни део испита у оквиру течаја за инструктора који организује КАПСС.

Звање инструктора сваке године потврђује КАПСС, на основу активности инструктора и учешћа на семинару за инструкторе у организацији КАПСС, о којој АОЈ писмено обавештава КАПСС.

Услов за оверу звања постиже се, осим вршењем успона, кроз организовање или учешће на најмање једном почетном или напредном летњем и зимском течају, као и учешћем на најмање једном летњем и једном зимском семинару за инструкторе, у две (2) године.

Инструктор који у задње две године не овери звање, прелази у статус неактиван. Овером звања поново прелази у статус “активан”.

Инструктор може да изводи соло успоне у великим стенама до оцене IV по UIAA

Инструктор мора да има лекарски преглед у складу са Правилником о спровођењу здравствених прегледа спортиста и спортских стручњака

Инструктор може да изгуби звање ако:

 • пење са лицима без обуке а који нису у склопу курса,
 • ако му такву казну изрекне Збор начелника, Збор алпиниста матичне АОЈ или дисциплински орган матичне основне организације и
 • нема дозволу за рад у складу са Правилник о начину и поступку издавања, обнављања и одузимања дозволе за рад спортских стручњака.

Члан 33

Оспособљавање се врши организацијом обука:

 • летње технике,
 • зимске технике,
 • ледне технике и
 • турно скијања.

Обуке могу бити:

 • почетне,
 • напредне и
 • обуке за звање инструктор алпинизма.

ПОЧЕТНА АЛПИНИСТИЧКА ОБУКА

Члан 34

Почетна алпинистичка обука (у даљем тексту: почетна обука) може бити обука летње или зимске технике.

Почетну обуку може да организује АОЈ или основне организације, уз сагласност КАПСС која одобрава програм и инструкторе обуке. Почетну обуку може да организује према потреби и КАПСС.

Сврха почетне обуке је да чланове основних организација информише о суштини и садржају алпинизма и уз одговарајуће мере безбедности, проведе кроз основне елементе алпинизма.

Члан 35

За похађање почетне обуке полазник мора да испуњава следеће услове:

 • да је члан основне организације, учлањене у ПСС,
 • да је физички и психички здрав,
 • да има навршених 18 година живота, или да има навршених 16 година живота и писану сагласност родитеља за похађање течаја,
 • када се ради о почетном течају летње технике старосна граница полазника је 16 година, уз писану сагласност законског заступника.

Члан 36

Програм почетне обуке, дефинисан је посебним правилником.

НАПРЕДНА АЛПИНИСТИЧКА ОБУКА

Члан 37

Напредна алпинистичка обука (у даљем тексту: напредна обука) може бити обука летње и зимске технике (и пожељно ледничка и/или обука турно скијања).

Неопходно је најпре завршити напредну летњу обуку па тек онда напредну зимску обуку.

Напредну обуку може да организује АОЈ, основна организација уз сагласност КАПСС која одобрава програм и инструкторе обуке, или према потреби и сама КАПСС.

Напредна обука има за циљ да млађе алпинисте додатно усаврши у алпинистичким техникама и оспособи да самостално и безбедно организују и врше захтевније алпинистичке успоне.

За похађање напредне обуке, полазник мора да испуњава следеће услове:

 1. да је члан основне организације, учлањене у ПСС,
 2. да је физички и психички здрав,
 3. да има навршених 18 година живота,
 4. да има оверено звање млађи приправник и да је испунио услове за похађање напредног течаја.
 5. да има звање пењач, и да има потребне услове у сувој стени.

Програм напредне обуке дефинисан је Правилником о оспособљавању за звања у алпинизму – звање старији алпиниста приправник.

ОБУКА ЗА ЗВАЊЕ ИНСТРУКТОР АЛПИНИЗМА

Члан 38

Обука за звање инструктор обухвата оспособљавање у летњим, зимским и ледним условима.

Обука за звање инструктор расписује КАПСС увидом о потребама алпинистичке заједнице или на захтев АОЈ која има образовну потребу

Програм обуке за звање Инструктор дефинисан је Правилником о оспособљавању за звања у алпинизму – звање Инструктор алпинизма.

Обуку организује и изводи КАПСС.

ПРАВА И ДУЖНОСТИ

Члан 39

Сви течајци, пењачи, млађи и старији приправници, алпинисти, инструктори, морају бити осигурани против незгоде, о сопственом трошку, о трошку основне организације, ПСС или о трошку организатора акције.

Сви видови оспособљавања и друге групне акције, морају бити осигуране против незгоде на исти начин. Сви учесници алпинистичких акција у иностранству, морају бити осигурани преко ПСС за случај спасавања од стране служби спасавања иностраних организација.

Члан 40

Дужност сваког припадника АОЈ је:

 • да се влада по начелима планинарске етике и да чува све планинарске уређаје, биваке, склоништа и куће, брине за ред и чистоћу у њима и јавља стараоцу о свим неправилностима и злоупотребама,
 • да у случају потребе, а у границама својих способности, пружа помоћ настрадалима и да се стави на располагање вођи акције спасавања.

Члан 41

Дужност сваког припадника АОЈ је:

 • да се и у најлакшим смеровима пење са основном пењачком опремом,
 • да има увек уз себе основни сет прве помоћи и расвету,
 • да користи стечена знања и упутства у погледу опреме и обавештавања о намераваном успону и турама и
 • да уписује изведене успоне у књигу успона и даје описе и скице првенствених успона и важнијих понављања.

Члан 42

Припадници АОЈ уживају одређене повластице и попусте тамо, где им то планинарска организација пружа.

Припадници АОЈ имају право да учествују, на основу прописаних критеријума, на свим течајевима, таборима, експедицијама и другим планинарским акцијама и да се кандидују по испуњеним условима, за сва звања у планинарској организацији.

Члан 43

Чланови угашених АОЈ дужни су да у року од 30 дана од одлуке КАПСС о гашењу АОЈ, пренесу лични картон у најближу АОЈ.

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА У АЛПИНИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ

Члан 44

Чланство у АОЈ престаје:

 • на сопствени захтев,
 • престанком чланства у планинарској организацији,
 • искључењем из АОЈ због кршења начела планинарске етике или овог правилника, о чему на предлог АОЈ или КАПСС решава дисциплински орган матичне основне организације или ПСС.

О одлуци о искључењу морају бити обавештени матична основна организација и КАПСС.

На одлуку о искључењу, припадник АОЈ може се жалити другостепеном дисциплинском органу, у складу са статутом матичне основне организације и статутом ПСС. О искљученим припадницима АОЈ евиденцију води КАПСС и они не могу бити уписани у другу АОЈ, док траје казна искључења.

АЛПИНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 ЛИЧНИ КАРТОН УСПОНА

Члан 45

Сви чланови АОЈ дужни су да тачно, уредно, благовремено уписују податке о извршеним успонима у личне картоне успона.

Тако испуњени лични картони су једини правоснажни показатељи пењачке активности појединаца, на основу којих се врше доделе и овере звања, категоризација и слично.

Чланови АОЈ који имају услова да се категоришу морају да избодују пењачке картоне по важећем Правилнику о бодовању.

ПРИСТУПНИЦА

Члан 46

Да би се постао члан АК, АО или АС потребно је попунити приступницу.

Приступница садржи основне податке за потенцијалног члана.

Свака АОЈ по слободном избору има могућност креирања приступнице.

ИСПИСНИЦА

Члан 47

При промени АОЈ мора се пренети лични картон успона са исписницом.

Молба члана АОЈ, који тражи исписницу треба да садржи образложење о напуштању АОЈ.

Члан АОЈ који тражи исписницу је дужан да изврши своје обавезе према истој:

 1. Да поднесе извештај о свом раду за текућу годину до датума престанка чланства у АОЈ.
 2. Уколико је задужио опрему у власништву АОЈ из које иступа, дужан је да исту и раздужи.

Члану који није извршио своје обавезе према АОЈ и против кога је покренут дисциплински поступак (веће части, суд), није могуће издати исписницу док се поступак не заврши.

Начелник је дужан да напише извештај у складу са измиреним обавезама, а који је саставни део исписнице, након чега је обавезан да изда исписницу у одређеном року, а најдуже 15 дана од дана подношења захтева члана који напушта АОЈ. Даном узимања исписнице члан АОЈ, престаје да буде члан те АОЈ и његова активност је до тог датума у збирном извештају те АОЈ. Нова АОЈ преузима даљу активност члана и те податке уписује у свој збирни извештај о активности. Оверу звања предлаже нова АОЈ на основу личног картона успона, а у збирном извештају ће у напомени исказати активност пре уписа у ту АОЈ.

EВИДЕНЦИЈА ПРВЕНСТВЕНИХ УСПОНА

Члан 48

Комисији за алпинизам води се евиденција првенствених успона које су чланови АОЈ из Републике Србије, извршили на територији Републике Србије и изван ње, као и други пењачи на територији Републике Србије.

Руководство АОЈ, дужно је да доставља документацију о првенственим успонима КАПСС.

Члан 49

За намерно уношење неистинитих података у лични картон успона, књигу успона или евиденцију првенствених успона, одговорни члан АОЈ биће кажњен искључењем из АОЈ, о чему на предлог АОЈ одлуку доноси дисциплински орган основне организације или ПСС.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 50.

Ступањем на снагу овог Пправилника престаје да важи Алпинистичког правилника ПСС, донет 11. јуна 2015. године.

Члан 51.

Сви акти АОЈ морају бити усклађени са овим Правилником.

У случају неусаглашености овог Правилника и Правилника АОЈ примењују се правила из овог Правилника.

Члан 52.

КАПСС даје тумачење о значењу појединих одредби овог правилника, а коначно тумачење даје УО ПСС.

Члан 53.

Измене и допуне овог Правилника се врше на иницијативу: чланова АОЈ, КАПСС, Збора и УО ПСС.

Образложена иницијатива, са тачно наведеним изменама и допунама, доставља се КАПСС, које је ставља на дневни ред за први наредни Збор.

Предлог усваја Збор и заједно са засписником са тог Збора доставља УО ПСС-а на усвајање.

Члан 54.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења на седници УО ПСС, чиме престаје да важи Правилник донет 26.10.2021. године.

 

Председник

Комисије за алпинизам, пењање у леду и турно скијање

_____________________

(Ненад Трипковић)

 

  Председник

Планинарског савеза Србије

_____________________

(Исо Планић)